กำหนดการสอบโควต้า ม.เชียงใหม่ (TCAS 64 รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือ และเป็นแห่งที่ 6 ของประเทศไทย ปัจจุบันอายุ 56 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จาก กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดการเรียนการสอนใน 22 คณะ 2 วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และมีสถาบันวิจัย 4 สถาบัน โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรีมีหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละคณะจำนวน 340 หลักสูตร โดยมีการจำแนกหลักสูตรออกเป็น หลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรสาขาวิชาร่วม

หลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข และหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และแบบ 2 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ และศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดการสอบโควต้า ม.เชียงใหม่

University CMU
วันรับสมัคร 1-11 Mar 64 / 1-14 Mar 64 (โครงการพิเศษ)
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 8 Apr 64 วิจิตรศิลป์ / 10 Apr 64 นิติศาสตร์
ประกาศมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
วันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก 7 May 64
ประกาศยืนยันสิทธิ์ 10-11 May 64
สละสิทธิ์ในระบบ 12-13 May 2564
Link https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php

การสอบโควต้า (TCAS รอบ 2) - 2564