กำหนดการสอบ Admission ม.มหิดล (TCAS 66 รอบ 3)

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตั้งอยู่ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมีที่ตั้งอีกหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอำนาจเจริญ

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลจัดการเรียนการสอนใน 17 คณะ 6 วิทยาลัย 9 สถาบัน และ 3 วิทยาเขต และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยจากการจัดอันดับของสำนักจัดอันดับหลายสำนัก และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2552 และยังเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network; AUN)

QS World University Rankings by Subject 2015 มหาวิทยาลัยมหิดล ติด 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ในสาขาการแพทย์ (Medicine) ซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดล สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกของมหาวิทยาลัยไทย

และมหาวิทยาลัยมหิดลยังเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทยในสาขา Biological Science (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) และ Law (กฎหมาย) โดยเฉพาะในสาขา Law (กฎหมาย) นั้น มหาวิทยาลัยมหิดล มีความโดดเด่นในสาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม มีงานวิจัยมากมายที่ทำร่วมกับกระทรวงยุติธรรม อาทิ ความรุนแรงในสังคม ปัญหาผู้ต้องขังหญิง และปัญหาความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้รับการจัดอันดับเป็นอับดับ 2 ของประเทศไทย ในสาขา Chemistry, Modern Language และ Pharmacy & Pharmacology

รวมเกณฑ์คะแนน ใช้สอบเข้า รอบ 3 Admission - ม.มหิดล

การสอบ Admission (TCAS รอบ 3) - 2565