สรุป A-Level ไทยสังคม ออกสอบอะไรบ้าง

พอพูดถึงวิชาภาษาไทยและสังคม พี่เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนกำลังนึกถึงเนื้อหาที่เยอะและกว้างมาก ๆ อยู่แน่นอน แล้วยิ่งเป็นข้อสอบ A-Level ไทย สังคม ก็ยิ่งนึกไม่ออกเข้าไปใหญ่ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร หรือต้องเตรียมตัวสอบยังไงดี

วันนี้พี่ก็เลยจะพามาดูว่าข้อสอบ A-Level ไทย และ A-Level สังคม จะออกสอบอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่างข้อสอบในแต่ละพาร์ต  และท้ายบทความมีแถมคลิปติวสอบ A-Level ไทย สังคมด้วยน้า อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็รีบไปดูเลยยย 

A-Level ภาษาไทย มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัยแบบ 5 ตัวเลือก ใช้เวลาสอบ 90 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน
และสำหรับค่าสมัครสอบของวิชานี้อยู่ที่ 100 บาทน้า

A-Level ภาษาไทย พาร์ตการอ่าน

 • การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
 • การจับใจความ / การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
 • การตีความ
 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนาของผู้เขียน
 • การวิเคราะห์ข้อคิด / แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
 • การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน
 • ท่าที / น้ำเสียง / อารมณ์ความรู้สึก / ความคิดเห็นของผู้เขียน
ตัวอย่างข้อสอบ A-Level ภาษาไทย พาร์ตการอ่าน

ข้อใดเป็นข้อความเริ่มต้น / ข้อความสุดท้าย

ก. การฟังเป็นทักษะแรกที่มนุษย์ใช้สื่อสาร
ข. และใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะอื่น ๆ ตามมา
ค. ซึ่งในชีวิตประจำวันโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้น
ง. มนุษย์จะสื่อสารด้วยการฟังมากกว่า
จ. การสื่อสารด้วยการพูด การอ่าน และการเขียน

คำตอบ

ก. ก/ค

ข. ข/ง

ค. ค/จ

ง. จ/ข

จ. ก/จ

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

เฉลยข้อสอบ A-Level ไทย พาร์ตการอ่าน

ตอบ จ.ก/จ

A-Level ภาษาไทย พาร์ตการเขียน

 • การเรียงลำดับข้อความ
 • การเรียงความ
 • การพรรณนา / บรรยาย / อธิบาย
 • การใช้เหตุผล
 • การแสดงทรรศนะ
 • การโต้แย้ง
 • การโน้มน้าว
ตัวอย่างข้อสอบ A-Level ภาษาไทย พาร์ตการเขียน

ข้อใดมีคำที่เขียนผิด

1. ภารกิจ สาธารณประโยชน์

2. ผรุสวาท วิพากย์วิจารณ์

3. โลกาภิวัตน์ อัธยาศัย

4. เจตจำนง อานิสงส์

5. พิสดาร วิกฤตการณ์

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

เฉลยข้อสอบ A-Level ไทย พาร์ตการเขียน

ตอบ 2. ผรุสวาท วิพากย์วิจารณ์

A-Level ภาษาไทย พาร์ตการพูด การฟัง

 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
 • การใช้ข้อความถาม และตอบที่สัมพันธ์กัน
 • การตีความ / อนุมาน / วิเคราะห์สาร / บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง
ตัวอย่างข้อสอบ A-Level ภาษาไทย พาร์ตการพูด การฟัง

คำขวัญที่กล่าวมานี้ ข้อใดมีกลวิธีที่ชี้ให้เห็นทั้งด้านดีและด้านเสีย

1. อดออมในวันนี้ มั่งมีในวันหน้า

2. รักชาติต้องพัฒนา รักป่าต้องอนุรักษ์

3. ต้นไม้คือเพื่อนชีวิต เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า

4. ป่าไม้บำรุงชาติ ป่าพินาศชาติวอดวาย

5. บ้านเมืองจะสะอาด ถ้าปราศจากคนมักง่าย

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

เฉลยข้อสอบ A-Level ไทย พาร์ตการพูด การฟัง

ตอบ 4. ป่าไม้บำรุงชาติ ป่าพินาศชาติวอดวาย

A-Level ภาษาไทย พาร์ตหลักการใช้ภาษา

 • การสะกดคำ
 • การใช้คำตรงความหมาย 
 • ประโยคกำกวม / ประโยคบกพร่อง 
 • ประโยคสมบูรณ์ 
 • ระดับภาษา 
 • การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย 
 • ชนิดของประโยคตามเจตนา
 • คำที่มีความหมายตรง / อุปมา
 • คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • ราชาศัพท์ 
ตัวอย่างข้อสอบ A-Level ภาษาไทย พาร์ตหลักการใช้ภาษา

ข้อใดไม่เป็นประโยค

1.อาหารโปรตีนในรูปแบบจากพืชได้รับความนิยมมากในกลุ่มประเทศตะวันตก 

2.ประเทศที่มีปัญหาความไม่สงบภายในพบว่านักเรียนมีอัตราการลาออกจากโรงเรียนกลางคันสูง 

3.การศึกษาภาคบังคับเป็นการให้นักเรียนเข้าเรียนโดยถือเป็นหน้าที่ของพลเมือง 

4.การตามหาพันธุ์กล้วยโบราณมีความสับสนเกี่ยวกับชื่อพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน 

5.การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐในส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

เฉลยข้อสอบ A-Level ไทย พาร์ตหลักการใช้ภาษา

ตอบ 5.การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐในส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

A-Level สังคมศึกษา

A-Level สังคมศึกษา มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัยแบบ 5 ตัวเลือก ใช้เวลาสอบ 90 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน และสำหรับค่าสมัครสอบของวิชานี้อยู่ที่ 100 บาทน้า 

A-Level สังคม พาร์ตศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (10 ข้อ)

 • ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
  หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวอย่างข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตศาสนา

ข้อใดเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ ดังต่อไปนี้

“ถ้อยคำที่ให้อภัยอย่างอ่อนหวาน ย่อมดีกว่าการให้ทานแล้วทำร้ายทีหลัง” (ซูเราะห์ที่ 2: 263)

“จงตั้งการบูชา จงจ่ายค่าช่วยเหลือคนจน จงก้มศรีษะให้แก่คนที่ก้มศรีษะให้แก่เจ้า จงยินดีความเป็นธรรมที่มีอยู่ในหมู่มนุษย์ในเมื่อเจ้าลืมไป” (ซูเราะห์ที่ 2: 42, 44)

“อย่าฆ่าคน” (บัญญัติ 10 ประการ)

“อย่าแก้แค้น เพื่อผูกพยาบาทผู้หนึ่งผู้ใด แต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง” (เลวีติโก 19: 18)

คำตอบ

1. นิยาม 5 และ สติปัฏฐาน 4

2. วิมุติ 5 และ มิจฉาวณิชชา 5

3. โภคอาทิยะ 5 และโลกธรรม 8

4. สารณียธรรม 6 และ พรหมวิหาร 4

5. อุฏฐานสัมปทา และ บาปณิกธรรม 3

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

เฉลยข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตศาสนา

ตอบ 4. สารณียธรรม 6 และ พรหมวิหาร 4 

A-Level สังคม พาร์ตหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม (10 ข้อ)

 • หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี
  มีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

 • การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตัวอย่างข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตหน้าที่พลเมือง

บุคคลใดมีการกระทำที่ไม่ได้แสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

1. เอ ไปชุมนุมร่วมกับชาวบ้านในการเรียกร้องราคาข้าวเปลือกที่หน้ากระทรวงพาณิชย์

2. บี นำเกษตรสวนกล้วยรวมตัวกันทำกล้วยอบแห้งเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรพึ่งพาตนเอง

3. ซี ยื่นข้อเรียกร้องในการต่อสู้และผลักดันกฎหมายการสมรสเท่าเทียมต่อสภาผู้แทนราษฎร

4. ดี ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน

5. เอฟ ยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องที่ชาวบ้านในหมู่บ้านของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าพนักงานรัฐ

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

เฉลยข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตหน้าที่พลเมือง

ตอบ 2. บี นำเกษตรสวนกล้วยรวมตัวกันทำกล้วยอบแห้งเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรพึ่งพาตนเอง

A-Level สังคม พาร์ตเศรษฐศาสตร์ (10 ข้อ)

 • บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
 • สถาบันทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวอย่างข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตเศรษฐศาสตร์

หากใน พ.ศ. 2566 รัฐบาลของประเทศ A ได้มีการเปิดเผยผลิตภัณฑ์ประชาชาติ เท่ากับ 1,200 ล้านบาท และในปีเดียวกัน มีคนต่างสัญชาติจากประเทศ B เข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ในประเทศ A มูลค่ารวม 230 ล้านบาท และลงทุนด้านอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศ A มูลค่ารวม 150 ล้านบาท ขณะเดียวกันคนสัญชาติประเทศ A ไปลงทุนในประเทศอื่นๆ ก่อให้เกิดผลผลิตคิดเป็นมูลค่า 150 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เบื้องต้น ของประเทศ A จะมีมูลค่าเท่าใด

1. 1,730 ล้านบาท

2. 1,430 ล้านบาท

3. 1,270 ล้านบาท

4. 970 ล้านบาท

5. 670 ล้านบาท

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

เฉลยข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตเศรษฐศาสตร์

ตอบ 2. 1,430 ล้านบาท

A-Level สังคม พาร์ตประวัติศาสตร์ (10 ข้อ)

 • เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ
 • พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในทวีปเอเซีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา
 • ชาติไทย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และความเป็นไทย
ตัวอย่างข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตประวัติศาสตร์

“… เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี ๑๒๐๕ ศก ปีมะแม พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจ แลใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึ่งมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้…” (ศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 4 อ้างอิงจาก https://www.museumthailand.com/th/3594/storytelling/ลายสือไทย )

บุคคลใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์จากข้อความที่กำหนดไว้ข้างต้น

1. บิวกิ้น กล่าวว่า ช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดยึดครองเวลส์ได้สำเร็จใน ค.ศ.1283

2. พีพี กล่าวว่า หากเทียบเป็นจุลศักราชเหตุการณ์ดังกล่าวตรงกับ จ.ศ. 645 เบญจศก

3. เบนซ์อเลิ้ต กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในทศวรรษที่ 1280 ตามคริสต์ศักราช

4. โอม กล่าวว่า เหตุการณ์ข้างต้นอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18

5. เจเจ กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ตรงกับพุทธศักราช 1826

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

เฉลยข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตประวัติศาสตร์

ตอบ 4. โอม กล่าวว่า เหตุการณ์ข้างต้นอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 

A-Level สังคม พาร์ตภูมิศาสตร์ (10 ข้อ)

 • โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวอย่างข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตภูมิศาสตร์

ข้อใดเป็นการเลือกใช้ภาพจากดาวเทียมที่ไม่เหมาะสม

คำตอบ

1. เอ ใช้ติดตามเพื่อน ๆ ที่เดินทางไปแสดงการร้องเพลงในต่างประเทศ

2. บี ใช้ในการติดตามพายุไซโคลนที่กำลังจะเข้าถล่มพื้นที่ของประเทศอินเดีย

3. ซี ใช้ในการวิเคราะห์และคำนวณพื้นที่ในการทำแปลงสวนไร่นาที่จังหวัดบุรีรัมย์

4. ดี ใช้ในการศึกษาผลกระทบของมลพิษทางทะเลในโครงการอนุบาลสัตว์น้ำ

เอฟ ใช้ในการศึกษาความแตกต่างของภูมิประเทศหลังเกิดการปะทุของแผ่นดินไหว

(ขอบคุณข้อสอบจาก mytcas.com)

เฉลยข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตภูมิศาสตร์

ตอบ 1. เอ ใช้ติดตามเพื่อน ๆ ที่เดินทางไปแสดงการร้องเพลงในต่างประเทศ

ดูคลิปติวฟรี A-Level ภาษาไทย - สังคม

คลิปติว A-Level ภาษาไทย - สังคม จาก SmartMathPro

ดูคลิปติวฟรีวิชาอื่น ๆ ได้ที่ Youtube : SmartMathPro

จริง ๆ แล้ว วิชา A-Level ไทย สังคมเป็น 2 วิชาที่สำคัญไม่น้อยกว่าวิชาอื่น ๆ เลย เพราะสามารถทำคะแนนได้ไม่ยาก แถมถ้าได้คะแนนดีก็ยังเพิ่มโอกาสในการสอบติดด้วยน้าา ดังนั้นใครที่ตั้งใจจะลุยเพื่อเก็บคะแนน A-Level ไทย สังคม ให้ได้คะแนนเยอะ ๆ พี่ก็แนะนำให้ฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ น้าา โดยสามารถไปดาวน์โหลดข้อสอบของทั้งสองวิชานี้จากคลังข้อสอบ
ได้เลยยย รับรองว่ามีโจทย์ A-Level ไทย สังคมให้ฝึกทำเพียบบ ช่วยเพิ่มความมั่นใจก่อนสอบได้แน่นอน !!

แต่สำหรับใครที่ลองทำโจทย์เองแล้ว แต่ก็ยังรู้สึกจับทางสองวิชานี้ไม่ถูก แถมในช่วงโค้งสุดท้ายของการเตรียมสอบ
A-Level ที่เวลาเหลือไม่มากแบบนี้ บางคนก็อาจจะยิ่งไม่แน่ใจว่า ควรเก็บเนื้อหาหรือทำโจทย์ยังไงดี ถึงจะประหยัดเวลาและเตรียมตัวได้ถูกจุดมากที่สุด

ถ้าใครกำลังเจอกับปัญหานี้อยู่ แล้วอยากได้ตัวช่วยที่จะลดเวลาอ่านหนังสือพี่ก็ขอแนะนำคอร์สพิชิต A-Level ภาษาไทยและสังคมศึกษา ฉบับรวบรัด สอนโดย อ.ขลุ่ยละครูกอล์ฟ ให้น้าา ซึ่งคอร์สนี้น้อง ๆ สามารถเรียนจบได้ภายใน 50 ชม. เท่านั้น !! โดยพี่จะสอนเนื้อหาวิชาภาษาไทยและสังคมที่ออกสอบครบทุกพาร์ตแบบกระชับสุด ๆ พร้อมพาตะลุยโจทย์จัดเต็ม รับรองว่าได้เทคนิคไปอัปคะแนนสอบเพียบ เจอข้อสอบจริงประยุกต์แค่ไหนก็ไม่หวั่น (แถมมี Unseen Mock Test ไทย-สังคม ชุดพิเศษให้ไปทำแบบฟรี ๆ ถึง 2 ชุดด้วย !!) สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ได้เลยย

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

ข้อสอบ a level สังคม ออกอะไรบ้าง
A-Level สังคม ออกสอบอะไรบ้าง ? พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบและคลิปติว
A-Level ไทย ออกสอบอะไรบ้าง
A Level ไทย ออกสอบอะไรบ้าง ? สรุปหัวข้อที่ควรเก็บพร้อมคลิปติวฟรี
ก่อนสอบ A-Level สังคมต้องรู้อะไรบ้าง
ก่อนสอบ A-Level สังคม ต้องรู้อะไรบ้าง ? สรุปให้ครบในบทความนี้
ทุกสิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ A-Level ภาษาไทย
ก่อนสอบ A-Level ภาษาไทย ต้องรู้อะไรบ้าง? สรุปให้ครบในบทความนี้
สรุปเนื้อหาภาษาไทย การอ่านจับใจความ
การอ่านจับใจความ สรุปเนื้อหาพร้อมเทคนิคและข้อสอบจริงให้ลองทำ
สรุปขั้นตอนสมัครสอบ A-Level และวิธีเช็กสนามสอบ
สมัครสอบ A-Level TCAS67 ยังไง ? ฉบับละเอียดครบทุกขั้นตอน
สรุปเนื้อหาสังคม เศรษฐศาสตร์จุลภาค
เศรษฐศาสตร์จุลภาคคืออะไร? สรุปเนื้อหาเศรษฐศาสตร์พร้อมข้อสอบจริง
https://www.smartmathpro.com/wp-content/uploads/2024/02/คำทับศัพท์.jpg
คำทับศัพท์ สรุปเนื้อหาและตัวอย่างคำทับศัพท์ พร้อมข้อสอบจริง
สรุปขั้นตอนพิมพ์บัตรสอบ A-Level 67
สรุปขั้นตอนพิมพ์บัตรสอบ A-Level 67 ฉบับละเอียดในบทความนี้
-เศรษฐศาสตร์มหภาค
เศรษฐศาสตร์มหภาค สรุปเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร์พร้อมข้อสอบจริง

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share