Netsat คืออะไร ?

ขอทักทายน้อง ๆ ว่าที่เด็ก มข. กันก่อนเลยย เพราะคนที่เข้ามาในบทความนี้ ไม่ว่าจะเป็น Dek68 หรือเด็กปีอื่น ๆ ที่อยากเตรียมตัวล่วงหน้า ก็คงอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ NETSAT เพื่อสอบเข้าม.ขอนแก่นกันใช่มั้ยเอ่ย ?

บอกเลยว่าน้องมาถูกทางแล้ว เพราะบทความนี้จะตอบทุกคำถามของน้อง ๆ ได้แน่นอน !! ทั้งความหมายของ NETSAT , วันสอบ NETSAT และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ NETSAT อีกมากมาย ใครอยากรู้เรื่องอะไร ก็กดหัวข้อที่สารบัญหรือเลื่อนอ่านบทความได้เลย !!

NETSAT (North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center) คือ ศูนย์ทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะและความสามารถในการเรียนรู้ โดยเน้นด้านสมรรถนะ (ความสามารถหรือทักษะ) มากกว่าท่องจำเนื้อหา ของนักเรียนม.ปลายและปวช. เฉพาะโรงเรียนที่สังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) เพื่อใช้คะแนนในการยื่นสอบรอบ 2 โควตาเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งคะแนน NETSAT สามารถสอบได้ปีละ 2 ครั้งและเก็บคะแนน NETSAT ไว้ใช้ได้ถึง 2 ปี โดยกำหนดการสอบ NETSAT ครั้งที่ 1 จะอยู่ในช่วงกลางเดือนม.ค. ส่วนครั้งที่ 2 จะจัดในช่วงเดือนส.ค. และระบบจะดึงคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละวิชาของทุกรอบที่น้อง ๆ สอบ มายื่นคะแนนให้อัตโนมัติ

NETSAT ใครสอบได้บ้าง ?

คุณสมบัติของคนที่สอบ NETSAT ได้ คือ นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.5 ม.6 หรือปวช. ชั้นปี 2-3 โดยเป็นนักเรียนในโรงเรียนภาคอีสานเท่านั้น แต่ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ภาคอีสาน โดยโรงเรียนจะเป็นคนส่งรายชื่อของน้อง ๆ มาทางศูนย์สอบ NETSAT หลังจากนั้นน้อง ๆ ค่อยมาสมัครสอบผ่านระบบ NETSAT

NETSAT มีวิชาอะไรบ้าง ?

NETSAT แบ่งออกเป็น 2 พาร์ทหลัก ๆ คือ ความฉลาดรู้ทั่วไป และ ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ซึ่งในแต่ละพาร์ทก็จะแบ่งย่อยไปอีกอย่างละ 3-4 วิชา แต่น้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชาน้า ให้เลือกสอบเฉพาะวิชาที่ใช้ยื่นในคณะนั้น ๆ (แอบกระซิบบ ถ้าใครอยากจะสอบเผื่อ ๆ ไว้ทั้งหมดเลยก็ได้เหมือนกัน)

ความฉลาดรู้ทั่วไป (ด้านภาษา)

ประกอบด้วย 2 วิชา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิชาละ 100 คะแนน ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที

โครงสร้างข้อสอบ NETSAT ภาษาไทย 

1. การอ่าน

– ความหมายของคำ วลี ประโยค และข้อความ

– ถ้อยคำหรือข้อความแสดงเจตนาต่าง ๆ

– การสรุปใจความสำคัญ 

– ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

– การอ่านตีความและประเมินคุณค่า

– การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. การเขียน 

– การใช้คำ วลี ประโยค และข้อความ

– การเชื่อมโยงความ

– การใช้ภาษาในระดับต่าง ๆ 

– การเขียนย่อหน้า

โครงสร้างข้อสอบ NETSAT ภาษาอังกฤษ

1. Reading 

– Reading Instructions

– Reading Correspondence

– Reading for Information and Argument 

2. Writing 

– Sentence Completion

– Error Detection

ความฉลาดรู้ทั่วไป (ด้านคณิตศาสตร์)

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 90 นาที

โครงสร้างข้อสอบ NETSAT คณิตศาสตร์
1. Functions
– กราฟ
– ฟังก์ชัน

2. Numbers and Mathematical Expressions

– สมการ
– เลขยกกำลัง
– สมการพหุนาม
– ค่าคงที่
– การวาดกราฟ

3. Geometrical Figures

– เรขาคณิต
– ตรีโกณมิติ
– การหาพื้นที่
– ปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ
– จำนวนเชิงซ้อน

4. Data Handling

– อัตราส่วน เปอร์เซ็นต์
– ความน่าจะเป็น
– สถิติพื้นฐาน
– การวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่างแนวข้อสอบ NETSAT วิชาคณิต

ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน

ประกอบด้วย 4 วิชา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา วิชาละ 100 คะแนน ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที

โครงสร้างข้อสอบ NETSAT วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– การทำนายผลการทดลอง

– การใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์

– การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากกราฟหรือตาราง

– การอธิบายและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์

– การลงข้อสรุป

– การแก้ปัญหา

– การประยุกต์ใช้ความรู้และใช้ทักษะปฏิบัติการ

– วิทยาการคอมพิวเตอร์

– เทคโนโลยีสารสนเทศ

– ความรู้ดิจิตอล

โครงสร้างข้อสอบ NETSAT ฟิสิกส์

– กลศาสตร์

– แม่เหล็กไฟฟ้า

– คลื่นและแสง

– ความร้อนและอุณหพลศาสตร์

– ฟิสิกส์ยุคใหม่

– ทักษะการวิเคราะห์เชิงกราฟ การวัดผล และทักษะทางคณิตศาสตร์

– เรื่องใหม่ทางฟิสิกส์ที่กำลังมีการค้นคว้าและพัฒนาในปัจจุบัน

โครงสร้างข้อสอบ NETSAT เคมี

– สสาร

– อันตรกิริยา

– พลังงาน

โครงสร้างข้อสอบ NETSAT ชีววิทยา 

– นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ

– สิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ

– ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 

– การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

สำหรับค่าสมัครสอบวิชา NETSAT ราคาวิชาละ 100 บาทเท่านั้น และถ้าน้อง ๆ คนไหนสมัครสอบผิดวิชา หรือต้องการยกเลิกวิชานั้น ๆ และขอคืนเงิน จะไม่สามารถทำได้น้าา ดังนั้นอย่าลืมเช็กความเรียบร้อยก่อนชำระเงินด้วยนะคร้าบบ > < 

ปล. การชำระเงินค่าสมัครสอบ NETSAT จะแตกต่างจากการชำระเงินค่าสอบ TGAT/TPAT/A-Level เพราะว่าการสอบ NETSAT ต้องชำระเงินก่อน 22.00 น. และคนที่ชำระเงินผ่านแอปธนาคาร สถานะการชำระเงินจะขึ้นทันที แต่ถ้าใครจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ต้องรอสถานะประมาณ 1-2 วันน้าา

NETSAT ยื่นคณะไหนได้บ้าง ?

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่จะเตรียมสอบเข้า ม.ขอนแก่น ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 ก็คงต้องเตรียมตัวสอบให้พร้อมก่อนใช่มั้ยล่ะ ซึ่งพี่ ๆ ทีมงานก็ได้ไปรวบรวมมาให้แล้วแบบคร่าว ๆ ว่าแต่ละคณะต้องใช้ NETSAT วิชาอะไรกันบ้าง (ข้อมูลอ้างอิงปี 67)

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บางสาขา), ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย (บางสาขา), ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี(บางสาขา) + สมรรถนะเฉพาะ ความถนัดทางวิศวะฯ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บางสาขา), ฟิสิกส์ (บางสาขา), เคมี (บางสาขา), ชีววิทยา (บางสาขา), + สมรรถนะเฉพาะ ตามสาขากำหนด 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ (บางสาขา), วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บางสาขา) + สมรรถนะเฉพาะ ตามสาขากำหนด

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ไหน ๆ ใครหาคณะที่ตัวเองอยากเข้าเจอมั้ยเอ่ย ? (แต่ละสาขาวิชาอาจจะใช้คะแนนแตกต่างกันไป และเป็นแค่ตัวอย่างคณะแบบคร่าว ๆ เท่านั้น แนะนำว่าให้น้อง ๆ ลองเข้าไปดูสาขาที่ตัวเองอยากเข้าอีกทีน้า)

อีกอย่าง คือ คะแนน NETSAT ที่จะใช้ยื่นในรอบ 2 โควตาของมหาลัยฯ ขอนแก่นสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนโรงเรียนภาคอีสานโดยเฉพาะ แต่ถ้าใครอยากจะเข้าม.ขอนแก่นแต่ไม่ได้อยู่ภาคอีสานก็ไม่ต้องเสียใจไปน้า เพราะว่ารอบ 3 ก็ยังคงใช้คะแนน TGAT/TPAT และ A-Level เหมือนเดิมเลยย

สอบ NETSAT ที่ไหน ?

น้อง ๆ สามารถเลือกสนามสอบ NETSAT เองได้เลย โดยจะมีทั้งหมด 20 จังหวัด เป็นโรงเรียนทั่วภาคอีสาน ซึ่งน้อง ๆ จะรู้ว่าตัวเองได้สอบสนามไหน ต้องรอประกาศผังที่นั่งตามที่ศูนย์สอบประกาศอีกทีน้าา 

NETSAT สอบวันไหน ?

อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าน้อง ๆ สามารถสอบ NETSAT ได้ 2 ครั้งต่อปี โดยที่ตารางคร่าว ๆ ก็จะประมาณนี้ คือรอบแรก รับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน และสอบ NETSAT ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี

ส่วนรอบ 2 รับสมัครช่วงเดือนมิถุนายน และสอบ NETSAT ช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งตอนนี้กำหนดการ NETSAT ของปี 68 ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้อง ๆ คนไหนมีแพลนจะสอบ รีบไปจดวันที่กันให้ดีเลยน้า  > <

กำหนดการ NETSAT รอบที่ 1

กำหนดการ netsat รอบที่ 1
  • สมัครสอบ NETSAT ผ่านระบบ : 1 – 20 พ.ย. 67
  • ประกาศผังที่นั่งสอบ : 20 ธ.ค. 67
  • สอบ NETSAT : 1 – 2 ก.พ. 68
  • ประกาศคะแนน : 27 ก.พ. 68 

กำหนดการ NETSAT รอบที่ 2

กำหนดการ netsat รอบที่ 2
  • สมัครสอบ NETSAT ผ่านระบบ : 1 – 20 มิ.ย. 68
  • ประกาศผังที่นั่งสอบ : 20 ก.ค. 68
  • สอบ NETSAT : 16-17 ส.ค. 68
  • ประกาศคะแนน : 11 ก.ย. 68

หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุด 7 พ.ค. 67

วิธี สมัครสอบ NETSAT

ก่อนจะพาน้อง ๆ ไปดูวิธีการสมัครสอบ NETSAT อย่างแรกทุกคนต้องลงทะเบียนในระบบก่อน โดยใช้บัตรประชาชน หรือ Digital ID ที่เป็นเอกสารยืนยันตัวตนของน้อง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอป ThaID และน้อง ๆ ที่เป็นชาวต่างชาติก็สามารถใช้ passport ได้เหมือนกันน้า Gmail ที่ใช้อยู่

หลังจากนั้นเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ก็จะมีรหัส OTP ส่งที่ไปอีเมลของทุกคนเพื่อให้กดยืนยัน เท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ! ปล. หากน้อง ๆ คนไหนที่ข้อความแจ้งเตือนขึ้นว่า ‘ไม่พบข้อมูลในระบบ’ น้อง ๆ สามารถติดต่อคุณครูแนะแนว หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ได้เลยน้าา

การแต่งกาย และอุปกรณ์การสอบ NETSAT

จริง ๆ แล้วการแต่งกายสำหรับไปการสอบ NETSAT ไม่ได้ซีเรียสมาก เพราะน้อง ๆ สามารถเลือกใส่ชุดนักเรียนหรือชุดพละก็ได้ และสามารถทำสีผม สีเล็บได้เช่นเดียวกัน (กฎคล้าย ๆ กับสนามสอบ A Level) 

แต่อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลย คือ บัตรประชาชน, Digital ID หรือเอกสารราชการที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของน้อง ๆ แบบที่ยังไม่หมดอายุ เช่น ใบขับขี่ หรือ บัตรนักเรียน ส่วนอุปกรณ์เครื่องเขียนที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ตามปกติ เช่น ดินสอ 2B, ยางลบ, ปากกา และกบเหลาดินสอ

 *ถ้าใครจะใส่เสื้อกันหนาว อาจจะลองคุยกับกรรมการที่คุมสอบหน้าห้องดูน้าา ว่าสามารถใส่ได้มั้ย เพราะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้เข้าสอบ

คะแนนต่ำสุด-สูงสุด NETSAT

พี่รวมมาให้แล้ว คะแนนต่ำสุด – สูงสุดของ NETSAT ย้อนหลังตั้งแต่ปี 63, 64 และ 65 จัดมาให้ครบทุกคณะ ใครกำลังเตรียมตัวสอบ แล้วอยากรู้ว่าตัวเองควรทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่ถึงจะสอบติด กดปุ่มด้านนี้ได้เลยย !!

Q&A เกี่ยวกับการสอบ NETSAT มข.

Q : ถ้าไม่สอบ NETSAT จะสามารถยื่นคะแนนเข้า ม.ขอนแก่น ได้มั้ย ?

A : สามารถเข้าได้น้าา ไม่ว่าจะเป็นสมัครรอบ 1,3,4 ก็สามารถยื่นเข้าม.ขอนแก่นได้หมดเลย เพราะ NETSAT จะใช้ยื่นสมัครรอบ 2 โควตา เท่านั้น แต่รอบอื่น ๆ ก็จะใช้คะแนนต่างกันไปตามที่คณะกำหนด

Q : NETSAT ต้องสอบทุกวิชาไหม ?

A : ไม่จำเป็นต้องเข้าสอบทุกวิชาน้าา น้อง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะสอบเฉพาะวิชาที่ใช้ยื่นสมัคร หรือสอบครบทุกวิชาเผื่อไว้ก็ได้

Q : NETSAT ใครสอบได้บ้าง ?

A : คุณสมบัติสำหรับคนที่จะสอบ NETSAT ได้ จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.5 ม.6 และปวช. ชั้นปี 2-3 โดยเป็นนักเรียนในโรงเรียนภาคอีสาน ดังนั้นเด็กซิ่วและน้องภาคอื่น ๆ ไม่สามารถสอบ NETSAT ได้น้าา

สำหรับน้อง ๆ Dek68 คนไหนที่ตั้งใจจะสอบ NETSAT เพื่อจะยื่นในรอบ 2 Quota พี่ก็แนะนำว่าควรจะศึกษา TCAS รอบ 3 Admission ไว้ด้วยก็ดีน้าา ว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้าง ? คณะที่น้อง ๆ อยากเข้าต้องใช้สัดส่วนคะแนนเท่าไหร่ ? เผื่อเป็นทางเลือกเข้ามหาลัยฯ ให้กับน้อง ๆ เพิ่มเติมนั่นเองง

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

-TCAS68
TCAS68 สอบวันไหน? ลงทะเบียน MyTCAS68 เมื่อไหร่? สรุปตารางสอบ Dek68
Dek68 จะสอบเข้ามหาลัยฯ ต้องเตรียมตัวยังไง ?
Dek68 สอบเข้ามหาลัยฯ ควรเริ่มยังไง? สรุปทุกขั้นตอนควรรู้ของ TCAS68
ตารางอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ TCAS สำหรับ Dek68
แจกฟรี ตารางอ่านหนังสือ Dek68 ครบทุกเดือน สำหรับเตรียมสอบ TCAS68
กำหนดการ tcas67 รอบ 2 โควตา
รอบโควตา (Quota) รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ TCAS67 รอบ 2 ในบทความนี้
เกณฑ์คะแนนรอบ 3 Admission
TCAS67 เกณฑ์รอบ 3 Admission มาแล้ว อัปเดตล่าสุดสำหรับ Dek67

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์ ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews 

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share