กำหนดการสอบ Admission ม.ธรรมศาสตร์ (TCAS 66 รอบ 3)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สองของประเทศไทย ก่อตั้งในชื่อ “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชา เพื่อการศึกษาด้านกฎหมายและการเมือง สำหรับประชาชนทั่วไป ต่อมารัฐบาลเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบัน นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และมีประวัติศาสตร์ผูกพันกับพัฒนาการทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ 14 ตุลา และ 6 ตุลา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยึดมั่นในหลักปรัชญาการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การบริการสู่สังคม การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ความเสมอภาคทางสังคม และความยุติธรรม ภายใต้ปรัชญาของรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการศึกษาครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบไปด้วย 19 คณะ 4 วิทยาลัย1 สถาบัน 1 สำนักวิชา

รวมเกณฑ์คะแนน ใช้สอบเข้า รอบ 3 Admission - ม.ธรรมศาสตร์

การสอบ Admission (TCAS รอบ 3) - 2565