กำหนดการสอบโควต้า ม.บูรพา (TCAS 64 รอบ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยประจำภาคตะวันออก จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ในหลากหลายกลุ่มสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 23 คณะ 4 วิทยาลัย 3 วิทยาเขต ครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

รายละเอียดการสอบโควต้า ม.บูรพา

University BUU
วันรับสมัคร 1 Mar – 21 Apr 64
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
ประกาศมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
29 Apr 64
วันสอบสัมภาษณ์ 1-2 May 64
ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก 10 May 64
ประกาศยืนยันสิทธิ์ 10-11 May 64
สละสิทธิ์ในระบบ 12-13 May 64
Link

การสอบโควต้า (TCAS รอบ 2) - 2564