กสพท. คืออะไร?

กสพท. คืออะไร?

กสพท. คือ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกันคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้า 4 คณะดังกล่าว ในสถาบันต่าง ๆ โดยในแต่ละปีการศึกษาอาจจะมีจำนวนสถาบันเข้าร่วมคัดเลือกแตกต่างกันไป โดยปีล่าสุด TCAS64 กสพท. จะเข้าร่วมคัดเลือกใน TCAS รอบ 3 สถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วม จะต้องใช้เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเป็นไปตามที่ กสพท กำหนด

ใครสามารถสมัคร กสพท. ได้บ้าง?

  • นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม. 6 และเทียบเท่า เด็กซิ่ว กศน. ปวช. หรือ จบ ป.ตรี
  • คณะทันตแพทยศาตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ รับเฉพาะแผนการเรียน วิทย์ – คณิต เท่านั้น
  • คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน
  • ถ้าเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 1 ไม่ต้องลาออก *ยกเว้นเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในคณะที่จะสมัคร ต้องลาออกก่อนตามวันที่กำหนดตามระเบียบการรับสมัครของ กสพท. ในปีการศึกษานั้นๆ
  • กรณีเด็กซิ่วเกินปี 1 ขึ้นไป ต้องลาออกก่อนวันสมัครสอบ

Ref : https://tcaster.net/