คณะสัตวแพทยศาสตร์ ใช้คะแนนอะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ?

Dek68 คนไหนอยากเรียนสัตวแพทย์ แต่ไม่รู้ว่าคณะนี้ใช้คะแนนอะไร หรือสามารถสอบเข้ารอบไหนได้บ้าง ? วันนี้พี่มาตอบคำถามทุกคนแล้ว พร้อมกับเกณฑ์การคัดเลือกเข้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบทั้ง 4 รอบของระบบ TCAS และตัวอย่างเกณฑ์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ในมหาลัยฯ ต่าง ๆ (อ้างอิง TCAS67) ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่าคณะนี้ต้องสอบอะไรบ้าง ก็ไปอ่านพร้อมกันเลยยย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สอบอะไรบ้าง ? แต่ละรอบใช้คะแนนอะไร ?

รอบ 1 Portfolio

เป็นรอบที่เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบทำกิจกรรม ชอบการแข่งขันทางวิชาการ และมีผลงานที่สามารถนำไปใส่ใน Portfolio ได้ โดยรอบนี้จะเปิดรับในรูปแบบของโครงการ ซึ่งอาจมีการเปิดรับหลายโครงการ สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ในมหาลัยฯ ต่าง ๆ เช่น โครงการความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน

เกณฑ์การคัดเลือกรอบ 1 Portfolio

เกณฑ์รอบ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ, GPAX, คะแนน TGAT / TPAT และเกณฑ์อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ กำหนด

ตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกคณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบ 1 Portfolio

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

 • เรียนสายการเรียนวิทย์ – คณิต (ถ้าเรียนโรงเรียนนานาชาติ ต้องมีผลการเรียนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
 • GPAX มากกว่า 3.50
 • GPA ในรายวิชา เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ทุกวิชา ขั้นต่ำ 3.50
 • คะแนน TOEFL iBT ขั้นต่ำ 64 คะแนน หรือ IELTS ขั้นต่ำ 5.0 คะแนน หรือ TOEIC ขั้นต่ำ 600 คะแนน
 • Portfolio ที่ประกอบด้วย
  • หน้าแนะนำตัวเอง ที่มีการเขียนเหตุผลที่สมัครเข้าคณะสัตวแพทยศาสตร์, แรงจูงใจในการอยากเป็นสัตวแพทย์, จุดมุ่งหมายในชีวิต
  • ผลงานหรือเกียรติบัตรเกี่ยวกับการแข่งขันทางวิชาการ และจิตอาสา
  • เอกสารรับรองการเข้าฝึกงานจากสถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับการอนุมัติจากสัตวแพทยสภา / ฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่มีใบมาตรฐานฟาร์ม และอยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์
  • จดหมายรับรองจากอาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผอ.
  • ใบรับรองแพทย์
 • มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีปัญหาด้านสุขภาพตามที่คณะกำหนดไว้
 • สอบสัมภาษณ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (โครงการช้างเผือก ม.เกษตรศาสตร์)

 • GPAX ขั้นต่ำ 3.50
 • มีประสบการณ์ฝึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ในโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาชีพสัตวแพทย์
 • หลักฐานรับรองว่ามีผลงานทางวิชาการกลุ่มวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติ
 • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL ขั้นต่ำ 78 คะแนน หรือ IELTS ขั้นต่ำ 6.0 คะแนน
 • คะแนนสอบ TGAT, TPAT3
 • มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีปัญหาด้านสุขภาพตามที่คณะกำหนดไว้
 • สอบสัมภาษณ์

ช่วงที่เปิดรับสมัคร : เดือนกันยายน – ธันวาคม ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละมหาลัยฯ
ช่องทางการสมัคร : เว็บไซต์มหาลัยฯ

หมายเหตุ : อ้างอิงเกณฑ์ TCAS67

รอบ 2 Quota

เป็นรอบที่เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีเงื่อนไขพิเศษตรงกับที่ทางมหาลัยฯ กำหนด เช่น เรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่ายของมหาลัยฯ โดยตรง หรืออาศัยอยู่ในภูมิลำเนาที่มหาลัยฯ กำหนด

โดยรอบนี้จะอยู่ในรูปแบบโครงการต่าง ๆ เหมือนกับรอบ 1 เลย สำหรับตัวอย่างโครงการในรอบ 2 ของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ เช่น โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย โควตารับนักเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ

เกณฑ์การคัดเลือกรอบ 2 Quota

เกณฑ์รอบ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เช่น GPAX, คะแนน TGAT / TPAT / A-Level, คะแนนสอบวิชาเฉพาะของ
มหาลัยฯ, คุณสมบัติพิเศษ (ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการกำหนด)

ตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกคณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบ 2 Quota

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษา)

 • GPAX ขั้นต่ำ 3.00
 • GPA กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ทุกกลุ่มวิชาขั้นต่ำ 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ ขั้นต่ำ 2.00
 • เป็นลูก / หลาน ของสมาชิกสหกรณ์ ภาคการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • คะแนน TGAT, A-Level วิทย์ประยุกต์ ขั้นต่ำ 25 คะแนน
 • มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีปัญหาด้านสุขภาพตามที่คณะกำหนดไว้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (โครงการนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์)

 • ต้องเรียนอยู่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย และพัฒนาการศึกษา บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน และโครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี
 • มีประสบการณ์ฝึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ในโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาชีพสัตวแพทย์
 • คะแนน TGAT, TPAT3, A-Level คณิต, เคมี, ชีววิทยา
 • มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีปัญหาด้านสุขภาพตามที่คณะกำหนดไว้
 • สอบสัมภาษณ์

ช่วงที่เปิดรับสมัคร : เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละมหาลัยฯ
ช่องทางการสมัคร : เว็บไซต์มหาลัยฯ

หมายเหตุ : อ้างอิงเกณฑ์ TCAS67

รอบ 3 Admission

เป็นรอบที่เหมาะกับน้อง ๆ ที่ต้องการใช้แค่คะแนนสอบกลางในการยื่นเข้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งจะคัดเลือกผ่านระบบของ กสพท ที่ได้กำหนดเกณฑ์และสัดส่วนคะแนนเหมือนกันทุกคณะ คือ TPAT1 และ A-Level รวมถึงรอบ 3 นี้ก็ยังเป็นรอบที่เปิดรับมากที่สุดด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกรอบ 3 Admission

 • คะแนน TPAT1 30% แบ่งเป็น
  • พาร์ตเชาวน์ปัญญา 10%
  • พาร์ตจริยธรรมแพทย์ 10%
  • พาร์ตความคิดเชื่อมโยง 10%
 • คะแนน A-Level 70% แบ่งเป็น
  • วิทย์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ) 28%
  • คณิต 1 14%
  • อังกฤษ 14%
  • ภาษาไทย 7%
  • สังคม 7%
สัดส่วนคะแนน กสพท สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์

ตัวอย่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วมกับ กสพท

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ช่วงที่เปิดรับสมัคร : เดือนพฤษภาคม
ช่องทางการรับสมัคร : สมัครผ่านเว็บไซต์ myTCAS

รอบ 3 Admission (เกณฑ์รับตรง)

สำหรับในรอบ 3 มีคณะสัตวแพทยศาสตร์ของบางมหาลัยฯ ที่เปิดรับสมัครโดยไม่ได้เข้าร่วมกับ กสพท ด้วย ซึ่งเกณฑ์ของแต่ละมหาลัยฯ ก็อาจแตกต่างกัน ลองดูคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่รับนอก กสพท จากตัวอย่างที่พี่ยกมาได้เลยน้าา

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 3 Admission (เกณฑ์รับตรง)

เกณฑ์รอบ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์นอก กสพท เช่น GPAX, คะแนนสอบ TGAT / TPAT / A-Level

ตัวอย่างคณะสัตวแพทยศาสตร์รอบ 3 Admission (เกณฑ์รับตรง)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 • คะแนน TGAT, TPAT3, A-Level คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
 • มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีปัญหาด้านสุขภาพตามที่คณะกำหนดไว้

ช่วงที่เปิดรับสมัคร : เดือนพฤษภาคม
ช่องทางการรับสมัคร : สมัครผ่านเว็บไซต์ myTCAS

รอบ 4 Direct Admission

เป็นรอบที่เหมาะกับน้อง ๆ ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบ 1-3 มาก่อน หรือยังไม่เจอคณะ / มหาลัยฯ ที่ถูกใจ โดยรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของระบบ TCAS ซึ่งหลายมหาลัยฯ อาจไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้ หรือเปิดรับสมัครค่อนข้างน้อย

แต่ถ้าน้อง ๆ คนไหนอยากเข้าคณะสัตวแพทย์ ก็ไม่ต้องกังวลน้า เพราะยังมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่เปิดรับสมัครในรอบนี้อยู่ด้วย ไปลองดูตัวอย่างกันเลยยย

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 4 Direct Admission

เกณฑ์รอบ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เช่น GPAX, คะแนน TGAT, A-Level, และเกณฑ์อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ กำหนด

ตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกคณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบ 4 Direct Admission

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ (โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ)

 • GPAX ขั้นต่ำ 3.00
 • GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) ขั้นต่ำ 3.00
  คะแนน TGAT, A-Level ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำ 30 คะแนน), คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
  (ขั้นต่ำ 30 คะแนน)
 • หลักฐานรับรองว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์ (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีปัญหาด้านสุขภาพตามที่คณะกำหนดไว้
 • การทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์
 • สอบสัมภาษณ์

ช่วงที่เปิดรับสมัคร : เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
ช่องทางการรับสมัคร : เว็บไซต์มหาลัยฯ

หมายเหตุ : อ้างอิงเกณฑ์ TCAS67

และนี่ก็คือเกณฑ์ในภาพรวมของคณะสัตวแพทยศาสตร์จากทั้ง 4 รอบของระบบ TCAS ที่พี่ยกตัวอย่างมาให้ทุกคนดูกันน้าา จะเห็นว่ามีหลายรอบและหลายมหาลัยฯ เลยที่ใช้คะแนนสอบเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ทั้ง TGAT / TPAT / A-Level ดังนั้นถ้าน้อง ๆ Dek68 เตรียมตัวสอบสนามเหล่านี้ไว้ ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการยื่นสมัครในคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้หลายที่เลย

วันนี้พี่เลยขอแนะนำตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบสนามต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ อย่างคอร์สเรียนพิเศษจาก SmartMathPro ที่มีสอนหลายวิชา ทั้ง TGAT2-3, TPAT1, TPAT3, A-Level คณิต, ไทย, สังคมที่เริ่มสอนตั้งแต่ปูพื้นฐาน และพาน้อง ๆ ตะลุยโจทย์หลายระดับ ตั้งแต่แบบฝึกหัดซ้อมมือไปจนถึงข้อสอบเก่า อิงตาม Test Blueprint ปีล่าสุด (กระซิบว่าถ้าสมัครตั้งแต่วันนี้ พี่มีอัปเดตข้อสอบให้ฟรีด้วยน้าา) ถ้าน้อง ๆ คนไหนอยากเตรียมตัวให้พร้อมก่อนใคร ก็สามารถ คลิก เข้ามาดูรายละเอียดได้เลยย

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

คณะแพทย์ เรียนอะไรบ้างใน 6 ปี
คณะแพทย์ เรียนอะไร? มีสาขาไหนบ้าง? สรุปทุกคำถามที่คนอยากเรียนแพทย์ควรรู้
https://www.smartmathpro.com/wp-content/uploads/2023/11/คณะทันตแพทยศาสตร์.jpg
คณะทันตแพทย์ เรียนกี่ปี เรียนอะไร มีที่ไหนบ้าง สรุปมาให้ครบแล้ว!
เรียนเภสัช จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
เภสัชศาสตร์เรียนกี่ปี เรียนอะไรบ้าง รวมทุกคำถามของคณะเภสัช !
TPAT1 คืออะไร? พร้อมเทคนิคอ่านหนังสือจากรุ่นพี่
TPAT1 มีอะไรบ้าง? สอบช่วงไหน? พร้อมแจกตารางอ่านหนังสือ Dek68
สรุป TPAT1 กสพท67 ฉบับอัปเดตล่าสุด
กสพท คืออะไร? กสพท 68 สอบอะไรบ้าง ใครจะสอบ TPAT1 ควรอ่าน !!
Dek68 จะสอบเข้ามหาลัยฯ ต้องเตรียมตัวยังไง ?
Dek68 สอบเข้ามหาลัยฯ ควรเริ่มยังไง? สรุปทุกขั้นตอนควรรู้ของ TCAS68
เตรียมตัวอ่านหนังสือ TCAS68 ยังไงให้สอบติด
เตรียมสอบเข้ามหาลัยฯ TCAS68 ยังไง พร้อมแจกวิธีอ่านหนังสือให้ Dek68

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์ ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews 

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share