คณะจิตวิทยาเรียนอะไรบ้าง

ไหนใครกำลังรอ “คณะจิตวิทยา” กันอยู่บ้างเอ่ย ยกมือขึ้น ! คณะนี้เป็นคณะยอดฮิตที่หลายๆ คนให้ความสนใจ อยากรู้ว่าคณะจิตวิทยา คืออะไร เรียนเกี่ยวกับอะไร หรือมีสาขาอะไรบ้าง วันนี้พี่ๆ ก็เลยจะมาเคลียร์ทุกข้อสงสัยให้กับทุกคน 

แถมยังมีบทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากรุ่นพี่คณะจิตวิทยา จุฬา ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เตรียมตัวสอบด้วย
อยากรู้แล้วใช่ไหมล้า ถ้าอยากรู้แล้วก็รีบเลื่อนลงไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจของคณะจิตวิทยากันเลย !! 

คณะจิตวิทยา (Psychology) คือ คณะที่เรียนเกี่ยวกับความคิด อารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาเหตุผลของพฤติกรรมหรือความรู้สึกนั้นๆ ว่าเกิดจากอะไร และสามารถแก้ไขได้อย่างไร  

คณะจิตวิทยา เรียนกี่ปี เรียนอะไรบ้าง ?

คณะจิตวิทยาจะเรียนทั้งหมด 4 ปี ซึ่งวันนี้พี่ๆ ก็เอาตัวอย่างเนื้อหาที่เรียนในแต่ละปีมาให้ดูกันเป็นแนวทาง ถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างก็ไปดูกันเล้ย    

คณะจิตวิทยา ปี 1 จะเริ่มเรียนจากวิชาพื้นฐานทั่วไปก่อน เช่น ภาษาอังกฤษ และวิชาจิตวิทยาพื้นฐาน เป็นต้น       

คณะจิตวิทยา ปี 2 จะได้เรียนวิชาของคณะหรือสาขามากขึ้น เช่น จิตวิทยาการปรึกษา หรือจิตวิทยาสังคม แล้วแต่ว่าจะเลือกเรียนสาขาอะไร 

คณะจิตวิทยา ปี 3 น้องๆ ก็จะได้เรียนเนื้อหาที่ลึกขึ้นกว่าตอน ปี 2 นอกจากนี้ในชั้น ปี 3 ยังสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ของคณะจิตวิทยาที่สนใจ หรืออยากจะเน้นเป็นพิเศษเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้อีกด้วย 

คณะจิตวิทยา ปีที่ 4 บางมหาลัยฯ อาจให้ฝึกงานตั้งแต่ตอนปี 3 แต่บางที่ก็อาจจะให้ฝึกงานในปีสุดท้ายเลย และนอกจากนี้ก็ยังจะต้องทำการศึกษาค้นคว้างานวิจัย (Thesis) เกี่ยวกับจิตวิทยาที่น้องๆ สนใจก่อนเรียนจบด้วย 

คณะจิตวิทยา มีสาขาอะไรบ้าง ?

จิตวิทยาก็เหมือนกับคณะอื่นๆ ที่จะมีสาขาแยกย่อยออกไป มีทั้งส่วนที่คล้ายและส่วนที่แตกต่างกัน โดยตัวอย่างของสาขาที่น้องๆ จะได้เห็นด้านล่างนี้ เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นน้า

จิตวิทยาทั่วไป

สาขาจิตวิทยาทั่วไป เป็นสาขาที่จะเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เพื่อหาที่มาที่ไปและการแก้ไข เนื้อหาที่จะได้เรียนก็มีความหลากหลายมาก เช่น จิตวิทยาทดลอง จิตวิทยาสังคม แต่จะเป็นการเรียนแบบกว้างๆ ไม่ได้เจาะจงสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นพิเศษ

จิตวิทยาการศึกษา

สาขาจิตวิทยาเพื่อการศึกษา จะเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษา และการให้
คำปรึกษาแนะแนวในโรงเรียน เน้นพัฒนาเด็กๆ โดยใช้หลักทางจิตวิทยา

จิตวิทยาคลินิก

สาขาจิตวิทยาคลินิก จะเรียนเกี่ยวกับจิตบำบัด การตรวจบุคลิกภาพ เพื่อนำความรู้ทางจิตวิทยามาใช้ในการวินิจฉัยอาการทางจิต เพื่อช่วยแก้ไขหรือให้คำปรึกษา

นักจิตวิทยากับจิตแพทย์ต่างกันยังไง ?

นักจิตวิทยาจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และช่วยหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่จะไม่สามารถรักษา หรือจ่ายยาให้ได้เหมือนจิตแพทย์ เพราะการเป็นจิตแพทย์จะต้องเรียนหมอ มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์ และเรียนต่อเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์มาเท่านั้น

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่จะเน้นเกี่ยวกับจิตวิทยาในที่ทำงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติต่องานและแรงจูงใจในการทำงาน ความสัมพันธ์ของคนในองค์กร จิตวิทยาการบริหารและการเป็นผู้นำ รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์กร เป็นต้น

จิตวิทยาการแนะแนว 

สาขาจิตวิทยาการแนะแนว บางสถาบันจะรวมไปกับสาขาจิตวิทยาการศึกษาเพราะการเรียนในสาขานี้ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการแนะแนวและให้คำปรึกษาในโรงเรียนเช่นกัน แต่นอกเหนือจากโรงเรียนแล้วก็สามารถเลือกเรียนแนะแนวในด้านอื่นได้อีก เช่น การให้คำปรึกษาอาชีพ หรือการให้คำปรึกษาครอบครัว

จิตวิทยาชุมชน  

สาขาจิตวิทยาชุมชน เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เช่น ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม แล้วใช้หลักจิตวิทยาไปแก้ไขหรือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

จิตวิทยาพัฒนาการ 

สาขาจิตวิทยาพัฒนาการจะศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านจิตใจของคนเราทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็ก วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่ว่าส่งผลกระทบยังไงแล้วหาทางแก้ไขหรือส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น 

คณะจิตวิทยา มีที่ไหนบ้าง ?

ส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยมีมหาลัยฯ แยกจิตวิทยาออกมาเป็นคณะ แต่จะเป็นสาขาที่อยู่ในคณะอื่นๆ เช่น ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือครุศาสตร์ 

ดังนั้นถ้าน้องๆ สนใจอยากจะเรียนจิตวิทยา แนะนำให้ลองค้นหาข้อมูลเพิ่มดูน้า ว่าแต่ละมหาลัยฯ มีจิตวิทยาเป็นคณะหรืออยู่สาขาของคณะไหน ซึ่งพี่ๆ ก็รวบรวมรายชื่อมหาลัยฯ ที่เปิดสอนจิตวิทยามาให้ดูกันเป็นตัวอย่างแล้ว ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีที่ไหนบ้าง

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะจิตวิทยา ใช้คะแนนอะไรบ้าง ?

บางมหาลัยฯ จิตวิทยาเป็นได้คณะและสาขา ซึ่งทำให้เกณฑ์คะแนนและวิชาที่ต้องสอบจะแตกต่างกันออกไป โดยจะมีทั้ง TGAT, A-Level คณิต1, คณิต2,  ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาต่างประเทศ แต่ว่าไม่ได้สอบทั้งหมดนี้น้า พี่ๆ แนะนำให้ทุกคนลองไปดูเกณฑ์คะแนนของมหาลัยฯ อีกที ว่าต้องสอบอะไรบ้าง

คณะจิตวิทยา ต้องเรียนสายอะไร ?

สำหรับน้องๆ ที่อยากเข้าคณะจิตวิทยา ไม่ว่าทุกคนจะจบมาจากสายวิทย์คณิตหรือสายศิลป์ ก็สามารถยื่นสมัครคณะนี้ได้ทั้งหมด แต่อย่าลืมดูเกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติของแต่ละที่ด้วยน้า 

คณะจิตวิทยา จบมาทํางานอะไร ?

คณะจิตวิทยา หรือสาขาที่เรียนเกี่ยวกับจิตวิทยา สามารถทำอะไรได้หลายอย่างมาก แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเรียนสาขาไหน พี่ๆ ยกตัวอย่างมาให้แล้ว ตามนี้เลย 

 • นักจิตวิทยาคลินิก
 • นักจิตวิทยาพัฒนาการ
 • นักจิตวิทยาชุมชน
 • นักจิตวิทยาเด็ก
 • นักจิตวิทยาด้านการปรึกษา
 • พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • ครู/อาจารย์แนะแนว
 • เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
 • นักพัฒนาสังคม

แต่นอกเหนือจากนั้นน้องๆ ก็ยังสามารถเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนคณะนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับอาชีพอื่นๆ ได้อีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ใครที่มีความถนัดด้านศิลปะก็สามารถเอาจิตวิทยาที่เรียนไปประยุกต์กลายเป็นนักศิลปะบำบัด หรือจะเอาไปต่อยอดกับวิชาการตลาด  เป็นนักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ได้นะ 

Interview รุ่นพี่จากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ !

เป็นยังไงบ้างงง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคณะจิตวิทยาที่เอามาฝากทุกคน น่าสนใจดีเลยใช่ไหมล้า~ แต่ยังไม่หมดเท่านี้น้า เพราะยังมีบทสัมภาษณ์รุ่นพี่จิตวิทยา จุฬาฯ คนเก่งของเรา  ที่จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับคณะนี้ ผ่านประสบการณ์ตรง ตั้งแต่การวางแผนการเรียน การเตรียมตัวสอบ ไปจนถึงชีวิตการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเลย ไปดูกันนนน

แนะนำตัว

สวัสดีครับน้องๆ ทุกคน พี่ชื่อ “คอปเตอร์” นะครับ ตอนมัธยมปลายเรียนสายวิทย์ – คณิต ปัจจุบันพี่เรียนจบจาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบัณฑิตหน้าใหม่เลยครับ

ค้นหาตัวเองเจอได้ยังไง ?

ส่วนตัวพี่เองรู้ตัวว่า อยากเข้าคณะอะไร ค่อนข้างช้าเลยครับ มารู้ตัวอีกทีก็ช่วง ม.6 แล้ว ซึ่งพี่เริ่มจากการสังเกตตัวเองและสิ่งรอบข้างก่อนว่า เราถนัดอะไร หรือเรื่องอะไรที่คนชอบมาขอความช่วยเหลือจากเรา และสิ่งที่เห็นคือ
คนชอบมาขอคำปรึกษา เรื่องชีวิต หรืออาจจะเป็นเรื่องความรักในวัยเรียน รวมถึงเรื่องอื่นๆ จากเราอีกเยอะแยะเลย
หลังจากนั้นเราก็ค้นคว้าหาข้อมูลว่า มีคณะ/สาขาไหนที่เรียนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้บ้าง ก็ลิสต์ออกมาเยอะๆ ก่อน แล้วค่อยๆ ตัดตัวเลือก จนเป็นคณะจิตวิทยาในที่สุดครับ   

เทคนิคการเตรียมตัว สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อย่างที่พี่บอกเนอะว่า พี่รู้ตัวช้าถึง ม.6 เลย ทำให้การเตรียมตัวสอบต้องเร่งนิดหนึ่ง ซึ่งการเตรียมตัวหลักๆ คือ ตอนนั้นพี่ต้องใช้คะแนน GPAX ก็เลยต้องตั้งใจเรียนมากขึ้น เพื่อเก็บเกรดดีๆ ในการยื่นมหาวิทยาลัยส่วน GAT เชื่อมโยง,
GAT ภาษาอังกฤษ ก็มีทั้งที่ซื้อหนังสือมาอ่านเองและเคยเรียนพิเศษไว้นานแล้วเลยพอมีพื้นฐาน  

และอีกวิชาที่พี่ต้องเตรียมตัวเหมือนกันเลยคือ คณิตศาสตร์ ส่วนตัวพี่เรียนกับ พี่ปั้น SmartMathPro ครับ จริงๆ เรียนไม่ถึงสองเดือนด้วยซ้ำ พี่เริ่มเรียนจากคอร์สพื้นฐานก่อน แล้วตามด้วยคอร์ส PAT1 เพราะปีของพี่สามารถสอบ PAT1 ได้ถึง 2 รอบด้วยกัน  

รอบแรกที่สอบ พี่ยังไม่ได้เรียนกับพี่ปั้นนะ ได้ 48 คะแนน แต่พอมาเรียนกับพี่ปั้น รอบที่ 2 พี่สอบได้ 106 คะแนน อาจจะไม่ใช่คะแนนที่สูงมากนะครับ แต่ได้เท่านี้พี่ก็พอใจแล้ว เพราะเมื่อนำไปบวกกับคะแนนส่วนอื่นๆ ก็สามารถสอบติดได้แล้ว 

ดังนั้น พี่ก็อยากแนะนำน้องๆ ว่าให้เริ่มเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ เลยนะ และถ้าใครไม่สามารถควบคุมการอ่านหนังสือของตนเองได้ ลองใช้สภาพแวดล้อมช่วยดู เช่น การพาตัวเองไปนั่งอ่านหนังสือกับเพื่อน หรือไปนั่งอ่านหนังสือข้างนอก    

ใกล้สอบ A-Level คณิตแล้ว แต่อ่านหนังสือไม่ทัน ?

การสอบ A-Level ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วน้า ! น้องๆ คนไหนอยากหาตัวช่วยลดเวลาอ่านหนังสือ ควรลงคอร์สนี้ !! เพราะคอร์สนี้จะรวมเนื้อหาคณิต 10 บทน่าเก็บมาทำให้เรียนจบได้ภายใน 2- 5 เดือน ทันสอบคณิต 1 แน่นอน !

สมัครคอร์สนี้เลย

วิธีจัดการความเครียด ช่วงเตรียมตัวสอบ

พี่ใช้วิธีพูดคุยกับเพื่อนครับ เพราะเพื่อนคือคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังเผชิญสิ่งเดียวกับเราอยู่ แม้ว่าเพื่อนจะไม่ได้เข้าใจเราทั้งหมด แต่มันก็ช่วยทำให้พี่ดีขึ้นได้ ซึ่งมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า Counselling เพราะการที่มีคนรับฟังจะช่วยให้จิตใจเราดีขึ้น คลายความเครียด และความกังวลได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ 

และอีกหนึ่งวิธีคือ การใช้เวลากับสิ่งที่เราชอบ ออกไปพักผ่อนบ้าง อย่ามองว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องที่เสียเวลา
เพราะการพักผ่อนคือ วิธีคลายเครียดที่ดีมากๆ และยังเป็นการช่วยผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจด้วย 

เรียนเกี่ยวกับจิตวิทยา ต้องเน้นวิชาอะไร ?

หลักๆ พี่คิดว่า ภาษาอังกฤษ นะครับ เพราะเป็นเหมือน Material ต่างๆ ที่เราต้องเรียน เช่น สไลด์เรียน,  Text หรือ Research ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมดเลย แต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับ เพราะตอนเรียนจะป็นภาษาไทยปกติ
ส่วนวิชาที่เน้นคือ การวิจัย ทำให้เราจะต้องทำการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะเลยครับ 

และวิชาคณิตศาสตร์ก็จะเน้นที่สถิติ เป็นหลัก แต่น้องๆ คนไหนที่ไม่เก่งเลขก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับ เพราะไม่ได้เน้นมากเท่าวิชาหลักของคณะ 

อยากฝากอะไรถึงน้องๆ ที่กำลังสนใจคณะนี้บ้าง ?

พี่คิดว่า “โลกนี้น่าจะดีขึ้น ถ้ามีคนสนใจจิตวิทยามากยิ่งขึ้น” ไม่ว่าจะเป็นการดูแลความรู้สึกของคนอื่นหรือการดูแล
ความรู้สึกของตัวเอง  สิ่งเหล่านี้จะสามารถทำให้เกิดเรื่องราวดีๆ ขึ้นบนโลกได้อีกมากมายเลย 

และสุดท้ายนี้ พี่คอปเตอร์อยากบอกว่า ทำให้เต็มที่ พักผ่อนให้เต็มที่ เราเชื่อว่า ทุกคนสามารถติดคณะจิตวิทยาได้แน่นอน หากน้องๆ ตั้งใจให้เต็มที่ และใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบให้มากๆ ยังไงก็ไม่ไกลเกินฝันแน่นอนครับ
สู้ๆ นะทุกคน พี่เป็นกำลังใจให้ครับ ^_^ 

อ่านมาถึงตรงนี้น้องๆ คงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมล้า~ ว่าทำไมพี่ๆ ถึงบอกว่าคณะนี้น่าสนใจ หวังว่าจะทำให้น้องๆ ที่สนใจคณะนี้ได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นว่าถ้าเข้าไปเรียนจะต้องเจอกับอะไรบ้าง แต่ถ้าใครที่ยังไม่มีคณะในใจ ลองเก็บคณะจิตวิทยาไว้เป็น
ตัวเลือกก็ได้น้า ครั้งหน้าพี่ๆ  จะมาแนะนำคณะอะไรให้กับทุกคน รอติดตามกันด้วยน้า 

ดูคลิปรีวิวการเรียนคณะจิตวิทยา

ดูคลิปรีวิวคณะอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ YouTube : SmartMathPro 

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่างๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro

Share