ข้อสอบ a level สังคม ออกอะไรบ้าง

สำหรับการสอบ A-Level ที่ใกล้จะเข้ามาถึงนี้ น้อง ๆ Dek67 หลายคนคงจะกำลังเตรียมสอบอย่างวุ่น ๆ กันอยู่เลยใช่มั้ยย ไหนจะต้องเตรียมสอบที่โรงเรียนอีก ซึ่งหลายคนอาจจะเตรียมสอบไม่ทัน และยังจัดตารางอ่านหนังสือไม่ถูกว่าควรจะอ่านอะไรก่อนดี ?
วันนี้พี่เลยสรุป Test blueprint หรือโครงสร้างข้อสอบ A-Level สังคมศึกษามาให้น้อง ๆ พร้อมสรุปว่าควรจะโฟกัสหัวข้อไหนบ้างกับเวลาที่เหลือแค่ไม่กี่เดือน เพื่อช่วยให้ทุกคนอ่านหนังสือได้ถูกจุดมากขึ้นนน

เนื้อหา A-Level สังคมตามที่ ทปอ. ใช้ออกข้อสอบที่อ้างอิงตามโครงสร้างข้อสอบหรือ  Test Blueprint มีทั้งหมด 5 สาระการเรียนรู้ ดังนี้

 1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
 3. เศรษฐศาสตร์
 4. ประวัติศาสตร์
 5. ภูมิศาสตร์

ซึ่งทั้ง 5 สาระการเรียนรู้นี้น่าจะเคยเรียนเป็นรายวิชาที่น้อง ๆ เรียนกันที่โรงเรียนมาแล้ว ดังนั้นเรามาเจาะลึกกันเพิ่มดีกว่าว่าในแต่ละหัวข้อนั้นออกสอบเนื้อหาอะไรบ้างง 

หมายเหตุ : เรื่องที่ใส่เครื่องหมาย * ไว้เป็นเรื่องที่ออกสอบบ่อยมากเลยน้า ใครไม่อยากพลาดรีบจดไว้เลย > <

A-Level สังคม พาร์ตศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (10 ข้อ)

 • ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ

จะเห็นได้ว่าถึงจะมีเนื้อหาแค่ 2 ข้อแต่ว่าทาง ทปอ. ก็ใช้คำกว้างมากเลยใช่มั้ย แต่น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลไปน้า เพราะพี่ได้สรุปหัวข้อย่อยมาให้แล้วอีกทีหนึ่ง ไปดูกันเลยว่าหัวข้อสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมของ A-Level จะออกอะไรบ้าง !

 • อนุทวีปอินเดีย ออกสอบเกี่ยวกับคติความเชื่อต่าง ๆ ภายในชมพูทวีปหรืออินเดียโบราณก่อนศาสนาพุทธ
 • ศาสนาพุทธ* เน้นออกสอบเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้า สาวกคนสำคัญ รวมไปถึงหลักธรรมคำสอนต่าง ๆ และวันสำคัญทางศาสนา
 • ศาสนาสากล* ออกสอบเรื่องประวัติศาสนาสากล ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามรวมถึงคำสอนสำคัญของแต่ละศาสนาด้วย 
ตัวอย่าง ข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

การกระทำของบุคคลใดเป็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนา

 1. นาย ก ตั้งใจทำความดี ละความชั่ว ทำใจให้ผ่องใส และเวียนเทียน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
 2. นาย ข ไปเวียนเทียนและตั้งจิตถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
 3. นาย ค ไปตักบาตรเทโวโรหณะ และถวายผ้าพระกฐิน ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
 4. นาย ง เป็นประธานร่วมกับคนในชุมชนจัดพิธีทอดกฐินของวัด ในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 11
 5. นาย จ ถวายสังฆทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา และใส่บาตร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
เฉลย ข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ตอบ ข้อ 3. นาย ค ไปตักบาตรเทโวโรหณะ และถวายผ้าพระกฐิน ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8

A-Level สังคมพาร์ตหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม (10 ข้อ)

 • หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
 • การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ถึงจะมีเนื้อหาแค่ 2 หัวข้อเหมือนกับสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม แต่จริง ๆ แล้วสาระการเรียนรู้นี้ออกสอบทั้งหมด
3 หัวข้อ ได้แก่ กฏหมายพื้นฐาน สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ โดยแต่ละหัวข้อจะออกสอบเรื่องอะไร มาดูกันด้านล่างนี้เลย

 • กฎหมายพื้นฐาน* ออกสอบเกี่ยวกับกฎหมายทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น
 • สังคมวิทยา* เน้นเรื่องโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ทฤษฎีทางสังคม ปรากฏการณ์ทางสังคม
 • รัฐศาสตร์* ออกสอบเรื่องการเมืองการปกครอง รูปแบบการปกครอง ทฤษฎีการเมือง วิเคราะห์ปัญหาทางการเมือง
ตัวอย่าง ข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

สถาบันทางสังคมในข้อใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุดกับการทำหน้าที่ ปลูกฝังความคิดและส่งเสริมค่านิยมต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในสังคม

 1. สถาบันศาสนา
 2. สถาบันการศึกษา
 3. สถาบันครอบครัว
 4. สถาบันสื่อสารมวลชน
 5. สถาบันการเมืองการปกครอง
เฉลย ข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

ตอบ ข้อ 5. สถาบันการเมืองการปกครอง

ดูคลิปติวฟรี A-Level สังคม พาร์ตหน้าที่พลเมือง

ติดตามคลิปติว A-Level สังคมพาร์ตอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ทาง YouTube Channel : SmartMathPro

A-Level สังคม พาร์ตเศรษฐศาสตร์

 • บริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
 • สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

หัวข้อตาม Test Blueprint ดูกว้างและเหมือนจะน้อยใช่มั้ย แต่ความเป็นจริงแล้ว หัวข้อที่ออกสอบของสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์มีมากถึง 5 หัวข้อเลยนะ ได้แก่

 • เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ข้อสอบจะออกเรื่องความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (ผลิตอะไร / ผลิตอย่างไร / ผลิตเพื่อใคร) ปัจจัยการผลิต ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมไปถึงระบบตลาด
 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค* เน้นอุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของกลไกราคาเป็นหลัก รวมถึงการเกิดอุปสงค์ส่วนเกินหรืออุปทานส่วนเกิน และการแทรกแซงกลไกราคาโดยรัฐบาลด้วย
 • เศรษฐศาสตร์มหภาค* ออกสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายได้ประชาชาติ (NI) หนี้สาธารณะและงบประมาณแผ่นดิน ปัญหาทางเศรษฐกิจ อาทิ เงินฝืด เงินเฟ้อ นโยบายทางเศรษฐกิจ อาทิ นโยบายการเงิน การคลัง
 • การค้าระหว่างประเทศ ออกสอบเกี่ยวกับนโยบายการค้าแบบเสรี นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
 • เศรษฐกิจพอเพียง มีหัวข้อที่ออกสอบ คือ หลักเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
ตัวอย่างข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตเศรษฐศาสตร์

หากต้องการสนับสนุนการส่งออกทุเรียน ควรดำเนินการตามนโยบายในข้อใด

 1. นโยบายเพิ่มค่าเงินบาท
 2. นโยบายควบคุมราคาทุเรียนในประเทศ
 3. นโยบายรณรงค์ให้คนไทยบริโภคทุเรียน
 4. นโยบายลดโควตาสินค้าส่งออกสำหรับทุเรียน
 5. นโยบายลดหรือยกเว้นภาษีอากรขาออกสำหรับทุเรียน
เฉลย ข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตเศรษฐศาสตร์

ตอบ ข้อ 5. นโยบายลดหรือยกเว้นภาษีอากรขาออกสำหรับทุเรียน

A-Level สังคม พาร์ตประวัติศาสตร์

 • เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ
 • พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในทวีปเอเซีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา
 • ชาติไทย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และความเป็นไทย

จริง ๆ หัวข้อประวัติศาสตร์ของวิชา A-Level สังคม มีออกสอบเพียงแค่ 2 เรื่องเท่านั้น คือ ประวัติศาสตร์ตะวันตก
และประวัติศาสตร์ไทย ถ้าใครถนัดและอยากเก็บคะแนน A-Level สังคมจากสาระเรียนรู้นี้ก็สามารถอ่านเนื้อหาตามที่พี่ สรุปด้านล่างนี้ได้เลยย

 • ประวัติศาสตร์ตะวันตก* ออกสอบเกี่ยวกับเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ สถานการณ์ปัจจุบันโลก
 • ประวัติศาสตร์ไทย* ออกสอบเกี่ยวกับรัฐโบราณ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การปฏิรูปการปกครองสมัยร.5 การปฏิวัติสยาม 2475 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย ศิลปะวัฒนธรรมไทย
ตัวอย่างข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตประวัติศาสตร์

นักปรัชญาทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการเมืองในตะวันตกในยุคการปฏิวัติภูมิปัญญาคนใดที่กล่าวถึงเจตจำนงร่วมกันของสังคม และเน้นย้ำหลักการเสรภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ โดยมีผลงานสำคัญ คือ The Social Contract (สัญญาประชาชน)

 1. รุสโซ
 2. จอห์น ล็อค
 3. อริสโตเติล
 4. มองเตสกิเออร์
 5. โทมัส ฮอบส์
เฉลย ข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตประวัติศาสตร์

ตอบ ข้อ 1. รุสโซ

A-Level สังคม พาร์ตภูมิศาสตร์

 • โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สาระการเรียนรู้สุดท้ายของ A-Level สังคม คือ ภูมิศาสตร์ โดยหัวข้อที่ออกสอบ และน้อง ๆ ควรจะโฟกัสมีทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์, ปัญหาภูมิศาสตร์กายภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์* ออกสอบเกี่ยวกับแผนที่ GPS RS GIS
 • ปัญหาภูมิศาสตร์กายภาพ* เน้นเรื่องภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ต่าง ๆ ภาวะโลกร้อน รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายของประชากรโลก
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ* มีหัวข้อที่ออกสอบ ได้แก่ อนุสัญญา การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
  อย่างยั่งยืน บทบาทองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตภูมิศาสตร์

ถ้านักเรียนต้องการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดอุบาลราชธานีย้อนหลัง 5 ปี ควรเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

 1. แผนที่อ้างอิงทั่วไป
 2. รูปถ่ายทางอากาศ
 3. ภาพจากดาวเทียม
 4. ระบบนำทางด้วยดาวเทียม
 5. ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เฉลย ข้อสอบ A-Level สังคม พาร์ตภูมิศาสตร์

ตอบ ข้อ 3. ภาพจากดาวเทียม

ดูคลิปติวฟรี A-Level สังคม พาร์ตประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์

ติดตามคลิปติว A-Level สังคมพาร์ตอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ทาง YouTube Channel : SmartMathPro

นี่ก็เป็นเนื้อหาและตัวอย่างโจทย์ A-Level สังคมในแต่ละพาร์ตที่พี่เตรียมมาให้น้า น้อง ๆ จะได้เห็นภาพกันมากขึ้นว่าแต่ละเรื่องออกอะไรบ้าง จะได้ไม่ต้องไปอ่านเนื้อหาเยอะ ๆ จนกินเวลาทบทวนบทเรียนวิชาอื่น แต่ถ้าใครอ่านเนื้อหาแล้วอยากจะรู้เกี่ยวกับข้อสอบ A-Level สังคมมากขึ้น เช่น แนวโน้มของข้อสอบ หรือการเตรียมตัว ก็สามารถไปอ่านบทความเกี่ยวกับข้อสอบนี้ที่พี่รวบรวมให้ไว้ได้เลยยย >> ก่อนสอบ A-Level สังคม ต้องรู้อะไรบ้าง ? 

คณะไหนใช้คะแนน A-Level สังคมบ้าง ?

ถึงแม้ว่า A-Level สังคมจะใช้ยื่นคณะสายศิลป์เป็นหลัก แต่สำหรับใครที่อยากจะเข้าคณะสายวิทย์ พี่ก็แนะนำให้เตรียมสอบ A-Level สังคมไปด้วยจะดีกว่าน้าา เพราะวิชานี้เก็บคะแนนได้ไม่ยากและยังช่วยอัปคะแนนภาพรวมให้สูงขึ้นด้วยย โดยหนึ่งในวิธีที่จะทำให้น้อง ๆ แม่นเนื้อหา A-Level สังคมและทำข้อสอบได้เซียนมากขึ้น ก็คือ การทำโจทย์ นั่นเองง ซึ่งพี่ก็มีโจทย์ A-Level สังคมให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำเพียบบ สามารถดาวน์โหลดจากคลังข้อสอบมาทำได้เลยน้าา

สำหรับใครที่ลองทำโจทย์ดูเองแล้วแต่ยังรู้สึกไม่จุใจ อยากทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมก่อนลงสนามจริง หรือน้อง ๆ คนไหนที่กำลังกังวลว่าจะเตรียมสอบ A-Level สังคมไม่ทัน ไม่รู้ว่าควรจะเก็บเนื้อหายังไงให้ตรงจุดที่ข้อสอบชอบออกที่สุด พี่ก็ขอแนะนำตัวช่วยที่จะทำให้น้อง ๆ ประหยัดเวลาในการเตรียมสอบ A-Level สังคมมากขึ้น ก็คืออ คอร์ส พิชิต A-Level สังคมศึกษา ฉบับรวบรัด สอนโดย ครูกอล์ฟ ที่เรียนจบได้ภายใน 30 ชม. นั่นเองง

ซึ่งคอร์สนี้ก็จะสอนเนื้อหาวิชาสังคมครบทั้ง 5 พาร์ตแบบกระชับ พร้อมพาตะลุยโจทย์จัดเต็ม มีเฉลยละเอียดครบทุกข้อ รับรองว่าได้เทคนิคไปอัปคะแนนสอบอีกเพียบบ (กระซิบว่ามี Unseen Mock Test สังคมศึกษา ชุดพิเศษ 1 ชุด ให้ไป
ซ้อมมือก่อนลงสนามจริงด้วย !!) ถ้าใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เลยย

คณะไหนใช้คะแนน a level สังคมบ้าง

ดูคลิปติวฟรี A-Level สังคม โค้งสุดท้าย

ติดตามคลิปติว A-Level สังคมพาร์ตอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ทาง YouTube Channel : SmartMathPro

ถึงแม้ว่าวิชา A-Level สังคม จะดูเหมือนเป็นวิชาที่ออกสอบเยอะและค่อนข้างกว้าง แต่ถ้าน้อง ๆ สามารถจับประเด็นและหัวข้อที่ควรอ่านได้ถูกก็สามารถทำคะแนนให้ดีได้น้า  และถ้าใครมีเวลาน้อยและกลัวอ่านเองไม่ทัน แนะนำว่าลองมาดูคอร์ส A-Level สังคมของ SmartMathPro ได้น้า เนื้อหาสรุปครบพร้อมทันสอบ มี.ค. นี้แน่นอน > < 

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

A-Level ไทย ออกสอบอะไรบ้าง
A Level ไทย ออกสอบอะไรบ้าง ? สรุปหัวข้อที่ควรเก็บพร้อมคลิปติวฟรี
สรุปขั้นตอนสมัครสอบ A-Level และวิธีเช็กสนามสอบ
สมัครสอบ A-Level TCAS67 ยังไง ? ฉบับละเอียดครบทุกขั้นตอน
สรุป A-Level ไทยสังคม ออกสอบอะไรบ้าง
สรุป A-Level ไทย สังคม TCAS67 ออกสอบอะไรบ้าง? พร้อมคลิปติวฟรี
สรุปเนื้อหาสังคม เศรษฐศาสตร์จุลภาค
เศรษฐศาสตร์จุลภาคคืออะไร? สรุปเนื้อหาเศรษฐศาสตร์พร้อมข้อสอบจริง
สรุปขั้นตอนพิมพ์บัตรสอบ A-Level 67
สรุปขั้นตอนพิมพ์บัตรสอบ A-Level 67 ฉบับละเอียดในบทความนี้

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share