สรุป A-Level ไทย สังคม TCAS67 ออกสอบอะไรบ้าง? พร้อมคลิปติวฟรี

สรุป A-Level ไทยสังคม ออกสอบอะไรบ้าง

มี Dek67 คนไหนรอบทความ A-Level ไทย สังคมบ้างมั้ยน้าา วันนี้พี่ ๆ ทีมงานจะพามาดูว่าข้อสอบ alevel ไทย และ alevel สังคม จะออกสอบอะไรบ้าง ? แล้วเวลาก่อนสอบไม่กี่เดือนแบบนี้ ควรจะโฟกัสหัวข้อไหนก่อนถึงจะเตรียมสอบทัน และท้ายบทความมีแถมคลิปติวสอบ A-Level ไทย สังคมด้วยน้า อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็รีบไปดูเลยยย 

A-Level ภาษาไทย มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัยแบบ 5 ตัวเลือก ใช้เวลาสอบ 90 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน
และสำหรับค่าสมัครสอบของวิชานี้อยู่ที่ 100 บาทน้า

A-Level ภาษาไทย พาร์ตการอ่าน

 • การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
 • การจับใจความ / การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
 • การตีความ
 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนาของผู้เขียน
 • การวิเคราะห์ข้อคิด / แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
 • การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน
 • ท่าที / น้ำเสียง / อารมณ์ความรู้สึก / ความคิดเห็นของผู้เขียน

ข้อใดเป็นข้อความเริ่มต้น / ข้อความสุดท้าย

ก. การฟังเป็นทักษะแรกที่มนุษย์ใช้สื่อสาร
ข. และใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะอื่น ๆ ตามมา
ค. ซึ่งในชีวิตประจำวันโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้น
ง. มนุษย์จะสื่อสารด้วยการฟังมากกว่า
จ. การสื่อสารด้วยการพูด การอ่าน และการเขียน

คำตอบ

ก. ก/ค

ข. ข/ง

ค. ค/จ

ง. จ/ข

จ. ก/จ

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

A-Level ภาษาไทย พาร์ตการเขียน

 • การเรียงลำดับข้อความ
 • การเรียงความ
 • การพรรณนา / บรรยาย / อธิบาย
 • การใช้เหตุผล
 • การแสดงทรรศนะ
 • การโต้แย้ง
 • การโน้มน้าว

ข้อใดมีคำที่เขียนผิด

1. ภารกิจ สาธารณประโยชน์

2. ผรุสวาท วิพากย์วิจารณ์

3. โลกาภิวัตน์ อัธยาศัย

4. เจตจำนง อานิสงส์

5. พิสดาร วิกฤตการณ์

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

ตอบ 2. ผรุสวาท วิพากย์วิจารณ์

A-Level ภาษาไทย พาร์ตการพูด การฟัง

 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
 • การใช้ข้อความถาม และตอบที่สัมพันธ์กัน
 • การตีความ / อนุมาน / วิเคราะห์สาร / บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง

คำขวัญที่กล่าวมานี้ ข้อใดมีกลวิธีที่ชี้ให้เห็นทั้งด้านดีและด้านเสีย

1. อดออมในวันนี้ มั่งมีในวันหน้า

2. รักชาติต้องพัฒนา รักป่าต้องอนุรักษ์

3. ต้นไม้คือเพื่อนชีวิต เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า

4. ป่าไม้บำรุงชาติ ป่าพินาศชาติวอดวาย

5. บ้านเมืองจะสะอาด ถ้าปราศจากคนมักง่าย

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

ตอบ 4. ป่าไม้บำรุงชาติ ป่าพินาศชาติวอดวาย

A-Level ภาษาไทย พาร์ตหลักการใช้ภาษา

 • การสะกดคำ
 • การใช้คำตรงความหมาย 
 • ประโยคกำกวม / ประโยคบกพร่อง 
 • ประโยคสมบูรณ์ 
 • ระดับภาษา 
 • การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย 
 • ชนิดของประโยคตามเจตนา
 • คำที่มีความหมายตรง / อุปมา
 • คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • ราชาศัพท์ 

ข้อใดไม่เป็นประโยค

1.อาหารโปรตีนในรูปแบบจากพืชได้รับความนิยมมากในกลุ่มประเทศตะวันตก 

2.ประเทศที่มีปัญหาความไม่สงบภายในพบว่านักเรียนมีอัตราการลาออกจากโรงเรียนกลางคันสูง 

3.การศึกษาภาคบังคับเป็นการให้นักเรียนเข้าเรียนโดยถือเป็นหน้าที่ของพลเมือง 

4.การตามหาพันธุ์กล้วยโบราณมีความสับสนเกี่ยวกับชื่อพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน 

5.การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐในส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

ตอบ 5.การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐในส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

A-Level สังคมศึกษา

A-Level สังคมศึกษา มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัยแบบ 5 ตัวเลือก ใช้เวลาสอบ 90 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน และสำหรับค่าสมัครสอบของวิชานี้อยู่ที่ 100 บาทน้า 

A-level สังคม พาร์ตศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (10 ข้อ)

 • ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
  หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ

ข้อใดเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ ดังต่อไปนี้

“ถ้อยคำที่ให้อภัยอย่างอ่อนหวาน ย่อมดีกว่าการให้ทานแล้วทำร้ายทีหลัง” (ซูเราะห์ที่ 2: 263)

“จงตั้งการบูชา จงจ่ายค่าช่วยเหลือคนจน จงก้มศรีษะให้แก่คนที่ก้มศรีษะให้แก่เจ้า จงยินดีความเป็นธรรมที่มีอยู่ในหมู่มนุษย์ในเมื่อเจ้าลืมไป” (ซูเราะห์ที่ 2: 42, 44)

“อย่าฆ่าคน” (บัญญัติ 10 ประการ)

“อย่าแก้แค้น เพื่อผูกพยาบาทผู้หนึ่งผู้ใด แต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง” (เลวีติโก 19: 18)

คำตอบ

1. นิยาม 5 และ สติปัฏฐาน 4

2. วิมุติ 5 และ มิจฉาวณิชชา 5

3. โภคอาทิยะ 5 และโลกธรรม 8

4. สารณียธรรม 6 และ พรหมวิหาร 4

5. อุฏฐานสัมปทา และ บาปณิกธรรม 3

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

ตอบ 4. สารณียธรรม 6 และ พรหมวิหาร 4 

A-level สังคม พาร์ตหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม (10 ข้อ)

 • หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี
  มีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

 • การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

บุคคลใดมีการกระทำที่ไม่ได้แสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

1. เอ ไปชุมนุมร่วมกับชาวบ้านในการเรียกร้องราคาข้าวเปลือกที่หน้ากระทรวงพาณิชย์

2. บี นำเกษตรสวนกล้วยรวมตัวกันทำกล้วยอบแห้งเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรพึ่งพาตนเอง

3. ซี ยื่นข้อเรียกร้องในการต่อสู้และผลักดันกฎหมายการสมรสเท่าเทียมต่อสภาผู้แทนราษฎร

4. ดี ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน

5. เอฟ ยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องที่ชาวบ้านในหมู่บ้านของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าพนักงานรัฐ

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

ตอบ 2. บี นำเกษตรสวนกล้วยรวมตัวกันทำกล้วยอบแห้งเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรพึ่งพาตนเอง

A-Level สังคม พาร์ตเศรษฐศาสตร์ (10 ข้อ)

 • บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
 • สถาบันทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

หากใน พ.ศ. 2566 รัฐบาลของประเทศ A ได้มีการเปิดเผยผลิตภัณฑ์ประชาชาติ เท่ากับ 1,200 ล้านบาท และในปีเดียวกัน มีคนต่างสัญชาติจากประเทศ B เข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ในประเทศ A มูลค่ารวม 230 ล้านบาท และลงทุนด้านอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศ A มูลค่ารวม 150 ล้านบาท ขณะเดียวกันคนสัญชาติประเทศ A ไปลงทุนในประเทศอื่นๆ ก่อให้เกิดผลผลิตคิดเป็นมูลค่า 150 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เบื้องต้น ของประเทศ A จะมีมูลค่าเท่าใด

1. 1,730 ล้านบาท

2. 1,430 ล้านบาท

3. 1,270 ล้านบาท

4. 970 ล้านบาท

5. 670 ล้านบาท

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

A-Level สังคม พาร์ตประวัติศาสตร์ (10 ข้อ)

 • เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ
 • พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในทวีปเอเซีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา
 • ชาติไทย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และความเป็นไทย

“… เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี ๑๒๐๕ ศก ปีมะแม พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจ แลใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึ่งมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้…” (ศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 4 อ้างอิงจาก https://www.museumthailand.com/th/3594/storytelling/ลายสือไทย )

บุคคลใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์จากข้อความที่กำหนดไว้ข้างต้น

1. บิวกิ้น กล่าวว่า ช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดยึดครองเวลส์ได้สำเร็จใน ค.ศ.1283

2. พีพี กล่าวว่า หากเทียบเป็นจุลศักราชเหตุการณ์ดังกล่าวตรงกับ จ.ศ. 645 เบญจศก

3. เบนซ์อเลิ้ต กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในทศวรรษที่ 1280 ตามคริสต์ศักราช

4. โอม กล่าวว่า เหตุการณ์ข้างต้นอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18

5. เจเจ กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ตรงกับพุทธศักราช 1826

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

ตอบ 4. โอม กล่าวว่า เหตุการณ์ข้างต้นอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 

A-Level สังคม พาร์ตภูมิศาสตร์ (10 ข้อ)

 • โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อใดเป็นการเลือกใช้ภาพจากดาวเทียมที่ไม่เหมาะสม

คำตอบ

 1. เอ ใช้ติดตามเพื่อน ๆ ที่เดินทางไปแสดงการร้องเพลงในต่างประเทศ
 2. บี ใช้ในการติดตามพายุไซโคลนที่กำลังจะเข้าถล่มพื้นที่ของประเทศอินเดีย
 3. ซี ใช้ในการวิเคราะห์และคำนวณพื้นที่ในการทำแปลงสวนไร่นาที่จังหวัดบุรีรัมย์
 4. ดี ใช้ในการศึกษาผลกระทบของมลพิษทางทะเลในโครงการอนุบาลสัตว์น้ำ
 5. เอฟ ใช้ในการศึกษาความแตกต่างของภูมิประเทศหลังเกิดการปะทุของแผ่นดินไหว

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

ตอบ 1. เอ ใช้ติดตามเพื่อน ๆ ที่เดินทางไปแสดงการร้องเพลงในต่างประเทศ

ดูคลิปติว A-level ไทย สังคม

ดูคลิปติวฟรีวิชาอื่นๆ ได้ที่ Youtube : SmartMathPro

จริง ๆ แล้ว วิชา A-Level ไทย สังคมเป็น 2 วิชาที่สำคัญไม่น้อยกว่าวิชาอื่น ๆ เลย เพราะเป็นวิชาที่สามารถทำคะแนน
ได้ไม่ยากและถ้าคะแนนดี ก็อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสสอบติดมหาลัยฯ ได้อีก !! แนะนำว่าควรจัดตารางอ่านหนังสือดี ๆ
หรือใครอยากได้ตัวช่วยเพื่อลดเวลาในการอ่านหนังสือ พี่ ๆ ทีมงานขอแนะนำคอร์ส A Level ไทย สังคมที่ใช้เรียน
แค่ 50 ชม. เท่านั้นน ได้ติวเนื้อหาแบบกระชับ ตรงประเด็น พร้อมตะลุยโจทย์มากมายในคอร์สเดียว ใครสนใจสมัครคอร์ส คลิกได้เลยย 

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่างๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro

Share