กำหนดการสอบโควต้า จุฬา (TCAS 64 รอบ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี “พระเกี้ยว” เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐานขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย และพระราชทานนามว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และได้รับเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 โดยผู้จัดอันดับหลายสำนัก หนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีมากจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) และเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิก (APRU)

ในส่วนของการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้นพบว่า ผู้สมัครสอบที่ทำคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละปีส่วนใหญ่เลือกเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดการสอบโควต้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

University CU (จุฬาชนบทเปิดในรอบนี้ด้วย)
วันรับสมัคร 1-12 Mar 64
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 6-7 April 64
ประกาศมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 May 64
วันสอบสัมภาษณ์ 7 May 64
ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก 10 May 64
ประกาศยืนยันสิทธิ์ 10-11 May 64
สละสิทธิ์ในระบบ 12-13 May 64
Link http://www.admissions.chula.ac.th/tcas2.html

การสอบโควต้า (TCAS รอบ 2) - 2564