สรุปประเด็น TCAS66 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง? TGAT/TPAT คืออะไร ?

สรุปประเด็น TCAS66

TGAT/TPAT คืออะไร?

สำหรับน้องๆ Dek66 ที่กำลังมีข้อสงสัยกันว่า TCAS66 ต้องสอบอะไรบ้าง มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก TCAS65 บ้าง
วันนี้พี่เบส SMP NEWS จะมาตอบทุกข้อสงสัยให้กับน้องๆทุกคนกันเลย

สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66

 • ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบ
 • เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน
 • GAT/PAT ไม่มีการสอบแล้ว แต่ปรับเปลี่ยนข้อสอบเป็น TGAT/TPAT (จาก GAT เปลี่ยนเป็น TGAT และ PAT เปลี่ยนเป็น TPAT)
 • สอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ สนามสอบที่จัดให้

ดังนั้น น้องๆ Dek66 ทุกคน จะต้องอ่านหนังสือและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น เพราะถ้าเราไม่รู้และไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียนอย่างแท้จริง น้องๆจะไม่สามารถทำข้อสอบแบบประยุกต์ได้นะคะ

TCAS66 ต้องสอบอะไรบ้าง?

TGAT คืออะไร

TGAT (Thai General Aptitude Test)

เป็นการสอบวัดสมรรถนะทั่วไป คะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 1. ENGLISH COMMUNICATION ทักษะภาษาอังกฤษ
 1. CRITICAL AND LOGICAL THINKING การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ
 1. FUTURE WORKFORCE COMPETENCIES สมรรถนะในการทำงานในอนาคต
  • Value Creation & Innovation : การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรม
  • Complex Problem Solving : การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  • Emotional Governance : การบริการจัดการอารมณ์
  • Civic Engagement : การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
TPAT คืออะไร

TPAT (Thai Professional Aptitude Test)

เป็นการสอบความถนัดวิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

 1. ความถนัดทางแพทยศาสตร์ (รวมถึงทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์) หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า กสพท.
 2. ความถนัดทางวิศวกรรม (คาดเดาแนวทางจาก PAT2 + PAT3)
 3. ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (คาดเดาแนวทางจาก PAT5)
 4. ความถนัดด้านสถาปัตยกรรม (คาดเดาแนวทางจาก PAT4)
 5. ความถนัดด้านศิลปกรรม (คาดเดาแนวทางจาก PAT6)
ข้อมูลสอบ-วิชาสามัญ (1)

วิชาสามัญ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

คณิตศาสตร์ประยุกต์ เป็นการรวมกันระหว่างคณิตศาสตร์ 1 และ PAT1 โดยโจทย์จะมีการออกแบบประยุกต์ให้ Advance มากยิ่งขึ้น ต่างจากข้อสอบปีก่อนๆ ที่โจทย์ถามอย่างไร ตอบอย่างนั้น แบบตรงๆเลย มี 2 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • ส่วนที่ 2 : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

**น้องๆสามารถเลือกสอบเพียง คณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม และสามารถสอบ ทั้ง 2 ส่วนเลยก็ได้  ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชากำหนด

 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นการปรับเปลี่ยนจากวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ภาษาไทย
 • สังคม
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาต่างประเทศอื่นๆ มีการเพิ่มภาษาต่างประเทศมากขึ้นจาก PAT7 ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี เกาหลี

รูปแบบการสอบ

สอบผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Based) ณ สนามสอบที่ได้

ขอบเขตเนื้อหา

ข้อสอบถูกออกมาจาก เนื้อหาการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ไม่เกินจากหลักสูตร) โดยจะเน้นการคิด วิเคราะห์ และการนำไปใช้เป็นหลัก

กำหนดการสอบ สอบได้กี่ครั้ง

TGAT : สอบได้ 2 ครั้ง
เดือนตุลาคม และ เดือนธันวาคม ปี 2565

TPAT  : สอบได้ 1 ครั้ง
เดือนธันวาคม ปี 2565

วิชาสามัญ : สอบได้ 1 ครั้ง
เดือนมีนาคม ปี 2566

ใช้สำหรับยื่นรอบไหน

 • TGAT/ TPAT  สามารถใช้ผลคะแนนในการยื่นรอบ Portfolio , Quota และ Admission
 • วิชาสามัญ สามารถใช้ผลคะแนนในการยื่นรอบ Quota และ Admission

**อัพเดทข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ จากทปอ. : ข้อมูลอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ