กำหนดการสอบโควต้า ม.มหิดล (TCAS 64 รอบ 2)

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตั้งอยู่ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมีที่ตั้งอีกหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอำนาจเจริญ

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลจัดการเรียนการสอนใน 17 คณะ 6 วิทยาลัย 9 สถาบัน และ 3 วิทยาเขต และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยจากการจัดอันดับของสำนักจัดอันดับหลายสำนัก และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2552 และยังเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network; AUN)

QS World University Rankings by Subject 2015 มหาวิทยาลัยมหิดล ติด 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ในสาขาการแพทย์ (Medicine) ซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดล สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกของมหาวิทยาลัยไทย

และมหาวิทยาลัยมหิดลยังเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทยในสาขา Biological Science (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) และ Law (กฎหมาย) โดยเฉพาะในสาขา Law (กฎหมาย) นั้น มหาวิทยาลัยมหิดล มีความโดดเด่นในสาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม มีงานวิจัยมากมายที่ทำร่วมกับกระทรวงยุติธรรม อาทิ ความรุนแรงในสังคม ปัญหาผู้ต้องขังหญิง และปัญหาความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้รับการจัดอันดับเป็นอับดับ 2 ของประเทศไทย ในสาขา Chemistry, Modern Language และ Pharmacy & Pharmacology

รายละเอียดการสอบโควต้า ม.มหิดล

University MU
วันรับสมัคร 25 Mar 64 – 21 Apr 64 (9.30 – 12.00)
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
ประกาศมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3 May 64
วันสอบสัมภาษณ์ 5-6 May 64
ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก 10 May 64
ประกาศยืนยันสิทธิ์ 10-11 May 64
สละสิทธิ์ในระบบ 12-13 May 64
Link https://tcas.mahidol.ac.th/schedule.html

การสอบโควต้า (TCAS รอบ 2) - 2564