วิธีสมัครรอบ 3 TCAS67 มีขั้นตอนยังไงบ้าง

ถือว่าเดินมาครึ่งทางแล้วน้าา สำหรับ Dek67 เพราะตอนนี้ก็ผ่านสนามสอบ TGAT / TPAT รวมถึง A-Level มาจนถึงรอบ 3 ที่น้อง ๆ จะต้องเอาคะแนนสอบทั้งหมดที่เคยสอบมายื่นสมัครเข้าคณะ / มหาลัยฯ ที่สนใจแล้ววว

ซึ่งรอบ 3 Admission ก็จะเริ่มสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 – 12 พ.ค. 67 การสมัครรอบนี้จะมีขั้นตอนยังไงบ้าง พี่สรุปมาให้แล้ว นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ เช่น สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัคร ใครสมัครได้บ้าง ค่าใช้จ่าย รวมไปถึงสิ่งที่ต้องทำหลังจากสมัครรอบ 3 ด้วยน้า ไปดูกันนน

 • ในการสมัครสอบรอบ 3 Admission น้อง ๆ สามารถ log in ที่เคยลงทะเบียนไว้ที่ https://student.mytcas.com ได้เลย ไม่ต้องเตรียมเอกสารเพื่อลงทะเบียนใหม่น้า
 • สำหรับคะแนนที่ใช้ในรอบนี้จะมีตั้งแต่ GPAX 6 เทอม, TGAT / TPAT และ A-Level แล้วแต่มหาลัยฯ จะกำหนด

ใครสมัครรอบ 3 Admission ได้บ้าง ?

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คาดว่าจะจบในปีปัจจุบัน)
 • เด็กซิ่ว
 • นักเรียนเทียบเท่าม.6 วุฒิอื่น ๆ ที่ต้องการสมัครสอบเข้ามหาลัยฯ ผ่านระบบ TCAS เช่น นักเรียนที่กำลังจะสอบ GED, ปวช. เป็นต้น

หมายเหตุ : น้อง ๆ จะต้องลงทะเบียน myTCAS แล้วเท่านั้น ถึงจะสมัครรอบ 3 Admission ได้

วิธีสมัครรอบ 3 Admission

สมัครรอบที่ 3 กรณีรับเงินสนับสนุน

1. ให้น้อง ๆ เข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบจะแสดง “คำยินยอม”

การรับเงินสนับสนุนค่าสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 3 Admission จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผู้สมัครอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นเลือก “ยินยอมขอรับเงินสนับสนุนค่าสมัครคัดเลือก” แล้วเลือก “ยืนยัน”

สมัครรอบที่ 3 (กรณีรับเงินสนับสนุน) คำยินยอม

2. เลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันการขอรับเงินสนับสนุน”

สมัครรอบที่ 3 (กรณีรับเงินสนับสนุน) ส่ง OTP

3. กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันการขอรับเงินสนับสนุนฯ”

สมัครรอบที่ 3 (กรณีรับเงินสนับสนุน) ยืนยันการขอรับเงินสนับสนุน

4. ระบบแสดง “รอบการสมัคร” ให้ผู้สมัครเลือกรอบ 3 Admission รับสมัคร ภายในวันและเวลาที่กำหนด

สมัครรอบที่ 3 (กรณีรับเงินสนับสนุน) เลือกรอบการสมัคร

5. เลือกสาขาวิชาที่น้อง ๆ สนใจได้สูงสุด 20 อันดับเพื่อใช้ในการสมัครรอบ Admission โดย

 • พิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรที่ผู้สมัครสนใจ
 • คลิก “เลือก”
 • ระบบแสดงสาขาวิชาที่สนใจ พร้อมทั้งคำนวณคะแนนผ่านเกณฑ์ของแต่ละมหาลัยฯ
 • ระบบแสดงคะแนนเมื่อผู้สมัคร “ไม่ผ่านเงื่อนไขการรับ ไม่สามารถสมัครได้”
สมัครรอบที่ 3 (กรณีรับเงินสนับสนุน) ระบบจะแสดงสาขาที่ผ่านเงื่อนไข

6. การสมัครครั้งที่ 1 กรุณาเลือกสาขาวิชาที่จะสมัคร เรียงตามความสนใจ สามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน”

สมัครรอบที่ 3 (กรณีรับเงินสนับสนุน) เลือกอันดับ 10 อันดับ

7. ระบบแสดงสาขาวิชาและลำดับที่น้อง ๆ ได้ทำการเลือกไว้ จากนั้นเลือก “บันทึกรายการ” กรณีที่ต้องการลบสาขาวิชาที่สนใจออก เลือก “ไอคอนถังขยะ” เพื่อทําการลบสาขาวิชาออก

8. ระบบแสดงจำนวนอันดับสาขาวิชาและยอดเงินสนับสนุนทั้งหมด น้อง ๆ สามารถเลือก “แก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร” เพื่อกลับไปแก้ไขอันดับในการเลือกได้ จากนั้นเลือก “ยืนยันการสมัคร” แต่น้อง ๆ สามารถสามารถตัดสินใจได้ 3 ครั้งเท่านั้นน้าาา

สมัครรอบที่ 3 (กรณีรับเงินสนับสนุน) ตัดสินใจได้ 3 ครั้ง

9. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสมัคร”

สมัครรอบที่ 3 (กรณีรับเงินสนับสนุน) ส่ง otp ยืนยันการสมัคร

10. กรอกรหัสยืนยัน OTP  ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันการสมัคร”

11. ระบบแสดงข้อมูลการสมัคร ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ให้รอประกาศผล ภายในวันที่ 20 พ.ค. 67 จากนั้นเลือก “พิมพ์ใบสรุปการสมัคร”

ตัวอย่าง ใบสรุปการสมัคร TCAS67 รอบ 3 Admission

กรณีต้องการแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร 

เนื่องจากน้อง ๆ ตัดสินใจไปแล้ว 1 ครั้ง สามารถตัดสินใจได้อีก 2 ครั้ง ถ้าต้องการแก้ไขสาขาที่สมัคร ให้เลือก “ดำเนินการแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร” รายละเอียดสาขาวิชาที่เลือกจะปรากฏขึ้น ตรงนี้น้อง ๆ สามารถเลื่อนจัดลำดับขึ้นหรือลง เพื่อจัดลำดับสาขาวิชาที่จะสมัครใหม่หรือทำการเลือกสาขาวิชาใหม่ได้เลยย 

สมัครรอบที่ 3 (กรณีรับเงินสนับสนุน) แก้ไขสาขา

จากนั้นเลือก “บันทึกรายการ” หรือ เลือก “ยกเลิกและกลับไปใช้การยืนยันครั้งที่ 1/3” เพื่อกลับไปยังก่อนหน้า

เมื่อน้อง ๆ บันทึกรายการแล้วระบบแสดงผลการจัดลำดับใหม่ กรณีที่เพิ่มอันดับสาขาวิชาที่สนใจจะแสดงยอดเงินสนับสนุนทั้งหมด การสมัครนี้จะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครกดยืนยันการสมัคร เลือก “ยืนยันการสมัคร ครั้งที่ 2/3”

กรณีที่สมัครครั้งที่ 1 และยืนยันครั้งที่ 3 แล้ว แต่ต้องการแก้ไข

ถ้าน้อง ๆ ต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับ ที่เลือกสมัคร จะต้องยกเลิกการสมัครเดิมแล้วจึงดำเนินการสมัครใหม่ (Set Zero) ได้ โดยการสมัครแต่ละครั้งจะมีค่าดำเนินการ และ ไม่สามารถใช้สิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนค่าสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 3 Admission ได้อีก 

สมัครรอบที่ 3 (กรณีรับเงินสนับสนุน) ต้องการแก้ไขการสมัครหลังยืนยันไปแล้ว

ระบบแสดงเงื่อนไขในการสมัครใหม่ น้อง ๆ ต้องอ่านดี ๆ น้า ถ้าอ่านครบแล้วและยืนยันที่จะเปลี่ยนแปลงสาขา / คณะ ให้ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนเลือก “สมัครใหม่ (Set Zero)” เลยย

สมัครรอบที่ 3 (กรณีรับเงินสนับสนุน) เงื่อนไข set zero

เลือกช่องทางในการรับรหัส OTP เพื่อยืนยัน การยกเลิกการสมัครเดิมและยืนยันการสมัครใหม่ (Set Zero)

กรอกรหัสยืนยัน OTP ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยันการทำรายการ”

สมัครรอบที่ 3 (กรณีรับเงินสนับสนุน) กรอก otp เพื่อ set zero

หลังจากที่ดำเนินการสมัครใหม่ (Set Zero) ระบบจะแสดงข้อความ “ผู้สมัครเคยใช้สิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนค่าสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 3 Admission จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ”

เมื่อน้อง ๆ อ่านข้อความจนเข้าใจแล้ว จากนั้นเลือก “รับทราบ” ข้อมูลจะเหลือไว้เพียงตัวเลือกสาขาวิชาที่สนใจ ผู้สมัครต้องดำเนินการเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครในอันดับต่าง ๆ ใหม่ทั้งหมด และดำเนินการชำระเงินค่าสมัครด้วยตนเอง

สมัครรอบที่ 3 (กรณีรับเงินสนับสนุน) หลัง set zero จะต้องจ่ายค่าสมัครเอง
สมัครรอบที่ 3 (กรณีรับเงินสนับสนุน) หลัง set zero เลือกสาขาใหม่

สมัครรอบที่ 3 กรณีไม่รับเงินสนับสนุน

1. เมื่อน้อง ๆ เข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบจะแสดง “คำยินยอม”

การรับเงินสนับสนุนค่าสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 3 Admission จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผู้สมัครอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นเลือก “ไม่ยินยอมขอรับเงินสนับสนุนและประสงค์ชำระ
ค่าสมัครคัดเลือกด้วยตนเอง” แล้วเลือก “ยืนยัน”

กรณีที่น้อง ๆ กดยืนยัน “ไม่ยินยอมขอรับเงินสนับสนุนและประสงค์ชำระ
ค่าสมัครคัดเลือกด้วยตนเอง” ผู้สมัครจะต้องดำเนินการชำระค่าสมัครทั้งหมดด้วยตนเองและไม่สามารถกลับมาขอรับเงินสนับสนุนในภายหลังของ
การสมัครรอบที่ 3 Admissios ในระบบ TCAS67 ได้อีก

หมายเหตุ : เมื่อกดยืนยันแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขในภายหลังได้

สมัครรอบที่ 3 (กรณีไม่รับเงินสนับสนุน) คำยินยอม

2. เลือกช่องทางในการส่งรหัส OTP จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันไม่ขอรับเงินสนับสนุน”

สมัครรอบที่ 3 กรณีไม่รับเงินสนับสนุน ส่ง otp ยืนยัน ไม่รับเงินสนับสนุน

3. กรอกรหัสยืนยัน OTP ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันไม่ขอรับเงินสนับสนุนฯ”

สมัครรอบที่ 3 กรณีไม่รับเงินสนับสนุน กรอก otp ยืนยัน ไม่รับเงินสนับสนุน

4. หลังจากนั้นให้น้อง ๆ ทำการเลือกสาขาวิชาที่สนใจตามขั้นตอนเดียวกับในกรณีรับเงินสนับสนุนตามด้านบนเลย วิธีต่าง ๆ จะเหมือนกัน เมื่อเลือกเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงจำนวนอันดับสาขาวิชาและยอดค้างชำระทั้งหมด น้อง ๆ สามารถเลือก “แก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร” เพื่อกลับไปแก้ไขอันดับในการเลือกได้ จากนั้นเลือก “ยืนยันการสมัคร” สามารถตัดสินใจได้ 3 ครั้งน้า

สมัครรอบที่ 3 กรณีไม่รับเงินสนับสนุน เลือกสาขา ยืนยันการสมัคร

5. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส OTP จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสมัคร” จากนั้นให้กรอกรหัสยืนยัน OTP ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันการสมัคร”

6. ระบบแสดงการสมัครครั้งที่ 1 / ยืนยันครั้งที่ 1 ท่านยืนยันการสมัครแล้ว รอการชำระเงิน เลือก “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน”

น้อง ๆ เลือกสาขาวิชาได้สูงสุด 10 อันดับ โดยมีค่าสมัครดังนี้

สมัคร 1 อันดับ ค่าสมัคร 150 บาท
สมัคร 2 อันดับ ค่าสมัคร 200 บาท
สมัคร 3 อันดับ ค่าสมัคร 250 บาท
สมัคร 4 อันดับ ค่าสมัคร 300 บาท
สมัคร 5 อันดับ ค่าสมัคร 400 บาท
สมัคร 6 อันดับ ค่าสมัคร 500 บาท
สมัคร 7 อันดับ ค่าสมัคร 600 บาท
สมัคร 8 อันดับ ค่าสมัคร 700 บาท
สมัคร 9 อันดับ ค่าสมัคร 800 บาท
สมัคร 10 อันดับ ค่าสมัคร 900 บาท

สมัครรอบที่ 3 กรณีไม่รับเงินสนับสนุน ยืนยันการสมัครครั้งที่ 1

ตัวอย่างใบแจ้งชำระเงิน TCAS67 รอบ 3 Admission

สมัครรอบที่ 3 กรณีไม่รับเงินสนับสนุน ตัวอย่างใบแจ้งชำระเงิน TCAS67 รอบ admission

7. ระบบแสดงข้อมูลการสมัคร ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ให้รอประกาศผล ภายในวันที่ 20 พ.ค. 67 จากนั้นเลือก “พิมพ์ใบสรุปการสมัคร”

ตัวอย่างใบสรุปการสมัคร TCAS67 รอบ 3

สมัครรอบที่ 3 กรณีไม่รับเงินสนับสนุน ตัวอย่างใบสรุปการสมัคร TCAS67 รอบ 3

กรณีต้องการแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร

ในตอนยืนยันการสมัครรอบแรก น้อง ๆ ได้ตัดสินใจไปแล้ว 1 ครั้ง ดังนั้นสามารถตัดสินใจได้อีก 2 ครั้ง เลือก “ดำเนินการแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร” น้อง ๆ สามารถเลื่อนจัดลำดับขึ้นหรือลง เพื่อจัดลำดับสาขาวิชาที่จะสมัครใหม่ได้ หรือทำการเลือกสาขาวิชาใหม่ จากนั้นเลือก “บันทึกรายการ” หรือ เลือก “ยกเลิกและกลับไปใช้การยืนยันครั้งที่ 1/3” เพื่อกลับไปยังก่อนหน้า

กรณีที่เพิ่มสาขาวิชาที่สนใจจะมียอดที่ต้องทําการชําระเพิ่มและจํานวนในการตัดสินใจจะลดลงด้วยเลือก “ยืนยันการสมัคร ครั้งที่ 2/3”และดําเนินการ ชําระเงินตามขั้นตอน  และอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

จากนั้นเลือกช่องทางในการส่งรหัส OTP แล้วเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสมัคร” แล้วกรอกรหัสยืนยัน OTP ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยันการสมัคร”  เมื่อกรอกเรียบร้อย ระบบจะแสดงการสมัครครั้งที่ 1 / ยืนยันครั้งที่ 2 หลังน้อง ๆ ยืนยันการสมัครแล้ว ให้รอการชำระเงิน เลือก “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน”

สมัครรอบที่ 3 กรณีไม่รับเงินสนับสนุน แก้ไขสาขาวิชาและพิมพ์ใบสมัคร

กรณีที่ผู้สมัครต้องการลบสาขาวิชาที่สนใจออก

เลือก “ดำเนินการแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร” รายละเอียดสาขาวิชาที่ที่น้อง ๆ เลือกจะแสดงขึ้นมา ให้น้อง ๆ เลือก “ไอคอนถังขยะ” เพื่อทําการลบสาขาวิชาออก และเลือก “บันทึกรายการ”

สมัครรอบที่ 3 กรณีไม่รับเงินสนับสนุน ลบสาขาวิชาที่สนใจออกจากการสมัครรอบ 3

ระบบแสดงข้อมูลการจัดอันดับที่ได้ทำการเลือกไว้ เมื่อผู้สมัครทำการลบสาขาวิชาออกไป 1 สาขาวิชา ทำให้สามารถเลือกได้อีก 1 อันดับโดยไม่ต้องชําระเงินเพิ่ม

สมัครรอบที่ 3 กรณีไม่รับเงินสนับสนุน สามารถเลือกได้อีก 1 อันดับ

กรณีที่สมัครครั้งที่ 1 และยืนยันครั้งที่ 3 แล้ว แต่ต้องการแก้ไข

หากน้อง ๆ ต้องการแก้ไขอันดับการเลือกสาขาวิชาอีก ระบบจะทำการ Set Zero ซึ่งหมายความว่าน้อง ๆ จะต้องเลือกสาขาวิชาอันดับใหม่และต้องชําระเงินในการสมัครใหม่ทั้งหมดน้า ถ้าน้อง ๆ คนไหนอยากเลือกใหม่ให้กด “ดำเนินการสมัครใหม่ (Set Zero)” จากนั้นขั้นตอนต่าง ๆ ก็เหมือนขั้นตอนที่น้อง ๆ เลือกครั้งแรกเลย

สมัครรอบที่ 3 กรณีไม่รับเงินสนับสนุน set zero

ข้อควรระวัง : ถ้ายังค้างการชําระเงินค่าสมัครครั้งก่อนจะไม่สามารถทําการสมัครใหม่ (Set Zero) ได้ ใครอยากจัดอันดับใหม่ให้ชําระค่าสมัครที่ยังค้างอยู่ให้เรียบร้อยก่อนน้า

สมัครรอบที่ 3 กรณีไม่รับเงินสนับสนุน เริ่ม set zero จัดอันดับใหม่

สมัครรอบ 3 Admission มีค่าใช้จ่ายมั้ย ?

สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายรอบ 3 TCAS67 ล่าสุดกระทรวง อว. ก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าน้อง ๆ ทุกคนสามารถสมัคร Admission รอบ 3 ฟรี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า โดยผู้มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนจะต้องเป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยที่สมัครด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ G-Number เท่านั้น และสามารถใช้สิทธิ์ได้แค่ 1 ครั้ง ถ้าซิ่วปีหน้าต้องเสียเงินเองน้าา แต่ทั้งนี้น้อง ๆ สามารถเลือกได้ ถ้าเลือกไม่รับเงินสนับสนุนก็สามารถทำตามขั้นตอนด้านบนที่พี่สรุปไว้ให้เลยย

หลังสมัครรอบ 3 Admission แล้วต้องทำอะไรต่อ ?

พฤษภาคม 67

 • ประกาศผลรอบ 3 Admission ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พ.ค. 67
 • ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission ครั้งที่ 1 : วันที่ 20-21 พ.ค. 67
 • ประกาศผลรอบ 3 Admission ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พ.ค. 67
 • สละสิทธิ์รอบ 3 Admission : วันที่ 26 พ.ค. 67
 • เริ่มรับสมัครรอบ 4 Direct Admission : วันที่ 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 67
 • ประกาศจำนวนที่นั่งรอบ 4 Direct Admission : วันที่ 29 พ.ค. 67

มิถุนายน 67

 • ประกาศผลรอบ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 : วันที่ 6 มิ.ย. 67
 • ยืนยันสิทธิ์รอบ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 : วันที่ 6-7 มิ.ย. 67
 • ประกาศผลรอบ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 : วันที่ 17 มิ.ย. 67
 • ยืนยันสิทธิ์รอบ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 : วันที่ 17-18 มิ.ย. 67

อัปเดตข้อมูลล่าสุด 6 พ.ค. 67

สำหรับวิธีสมัครรอบ 3 Admission ที่พี่เอามาฝากทุกคนวันนี้อาจจะมีหลายขั้นตอนหน่อยน้าา แนะนำว่าถ้าน้อง ๆ คนไหนกลัวทำผิด ตอนที่จัดอันก็ให้เปิดดูบทความนี้แล้วทำตามไปเลยทีละขั้นตอนได้เล้ย

ส่วนถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะจัดอันดับยังไงดี หรือยังมีความกังวลอยู่ว่าจะจัดอันดับผิด ทำให้โอกาสที่จะติดคณะในฝันน้อยลง พี่ก็รวบรวมเทคนิคจัดอันดับยังไงให้เสี่ยงน้อยและมีโอกาสติดคณะ / มหาลัยฯ ที่น้อง ๆ อยากเข้ามากที่สุดรวมถึงสิ่งที่ควรรู้ก่อนจัดอันดับ ใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็คลิกไปอ่านบทความได้เลยยย >> เทคนิคจัดอันดับ รอบ 3 Admission ยังไงให้ติดชัวร์

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

1-10
คิดคะแนนรอบ 3 TCAS67 แบบง่าย ๆ พร้อมวิธีคาดการณ์คะแนนขั้นต่ำ
TGAT-2
ส่องคะแนน TGAT 67 แนวโน้มคะแนนจะเฟ้อหรือฝืด มาดูกัน!
tpat1
ส่องคะแนน TPAT1 กสพท 67 แนวโน้มคะแนนจะเฟ้อหรือฝืด มาดูกัน!
-วิเคราะห์คะแนน-A-Level
รวมให้แล้ว! คะแนน A-Level 67 เทียบปีก่อน ควรได้เท่าไหร่ถึงเซฟ?
จำนวนรับรอบ 3 ใน tcas67 แต่ละมหาลัยฯ รับเท่าไรบ้าง
จำนวนรับ รอบ 3 Admission TCAS67 แต่ละมหาลัยฯ รับเท่าไรบ้าง ?

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews  รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share