เรียนมหาลัยไหนดี รวมจุดเด่นของแต่ละมหาลัยฯ กว่า 20 ที่ ครบ 4 ภาค

ใกล้สอบเข้ามหาลัยฯ แล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนมหาลัยฯ ไหนดี เพราะยังไม่แน่ใจว่าแต่ละที่เป็นยังไง ? ใครที่กำลังกังวล
เรื่องนี้อยู่ และอยากได้ข้อมูลของแต่ละมหาลัยฯ วันนี้พี่เตรียมมาให้แล้วกับจุดเด่นของมหาลัยฯ ต่าง ๆ กว่า 20 แห่งจาก
ทั้ง 4 ภาค ให้ทุกคนได้ประกอบการตัดสินใจเลือกมหาลัยฯ ที่อยากเข้า ถ้าน้อง ๆ อยากรู้แล้วว่ามหาลัยฯ แต่ละที่มีจุดเด่นอะไรบ้าง ก็ไปดูพร้อมกันเลยยยย

จุดเด่นของ จุฬาฯ

 • จุฬาฯ เป็นมหาลัยฯ ที่ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 6 และเป็นมหาลัยฯ แห่งแรกของประเทศไทย
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ จุฬาฯ มีทั้งหมด 21 คณะ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของ จุฬาฯ เป็นคณะที่ติด Top 10 คณะที่มีคนสมัครใน TCAS รอบ 3 มากที่สุดถึง 2 ปีซ้อน (ปี 66 และ 67)
 • จุฬาฯ เป็นมหาลัยฯ ที่รายล้อมด้วยห้างสรรพสินค้ามากมาย และยังติดสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT อีกด้วย ทำให้สะดวกต่อการเดินทางมาก
 • พื้นที่ส่วนกลางบางแห่งของ จุฬาฯ จะเปิด 24 ชม. ในบางครั้ง เพื่อให้นิสิตได้เข้ามาใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น หอสมุดกลางของ จุฬาฯ ที่จะเปิด 24 ชม. ในช่วงสอบกลางภาคและปลายภาค

จุดเด่นของ ม.มหิดล

 • ม.มหิดล มีทั้งหมด 6 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบางกอกน้อย วิทยาเขตพญาไท ซึ่งจะตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ วิทยาเขตศาลายา ตั้งอยู่ที่ จ.นครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตนครสวรรค์ และวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.มหิดล ทั้งหมด 24 คณะ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น
 • ม.มหิดล เป็นมหาลัยฯ เดียวในประเทศไทยที่มีคณะแพทย์และพยาบาลถึง 2 คณะอยู่ในมหาลัยฯ เดียวกัน คือ
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 • ไม่ว่าน้อง ๆ จะสอบติดคณะไหนของ ม.มหิดล แต่เมื่อเข้ามาเรียนชั้นปีที่ 1 น้อง ๆ จะได้เรียนที่วิทยาเขต ศาลายา จ.นครปฐมกันทุกคน ก่อนจะแยกย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตของคณะตัวเองเมื่อเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น
 • กิจกรรมใน ม.มหิดล มีให้น้อง ๆ เลือกเข้าร่วมเยอะมาก ทั้งกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ รวมถึงชมรมในมหาลัยฯ ที่มีมากกว่า 40 ชมรม และยังมีการจัดคอนเสิร์ตบ่อย ๆ อีกด้วย

จุดเด่นของ ม.เกษตรศาสตร์

 • ม.เกษตรศาสตร์ มีทั้งหมด 4 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.เกษตรศาสตร์ มีทั้งหมด 37 คณะ เช่น คณะบริหารธุรกิจ
  คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
 • ม.เกษตรศาสตร์ มีโครงการเรียนล่วงหน้าให้น้อง ๆ ม.ปลายได้เข้ามาเรียนวิชาต่าง ๆ ของมหาลัยฯ ซึ่งถ้าน้อง ๆ สอบผ่าน ก็สามารถใช้ยื่นในรอบ 1 Portfolio ของคณะต่าง ๆ ใน ม.เกษตรศาสตร์ ได้ด้วย เช่น คณะแพทยศาสตร์
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นต้น
 • น้อง ๆ คนไหนที่ได้เข้ามาเรียนที่ ม.เกษตรศาสตร์ และได้เกรด A อย่างน้อย 5 วิชา รวมถึงมีหน่วยกิตรวมกัน 15 หน่วยกิตขึ้นไป จะไม่ต้องจ่ายค่าหน่วยกิตของวิชาต่าง ๆ ในเทอมถัดไปน้าา
 • ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นมหาลัยฯ ที่จัดงานเกษตรแฟร์เป็นประจำทุกปี ซึ่งนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ สามารถ
  เข้าร่วมและเปิดร้านสำหรับนิสิตได้ด้วยยย
 • นอกจากนี้ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ยังติดถนนสายหลัก 2 สาย อย่างสายวิภาวดี และสายพหลโยธิน รวมถึงยังติดรถไฟฟ้า BTS ทำให้เดินทางได้สะดวกมากก

จุดเด่นของ ม.ธรรมศาสตร์

 • ม.ธรรมศาสตร์ มีทั้งหมด 4 ศูนย์ คือ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี ศูนย์ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี
  และศูนย์ลำปาง
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.ธรรมศาสตร์ มีทั้งหมด 26 คณะ เช่น คณะเภสัชศาสตร์
  คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นต้น
 • บางคณะและบางโครงการของ ม.ธรรมศาสตร์ มีวิชาเฉพาะที่น้อง ๆ ต้องสอบเพื่อยื่นเข้าระบบ TCAS รอบ 2
  และ 3 ด้วย เช่น วิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สำหรับสอบเข้าคณะสังคมศาสตร์ในรอบ 3
 • ม.ธรรมศาสตร์ มีหลักสูตรตรีควบโทอยู่หลายคณะ เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ ซึ่งเมื่อน้อง ๆ เรียนจบแล้วจะได้ 2 ปริญญาในทีเดียว
 • ม.ธรรมศาสตร์ ไม่มีกฎบังคับให้ใส่ชุดนักศึกษาทั้งในการเรียนและการสอบ ดังนั้นน้อง ๆ สามารถใส่ชุดไปรเวทได้
  แต่ต้องเป็นชุดที่สุภาพน้าา

จุดเด่นของ มศว (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

 • มศว มีวิทยาเขตทั้งหมด 2 ที่ คือ วิทยาเขตประสานมิตร กรุงเทพฯ และวิทยาเขตองครักษ์ จ.นครนายก
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ มศว มีทั้งหมด 20 คณะ เช่น คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น
 • มศว เป็นมหาลัยฯ เดียวในประเทศไทยที่เปิดสอน สาขาวรรณกรรมเด็ก ซึ่งอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ ถ้าน้อง ๆ
  คนไหนสนใจเกี่ยวกับการเขียนและการวาดภาพประกอบสำหรับเด็ก ก็สามารถสมัครสอบเข้าสาขานี้ได้เลยยย
 • มศว วิทยาเขตประสานมิตร เป็นมหาลัยฯ ที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS, MRT, และ Airport Link นอกจากนี้ยังมีท่าเรือ มศว ประสานมิตร บริเวณคลองแสนแสบอีกด้วย สามารถเดินทางมาได้สะดวกมาก

เรียนมหาลัยฯ ไหนดี : มหาลัยฯ ในภาคเหนือ

จุดเด่นของ ม.เชียงใหม่

 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.เชียงใหม่ มีทั้งหมด 22 คณะ เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น
 • ม.เชียงใหม่ มีโครงการเรียนร่วม ที่เปิดให้น้อง ๆ ม.ปลาย สมัครเข้ามาเรียนวิชาต่าง ๆ ของมหาลัยฯ และเก็บหน่วยกิตล่วงหน้า ซึ่งถ้าสอบผ่าน น้อง ๆ ก็สามารถขอใบรับรองผลการเรียนเพื่อใส่ใน Portfolio สำหรับยื่นเข้า
  มหาลัยฯ ได้
 • ม.เชียงใหม่ มีกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์มาก ชื่อว่า รับน้องขึ้นดอย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พี่ ๆ
  จะพาน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ขึ้นดอยสุเทพ เพื่อไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพนั่นเอง
 • เป็นมหาลัยฯ ที่บริเวณรอบ ๆ มีของกินให้น้อง ๆ ได้เลือกซื้อเยอะมากกก และบางร้านก็เปิดจนถึงช่วงกลางดึกด้วย ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะหิวตอนกลางคืนเลยยย

จุดเด่นของ ม.นเรศวร

 • ม.นเรศวร เคยเป็นส่วนหนึ่งของ มศว มาก่อนโดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก” ก่อนจะเปลี่ยนเป็น ม.นเรศวร ในปี พ.ศ.2533
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.นเรศวร มีทั้งหมด 18 คณะ เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน คณะนิติศาสตร์ เป็นต้น
 • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ของ ม.นเรศวร ติด Top10 คณธสายวิทย์สุขภาพที่มีการแข่งขัน
  สูงที่สุด
 • ม.นเรศวร มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนิสิต ที่ถ้าน้อง ๆ เจอเหตุฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือ หรือมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อได้ 24 ชม. เลยน้าา

จุดเด่นของ ม.แม่ฟ้าหลวง

 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.แม่ฟ้าหลวง มีทั้งหมด 14 คณะ เช่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาจีนวิทยา เป็นต้น
 • ส่วนใหญ่การเรียนการสอนของ ม.แม่ฟ้าหลวง จะเป็นภาษาอังกฤษ แต่น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ได้ หรือตามอาจารย์ไม่ทันน้า เพราะทางมหาลัยฯ จะมีการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเลย
 • นอกจากนี้ ทุกคณะของ ม.แม่ฟ้าหลวง ยังมีการสอนภาษาจีนเป็นภาคบังคับด้วย เรียกได้ว่าน้อง ๆ จะได้ฝึกทั้ง
  ภาษาอังกฤษและภาษาจีนแบบจัดเต็ม
 • เป็นมหาลัยฯ ที่มีธรรมชาติอยู่รายล้อมทั้งป่าไม้และภูเขา นอกจากนี้ยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วย
  เช่น ไร่ชา เป็นต้น

จุดเด่นของ ม.พะเยา

 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.พะเยา มีทั้งหมด 18 คณะ เช่น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น
 • ม.พะเยา มีเปิดหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทมากกว่า 30 หลักสูตรในหลายคณะ เช่น คณะนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น
 • มีเปิดโครงการเรียนล่วงหน้าให้น้อง ๆ ม.ปลายได้เข้ามาเรียนวิชาของ ม.พะเยา ซึ่งถ้าเรียนจบแล้ว จะได้
  ใบรับรองผลการเรียนที่สามารถนำไปใช้โอนหน่วยกิตในหลักสูตรต่าง ๆ ของ ม.พะเยา ได้ด้วย
 • ม.พะเยาเป็นมหาลัยฯ ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติและภูเขา เนื่องจากที่ตั้งของมหาลัยฯ จะอยู่ห่างจากตัวเมืองพะเยาประมาณ 20 กม. นั่นเอง

จุดเด่นของ แม่โจ้

 • ม.แม่โจ้ มีทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ วิทเยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตแพร่ (ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) และวิทยาเขตชุมพร (ม.แม่โจ้-ชุมพร)
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.แม่โจ้ มีทั้งหมด 18 คณะ เช่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
 • ตราประจำมหาลัยฯ ของ ม.แม่โจ้ เป็นรูปพระพิรุณ ซึ่งคล้ายกับตราของ ม.เกษตรศาสตร์ แต่จุดที่แตกต่างกันและเห็นได้ชัดที่สุด คือ เลขปีก่อตั้งมหาลัยฯ บนตราทั้งสอง โดยของ ม.แม่โจ้ จะเป็นปีพ.ศ.2477 ส่วนของ ม.เกษตรศาสตร์ จะเป็นปีพ.ศ.2486
 • ม.แม่โจ้ มีกฎให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 และ 5 ปีต้องพักภายในหอพักนักศึกษาของมหาลัยฯ เพื่อ
  ความปลอดภัย และความสะดวกต่อการเรียนและทำกิจกรรมนั่นเอง

เรียนมหาลัยฯ ไหนดี : มหาลัยฯ ในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ

จุดเด่นของ ม.บูรพา

 • ม.บูรพา มีทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบางแสน จ.ชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.บูรพา มีทั้งหมด 23 คณะ เช่น คณะพยาบาลศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล เป็นต้น
 • ม.บูรพา มีโครงการเรียนล่วงหน้าที่น้อง ๆ ม.ปลายสามารถลงเรียนวิชาต่าง ๆ ของมหาลัยฯ ได้ และยังสามารถนำใบรับรองผลการเรียนมาใช้ยื่นในรอบ Portfolio ของ ม.บูรพา ได้ด้วย
 • ม.บูรพา วิทยาเขตบางแสน เป็นมหาลัยฯ ที่อยู่ใกล้กับทะเล ซึ่งถ้าน้อง ๆ คนไหนที่สอบติดม.บูรพา วิทยาเขตนี้และอยากเที่ยวทะเลก็สามารถเดินทางไปได้สะดวกมากกก

จุดเด่นของ ม.ขอนแก่น

 • ม.ขอนแก่น เป็นมหาลัยฯ ที่มีวิทยาเขตอยู่ 2 แห่ง คือ วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตหนองคาย
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.ขอนแก่น มีทั้งหมด 22 คณะ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น
 • ม.ขอนแก่น มีวิชาเฉพาะที่ชื่อว่า NETSAT ซึ่งสามารถใช้ยื่นเข้ารอบ 2 Quota ของ ม.ขอนแก่น ได้
 • ม.ขอนแก่นเป็นมหาลัยฯ ที่มีบึงขนาดใหญ่อยู่กลางมหาลัยฯ ชื่อว่า บึงสีฐาน ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของนักศึกษาม.ขอนแก่น ถ้าน้อง ๆ สอบติดม.ขอนแก่นก็สามารถแวะมาที่นี่ได้น้าา

จุดเด่นของ ม.มหาสารคาม

 • ม.มหาสารคาม แบ่งเป็น 2 วิทยาเขต เรียกว่า วิทยาเขตใหม่ และ วิทยาเขตเก่า โดยทั้งสองวิทยาเขตอยู่ใน จ.มหาสารคาม แต่ตั้งอยู่กันคนละอำเภอ
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.มหาสารคาม มีทั้งหมด 19 คณะ เช่น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น
 • ม.มหาสารคาม เคยมีวิทยาเขตนครพนมมาก่อน แต่ปัจจุบันวิทยาเขตนี้ถูกรวมเข้ากับมหาลัยฯ อื่น ๆ กลายเป็น ม.นครพนม ในปัจจุบัน
 • ม.มหาสารคาม เป็นมหาลัยฯ ที่มียอดการยืนยันสิทธิ์รอบ 2 Quota TCAS67 มากที่สุดใน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จุดเด่นของ ม.อุบลราชธานี

 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.อุบลราชธานี มีทั้งหมด 11 คณะ เช่น คณะเภสัชศาสตร์
  คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ เป็นต้น
 • ชื่อย่อของ ม.อุบลราชธานี คือ มอบ. ไม่ใช่ ม.อ. อย่างที่น้อง ๆ อาจจะเข้าใจผิดน้าา เพราะชื่อย่อ ม.อ. เป็นของ
  ม.สงขลาฯ นั่นเอง
 • ม.อุบลราชธานี มีเปิดสอนโครงการเรียนล่วงหน้าสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย ที่สนใจเรียนวิชาของมหาลัยฯ ทั้งนี้
  แต่ละปีจะเปิดสอนในคณะ / วิชาที่แตกต่างกัน แนะนำว่าถ้าน้อง ๆ คนไหนสนใจก็สามารถติดตามข่าวการรับสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าได้จากทางเว็บไซต์ของ ม.อุบลราชธานี เลยน้าา
 • ม.อุบลราชธานี เป็นมหาลัยฯ ที่มีต้นไม้รายล้อมเยอะมากก จึงมีความร่มรื่นในมหาลัยฯ สูง นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม น้ำตกแสงจันทร์ เป็นต้น

จุดเด่นของ ม.กาฬสินธุ์

 • ม.กาฬสินธุ์ เป็นมหาลัยฯ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.กาฬสินธุ์ มีทั้งหมด 6 คณะ เช่น คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เป็นต้น
 • เป็นมหาลัยฯ ที่ไม่ได้กำหนดคะแนนสอบเป็นเกณฑ์คัดเลือกรอบ 3 ของ TCAS67 แต่จะใช้ GPAX เป็นเกณฑ์
  การคัดเลือกแค่อย่างเดียว
 • ม.กาฬสินธุ์ แบ่งพื้นที่การเรียนออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตพื้นที่ในเมือง และเขตพื้นที่นามน ซึ่งตั้งอยู่คนละอำเภอกัน และทั้งสองพื้นที่นี้ก็เป็นที่ตั้งของคณะที่แตกต่างกันด้วย

เรียนมหาลัยฯ ไหนดี : มหาลัยฯ ในภาคใต้

จุดเด่นของ ม.สงขลานครินทร์

 • วิทยาเขตของ ม.สงขลานครินทร์ มีทั้งหมด 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ วิทยาเขตตรัง
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.สงขลานครินทร์ มีทั้งหมด 36 คณะ เช่น คณะพยาบาลศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการอิสลาม เป็นต้น
 • ชื่อย่อของ ม.สงขลานครินทร์ คือ ม.อ. ซึ่งไม่ได้ย่อมาจากชื่อ ม.สงขลานครินทร์ เหมือนอย่างที่หลายคนอาจจะสงสัยอยู่ แต่มาจากชื่อของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งเป็นพระราชบิดา
  ของ ร.9 นั่นเอง
 • ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยาเขตที่ติดกับทะเล ดังนั้นถ้าน้อง ๆ คนไหนที่ชอบทะเล
  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยยย

จุดเด่นของ ม.ทักษิณ

 • ม.ทักษิณ มีวิทยาเขตอยู่ 2 ที่ คือ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.ทักษิณ มีทั้งหมด 16 คณะ เช่น คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นต้น
 • คณะที่เปิดสอนใน ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะเป็นคณะที่เน้นด้านสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ส่วนคณะที่เปิดสอนในวิทยาเขตพัทลุง จะเป็นคณะที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เมื่อน้อง ๆ ได้เข้ามาเป็นนิสิตของ ม.ทักษิณ แล้วก็จะมีกิจกรรมรับน้องชื่อว่า ประเพณีรับน้องขึ้นเขาสักการะทวดช้างซึ่งเป็นภูเขารูปช้างที่ตั้งอยู่ด้านหลังของมหาลัยฯ และเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ม.ทักษิณ นั่นเอง

จุดเด่นของ ม.วลัยลักษณ์

 • ม.วลัยลักษณ์ ตั้งอยู่ที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนครศรีธรรมราชประมาณ 16 กม.
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.วลัยลักษณ์ มีทั้งหมด 19 คณะ เช่น สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เป็นต้น
 • ม.วลัยลักษณ์ เป็นมหาลัยฯ ที่มีพื้นที่กว่า 9,000 ไร่ โดยรอบ ๆ มหาลัยฯ ก็จะมีสวนวลัยลักษณ์
  อุทยานพฤกษศาสตร์ และสถานที่น่าสนใจอีกมากมาย
 • บางคณะของ ม.วลัยลักษณ์ มีการเรียนการสอนแบบ 3 เทอม เช่น วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

จุดเด่นของ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

 • ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาลัยฯ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ 4 สถาบันใน จ.นราธิวาส คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส
 • จากการรวมตัวกันของ 4 สถาบัน ทำให้ปัจจุบัน ม.นราธิวาสราชนครินทร์ มีเปิดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
  ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงระดับปวช. และปวส. ด้วย
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ มีทั้งหมด 9 คณะ เช่น คณะแพทยศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
 • ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาลัยฯ ที่ไม่ได้บังคับการอยู่หอในน้าา น้อง ๆ สามารถเลือกอยู่หอใน หอนอก หรือเดินทางไปกลับบ้านและมหาลัยฯ ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกเลย

จุดเด่นของ ม.หาดใหญ่

 • ม.หาดใหญ่ เป็นหนึ่งในมหาลัยฯ เอกชนที่เข้าร่วมระบบ TCAS
 • คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ ม.หาดใหญ่ มีทั้งหมด 7 คณะ เช่น คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ
  เป็นต้น
 • ม.หาดใหญ่ มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเป็นของตัวเอง ถ้าน้อง ๆ คนไหนฝันอยากจะมีธุรกิจในอนาคต แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงก็สามารถเข้ามาปรึกษาและเรียนรู้การทำธุรกิจจากที่นี่ได้เลย
 • ม.หาดใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินหาดใหญ่เลย ซึ่งอยู่ห่างกันแค่ 13 กม. เท่านั้น

นี่ก็คือจุดเด่นของแต่ละมหาลัยฯ ที่พี่รวบรวมและนำมาฝากทุกคนน้าา ซึ่งมหาลัยฯ ที่พี่ยกตัวอย่างมาข้างต้นเป็นแค่
บางส่วนเท่านั้น และแต่ละภาคก็ยังมีอีกหลายมหาลัยฯ ที่น่าสนใจซึ่งน้อง ๆ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยย

ทั้งนี้พี่ขอแนะนำอีกนิดหนึ่งว่า ในการเลือกมหาลัยฯ ที่เราอยากจะเรียนต่อ ทุกคนต้องดูปัจจัยอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย เช่น ค่าใช้จ่าย การเดินทาง และคณะที่อยากเรียน เป็นต้น โดยน้อง ๆ สามารถปรึกษาครอบครัว และคุณครูเพื่อประกอบ
การตัดสินใจได้ด้วย หรือถ้าใครลองปรึกษาผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนที่ไหน อาจจะลองดูวิธีค้นหาตัวเอง
ด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม สุดท้ายนี้พี่ขอให้ทุกคนได้เจอมหาลัยฯ ที่ชอบและสอบติดกันทุกคนเลยน้าา

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

TPAT1 คืออะไร? พร้อมเทคนิคอ่านหนังสือจากรุ่นพี่
TPAT1 สอบอะไรบ้าง? Dek68 เตรียมตัวยังไง? พร้อมแจกตารางอ่านหนังสือ
A-Level คืออะไร ?
A-Level คืออะไร ? มีวิชาอะไรบ้าง ? พร้อมแจกตารางสอบ A-Level 68
Dek68 จะสอบเข้ามหาลัยฯ ต้องเตรียมตัวยังไง ?
Dek68 สอบเข้ามหาลัยฯ ควรเริ่มยังไง? สรุปทุกขั้นตอนควรรู้ของ TCAS68
-TCAS68
TCAS68 สอบวันไหน ? สรุปตารางสอบ Dek68 พร้อมสรุปข่าว TCAS ล่าสุด
เตรียมตัวอ่านหนังสือ TCAS68 ยังไงให้สอบติด
เตรียมสอบเข้ามหาลัยฯ TCAS68 ยังไง พร้อมแจกวิธีอ่านหนังสือให้ Dek68
6วิธีค้นหาตัวเอง
6 วิธีค้นหาตัวเองให้เจอคณะที่ใช่ ที่ Dek68 และน้องม.ปลายควรอ่าน !

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews  รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share