รวมคณะที่ใช้แค่ A-Level มีที่ไหนบ้าง

เกณฑ์การรับรอบ 3 ของแต่ละคณะ / มหาลัยฯ ส่วนใหญ่แล้วมักจะกำหนดให้มีคะแนนสอบหลายสนาม ไม่ว่าจะเป็น TGAT, TPAT, A-Level หรือบางที่ก็กำหนด GPAX ด้วย ทำให้น้อง ๆ บางคนที่อาจจะมีแค่คะแนนสอบ A-Level หรืออาจจะมีคะแนนสอบ TGAT, TPAT, GPAX ไม่เยอะเท่าไร กังวลไปตาม ๆ กันว่าแล้วแบบนี้จะยื่นเข้าคณะได้บ้าง ?

จริง ๆ แล้วในรอบ 3 นี้มีหลายคณะ / มหาลัยฯ ที่มีเกณฑ์การรับแบบใช้แค่ A-Level อย่างเดียว ดังนั้นน้อง ๆ คนไหนที่จะใช้แค่ A-Level ยื่นเข้ามหาลัยฯ ก็สามารถยื่นได้น้า  ซึ่งพี่รวบรวมมาให้แล้ววว มีมากถึง 21 มหาลัย ฯ  !! จะมีที่ไหนบ้าง เลื่อนลงไปดูเล้ยย

รวมคณะที่ใช้แค่ A-Level

รายชื่อมหาลัยฯ ที่ใช้แค่ A-Level

รอบ 3 ของ จุฬาฯ

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ จุฬาฯ

คณะอักษรศาสตร์
– สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา รับ 10 คน
– สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รับ 10 คน
– สาขาอักษรศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 25 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาวิชาอักษรศาสตร์ ใช้ A-Level ภาษาต่างประเทศ รับ 192 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25
+ A-Level ภาษาต่างประเทศ (เลือกสอบ ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, บาลี, สเปน) 25

รอบ 3 ของ มธ.

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ มธ.

คณะศิลปศาสตร์

– สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน รับ 40 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 10 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15 + A-Level ภาษาจีน 60

– สาขาภาษาญี่ปุ่น (ผู้สมัครกลุ่มมีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น) รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25
+ A-Level ภาษาญี่ปุ่น 25

– สาขาภาษาญี่ปุ่น (ผู้สมัครกลุ่มไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น) รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25 + เลือกสอบ A-Level คณิต 2 หรือ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน,
ภาษาบาลี, ภาษาสเปน) 25

– สาขาภาษาฝรั่งเศส รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level สังคม 10 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10 + A-Level ภาษาฝรั่งเศส 70

– สาขาภาษารัสเซีย รับ 25 คน

– สาขาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25 + A-Level คณิต 2 หรือ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาบาลี, ภาษาสเปน) 25

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับ 60 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 50

– สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ รับ 35 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 15 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 70

– สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล โครงการพิเศษ (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 50

– สาขาวิชาจิตวิทยา ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 25 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level ชีวะ 20 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาวิชาจิตวิทยา ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 25 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25 + เลือกสอบ A-Level คณิต 2 หรือ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี,
ภาษาจีน, ภาษาสเปน) 25

– สาขาภาษาศาสตร์ รับ 30 คน

– สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รับ 30 คน

– สาขาประวัติศาสตร์ รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25 + A-Level คณิต 2 หรือ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลีม ภาษาจีน, ภาษาสเปน) 25


วิทยาลัยสหวิทยาการ

– สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ โครงการพิเศษ (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) รับ 57 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 30 + A-Level สังคม 35 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35

– สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) รับ 2 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 25 + A-Level สังคม 25 +  A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

– สาขาวิชาสหวิทยาการ โครงการพิเศษ (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต) รับ 30 คน

– สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) รับ 25 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 40 + A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

– สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ โครงการพิเศษ (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 30 + A-Level สังคม 35 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35


คณะสาธารณสุขศาสตร์

– สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 60 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ฟิสิกส์ 25 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ฟิสิกส์ 20 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับ 50 คน

– สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) รับ 10 คน

– สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) รับ 15 คน

– สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 25 + A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30


วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

– สาขาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต นานาชาติ รับ 4 คน

– สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นานาชาติ รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level เคมี 30 + A-Level ชีวะ 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต นานาชาติ รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level ฟิสิกส์ 20 + A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

รอบ 3 ของ ม.เกษตรฯ

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ ม.เกษตรฯ

คณะมนุษยศาสตร์

– สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 5 + A-Level ภาษาไทย 5 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20 + A-Level ภาษาฝรั่งเศส 70

– สาขาวิชาภาษาเยอรมัน รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 10 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20 + A-Level ภาษาเยอรมัน 60

รอบ 3 ของ มศว

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ มศว

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 

สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับ 20 คน 

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม รับ 50 คน 

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ภาษาอังกฤษ 100 


คณะพลศึกษา 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกอนามัยสิ่งแวดล้อม รับ 25 คน 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน รับ 25 คน 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 30 คน 

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 25 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25 


วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม เอกการจัดการภูมิสังคม รับ 20 คน 

สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม เอกการจัดการภูมิวัฒนธรรม รับ 20 คน 

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 40 + A-Level ภาษาไทย  40 + A-Level ภาษาอังกฤษ  20 

รอบ 3 ของ ม.มหิดล

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ ม.มหิดล

คณะวิทยาศาสตร์

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ นานาชาติ รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 40 + A-Level ภาษาอังกฤษ 40


คณะสาธารณสุขศาสตร์

– สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร รับ 20 คน

– สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level คณิต 1 20 + A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level คณิต 1 20 + A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 35 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

–  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level ฟิสิกส์ 20 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

 


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับ 40 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level คณิต 1 25 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ  25

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level คณิต 1 14 + A-Level ฟิสิกส์ 14 + A-Level เคมี 15 + A-Level ชีวะ 15 + A-Level สังคม 14 + A-Level ภาษาไทย 14 + A-Level ภาษาอังกฤษ 14


วิทยาเขตกาญจนบุรี

– สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level คณิต 1 15 + A-Level ฟิสิกส์ 15 + A-Level เคมี 30 + A-Level ชีวะ 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20


วิทยาเขตนครสวรรค์

– สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รับ 40 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level คณิต 1 20 + A-Level เคมี 20 +A-Level ชีวะ 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

รอบ 3 ของ ม.ขอนแก่น

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ ม.ขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์

– สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 10 + A-Level ฟิสิกส์ 10 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 30
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 25


คณะพยาบาลศาสตร์

– สาขาพยาบาลศาสตร์ รับ 25 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 25 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25


คณะแพทยศาสตร์

– สาขาเวชนิทัศน์ รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level วิทย์ประยุกต์ 35 + A-Level สังคม 15 + A-Level ภาษาไทย 25
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 25


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– สาขาดิจิทัล รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 15 + A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35

– สาขาภาษาไทย รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 50 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

– สาขาภาษาตะวันตก (เอกภาษาสเปน) รับ 6 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

– สาขาภาษาตะวันตก (เอกภาษาฝรั่งเศส) รับ 7 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

– สาขาภาษาตะวันตก (เอกภาษาเยอรมัน) รับ 6 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 40

– สาขาภาษาตะวันตก (เอกภาษาสเปน) ใช้ A-Level ภาษาต่างประเทศ รับ 6 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

– สาขาภาษาตะวันตก (เอกภาษาฝรั่งเศส) ใช้ A-Level ภาษาต่างประเทศ รับ 7 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

– สาขาภาษาตะวันตก (เอกภาษาเยอรมัน) ใช้ A-Level ภาษาต่างประเทศ รับ 6 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 15 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30
+ A-Level ภาษาต่างประเทศ (เลือกสอบฝรั่งเศส, สเปน, เยอรมัน) 40

– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รับ 5 คน

– สาขาสังคมวิทยา รับ 5 คน

– สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 15 + A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาไทย 25
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 30


คณะสาธารณสุขศาสตร์

– สาขาสาธารณสุข รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 10 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 20 + A-Level ฟิสิกส์ 10 + A-Level เคมี 15 + A-Level ชีวะ 20 + A-Level สังคม 5 + A-Level ภาษาไทย 5 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15

– สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับ 7 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 10 + A-Level ฟิสิกส์ 10 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25
+ A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15

– สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 10 + A-Level ฟิสิกส์ 15 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 10 + A-Level ฟิสิกส์ 20 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 20
+ A-Level ภาษาไทย 5 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

คณะเทคโนโลยี

– สาขาเทคโนโลยีการอาหาร รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level ฟิสิกส์ 10 + A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 20
+ A-Level สังคม 5 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15

– สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level ฟิสิกส์ 10 + A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 20
+ A-Level สังคม 5 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10

– สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ การผลิต รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level ฟิสิกส์ 20 + A-Level เคมี 20 + A-Level ภาษาไทย 20
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาธรณีวิทยา รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level ฟิสิกส์ 20 + A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 10
+ A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15


คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

– สาขาการบัญชี รับ 25 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 40 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level ภาษาไทย 10
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 40

– สาขาการบัญชี นานาชาติ รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 40 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 40

– สาขาเทคโนโลยีการตลาด รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 25 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 20 + A-Level สังคม 15
+ A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาการเงิน รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 35 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level สังคม 10
+ A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35

– สาขาการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 15 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 15 + A-Level สังคม 25
+ A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 25 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 20 + A-Level สังคม 15
+ A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ รับ 10 คน

– สาขาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 20
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 40

– สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับ 20 คน

– สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30


คณะนิติศาสตร์

– สาขานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 50 คน

– สาขานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 50 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 25 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25


วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

– สาขาการเงิน ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 20 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level วิทย์ประยุกต์10 + A-Level สังคม 20
+ A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35

– สาขาการเงิน ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 20 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 20 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level สังคม 20
+ A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35

– สาขาการเงิน ใช้ A-Level ภาษาต่างประเทศ รับ 20 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35
+ A-Level ภาษาต่างประเทศ (เลือกสอบ ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเยอรมัน, ภาษาบาลี, ภาษาฝรั่งเศส) 30

– สาขาการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง ใช้ A-Level คณิต 1, คณิต 2 รับ 20 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35

– สาขาการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 20 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level สังคม 20
+ A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35

– สาขาการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง ใช้ A-Level ภาษาต่างประเทศ รับ 20 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35
+ A-Level ภาษาต่างประเทศ (เลือกสอบ ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาบาลี, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน) 30

– สาขาการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 20 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35

– สาขาการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 20 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 20 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level สังคม 20
+ A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35

– สาขาการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ ใช้ A-Level ภาษาต่างประเทศ รับ 20 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35
+ A-Level ภาษาต่างประเทศ (เลือกสอบภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาบาลี, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน) 30


คณะสหวิทยาการ

– สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 30 + A-Level ชีวะ 35 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35

– สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับ 2 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 25 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับ 2 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 15 + A-Level เคมี 15 + A-Level ชีวะ 35 + A-Level ภาษาไทย 25
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 10

– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 25 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 30 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 25
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาอุตสาหกรรมเกษตร รับ 2 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 20 + A-Level ภาษาไทย 20
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาการเงิน ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 2 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

– สาขาบริหารธุรกิจ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 4 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 25 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาการเงิน ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 2 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

– สาขาบริหารธุรกิจ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 4 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 25 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาบัญชี ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 5 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 30 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 20
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาบัญชี ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 30 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 20
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาเศรษฐศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 5 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 15 + A-Level สังคม 35 + A-Level ภาษาไทย 35
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 15

– สาขาเศรษฐศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 15 + A-Level สังคม 35 + A-Level ภาษาไทย 35 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15

– สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 40 + A-Level ภาษาไทย 40 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขานิติศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 6 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 15 + A-Level สังคม 35 + A-Level ภาษาไทย 35 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15

– สาขานิติศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 6 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 15 + A-Level สังคม 35 + A-Level ภาษาไทย 35
+ A-Level ภาษาอังกฤษ15

– สาขาภาษาอังกฤษ รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 70

– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 5 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาไทย 30
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 20

รอบ 3 ของ ม.เชียงใหม่

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ ม.เชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์

– สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับ 30 คน

– สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาคพิเศษ รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 35 + A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35 

– สาขาสารสนเทศศึกษา รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 20 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 20 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 5 คน

– สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก (สำหรับผู้ที่จบ GED) ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 1 คน

– สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 5 คน

– สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (สำหรับผู้ที่จบ GED) ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 1 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 30 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 25 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน

– สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก (สำหรับผู้ที่จบ GED) ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 1 คน

– สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน

– สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (สำหรับผู้ที่จบ GED) ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 1 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 30 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 25 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาภาษาพม่า รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 40

– สาขาภาษาฝรั่งเศส รับ 1 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 10 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30 + A-Level ภาษาฝรั่งเศส 50

– สาขาภาษาอังกฤษ รับ 12 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 10 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 80

– สาขามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน รับ 1 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 1 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 1 + A-Level สังคม 17 + A-Level ภาษาอังกฤษ 81

– สาขาภาษาไทย รับ 7 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ภาษาไทย 60 + A-Level ภาษาอังกฤษ 40

– สาขาภาษาจีน รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15 + A-Level ภาษาจีน 70

– สาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 15 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20 + A-Level ภาษาญี่ปุ่น 25

– สาขาภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20 + A-Level ภาษาบาลี 20

– สาขาภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30


คณะวิจิตรศิลป์

– สาขาการออกแบบ รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 50

– สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ รับ 5 คน

– สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ รับ 2 คน

– สาขาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ รับ 5 คน

– สาขาประติมากรรม รับ 1 คน

– สาขาสหศาสตร์ศิลป์ รับ 5 คน

– สาขาศิลปะการแสดง รับ 1 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาไทย 35 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35


คณะสังคมศาสตร์

– สาขาอาเซียนศึกษา ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 6 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level ฟิสิกส์ + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาอาเซียนศึกษา ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level ฟิสิกส์ + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะวิทยาศาสตร์

– สาขาเคมี, สาขาเคมีอุตสาหกรรม, สาขาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม (รับตรงร่วมกัน) ใช้ A-Level รับ 54 คน

– สาขาชีววิทยา, สาขาจุลชีววิทยา, สาขาสัตววิทยา (รับตรงร่วมกัน) ใช้ A-Level รับ 38 คน

– สาขาฟิสิกส์, สาขาวัสดุศาสตร์ (รับตรงร่วมกัน) ใช้ A-Level รับ 30 คน

– สาขาคณิตศาสตร์, สาขาสถิติ (รับตรงร่วมกัน) ใช้ A-Level รับ 32 คน

– สาขาธรณีวิทยา ใช้ A-Level รับ 12 คน

– สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ใช้ A-Level รับ 8 คน

– สาขาอัญมณีวิทยา ใช้ A-Level รับ 9 คน

– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้ A-Level รับ 16 คน

– สาขาวิทยาการข้อมูล ใช้ A-Level รับ 8 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level ฟิสิกส์ + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะเทคนิคการแพทย์

– สาขารังสีเทคนิค รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level ฟิสิกส์ + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะอุตสาหกรรมเกษตร

– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับ 4 คน

– สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร รับ 4 คน

– สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร รับ 4 คน

– สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล รับ 4 คน

– สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับ 4 คน

– สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ รับ 4 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level ฟิสิกส์ + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะเศรษฐศาสตร์

– สาขาเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชน (โครงการควบสองปริญญา) เอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์
ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 5 คน

– สาขาเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชน การสื่อสารการตลาด ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level ฟิสิกส์ + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชน (โครงการควบสองปริญญา) เอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์
ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 2 คน

– สาขาเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชน การสื่อสารการตลาด ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 2 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของA-Level คณิต 2 + A-Level วิทย์ประยุกต์ + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะการสื่อสารมวลชน

– สาขาการสื่อสารมวลชน เอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 8 คน

– สาขาการสื่อสารมวลชน เอกการสื่อสารการตลาด ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 4 คน

– สาขาเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชน (โครงการควบสองปริญญา) เอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์
ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 5 คน

– สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level ฟิสิกส์ + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ
+ A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาการสื่อสารมวลชน เอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 11 คน

– สาขาการสื่อสารมวลชน เอกการสื่อสารการตลาด ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 6 คน

– สาขาเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชน (โครงการควบสองปริญญา) เอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์
ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน

– สาขาเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชน (โครงการควบสองปริญญา) เอกการสื่อสารการตลาด
ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 2 คน

– สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของA-Level คณิต 2 + A-Level วิทย์ประยุกต์ + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะนิติศาสตร์

– สาขานิติศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 12 คน

– สาขานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level ฟิสิกส์ + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ
+ A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขานิติศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 13 คน

– สาขานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level วิทย์ประยุกต์ + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

– สาขานวัตกรรมดิจิทัล ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 50 + A-Level ภาษาอังกฤษ 50

– สาขานวัตกรรมดิจิทัล ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน

– สาขานวัตกรรมดิจิทัล (สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรนานาชาติหรืออาชีวะ) ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 1 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 50 + A-Level ภาษาอังกฤษ 50

รอบ 3 ของ ม.ศิลปากร

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ ม.ศิลปากร

คณะโบราณคดี

– สาขาภาษาฝรั่งเศส รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ภาษาฝรั่งเศส 100


คณะอักษรศาสตร์

– สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา รับ 10 คน

– สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ รับ 10 คน

– สาขาประวัติศาสตร์ รับ 10 คน

– สาขาปรัชญา รับ 25 คน

– สาขาภูมิศาสตร์ รับ 15 คน

– สาขานาฏยสังคีต การละคร รับ 5 คน

– สาขานาฏยสังคีต สังคีตศิลป์ไทย รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของA-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาภาษาไทย รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ภาษาไทย 60 + ผลรวมของ A-Level สังคม + A-Level ภาษาอังกฤษ 40

– สาขาภาษาตะวันตก ภาษาฝรั่งเศส รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ภาษาฝรั่งเศส 50 + ผลรวมของ A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 50

– สาขาภาษาตะวันตก ภาษาเยอรมัน รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ภาษาเยอรมัน 50 + ผลรวมของ A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 50


คณะวิทยาศาสตร์

– สาขาเคมี ใช้ A-Level รับ 50 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

– สาขาเคมี ภาคพิเศษ ใช้ A-Level รับ 15 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level ฟิสิกส์ 10 + A-Level เคมี 40 + A-Level ชีวะ 10
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ใช้ A-Level รับ 20 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level ฟิสิกส์ 10 + A-Level เคมี 30 + A-Level ชีวะ 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาชีววิทยา รับ 60 คน 

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 10 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 50 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15

– สาขาจุลชีววิทยา ใช้ A-Level รับ 30 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

– สาขาจุลชีววิทยา ภาคพิเศษ ใช้ A-Level รับ 30 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 10 + A-Level ฟิสิกส์ 10 + A-Level เคมี 30 + A-Level ชีวะ 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาฟิสิกส์ ใช้ A-Level รับ 15 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

– สาขาฟิสิกส์ ภาคพิเศษ ใช้ A-Level รับ 10 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level ฟิสิกส์ 30 + A-Level เคมี 15 + A-Level ชีวะ 15
+ A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ A-Level รับ 20 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ A-Level รับ 10 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้ A-Level รับ 20 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ใช้ A-Level รับ 10 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 50 + A-Level ภาษาอังกฤษ 50


คณะวิทยาการจัดการ

(โครงการเด็กดี มีโอกาส กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

– สาขาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ภาคพิเศษ รับ 100 คน

– สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคพิเศษ รับ 100 คน

– สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ รับ 100 คน

– สาขาการจัดการโรงแรม ภาคพิเศษ รับ 100 คน

– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ รับ 100 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 หรือ A-Level คณิต 2 หรือ A-Level สังคม หรือ A-Level ภาษาไทย
หรือ A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาการจัดการธุรกิจและภาษา ภาคพิเศษ รับ 60 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ภาษาอังกฤษ หรือ A-Level ภาษาฝรั่งเศส หรือ A-Level ภาษาเยอรมัน หรือ
A-Level ภาษาญี่ปุ่น หรือ A-Level ภาษาเกาหลี หรือ A-Level ภาษาจีน หรือ A-Level ภาษาสเปน 100

– สาขาการบัญชี ภาคพิเศษ รับ 120 คน

– สาขาการตลาด ภาคพิเศษ รับ 100 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ภาษาอังกฤษ 20 + A-Level คณิต 1 หรือ A-Level คณิต 2 80

– สาขาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ รับ 90 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ภาษาอังกฤษ 80 + A-Level คณิต 1 หรือ A-Level คณิต 2 20

– สาขาการจัดการชุมชน ภาคพิเศษ รับ 80 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคม 70 + A-Level ภาษาไทย + หรือ A-Level ภาษาอังกฤษ 30

(โครงการเด็ก ดี มีโอกาส กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กทม.)

– สาขาการจัดการธุรกิจและภาษา ภาคพิเศษ รับ 60 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ภาษาอังกฤษ หรือ A-Level ภาษาฝรั่งเศส หรือ A-Level ภาษาเยอรมัน
หรือ A-Level ภาษาญี่ปุ่น หรือ A-Level ภาษาเกาหลี หรือ A-Level ภาษาจีน หรือ A-Level ภาษาสเปน 100

– สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคพิเศษ รับ 100 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 หรือ A-Level คณิต 2 หรือ A-Level สังคม หรือ A-Level ภาษาไทย หรือ A-Level ภาษาอังกฤษ 100

รอบ 3 ของ มจพ.

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ มจพ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ใช้ A-Level รับ 5 คน

– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ ใช้ A-Level รับ 30 คน

– สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ใช้ A-Level รับ 25 คน

– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรภาษาอังกฤษ ใช้ A-Level รับ 35 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 35 + A-Level ฟิสิกส์ 35 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

– สาขาวิศวกรรมเคมี ใช้ A-Level รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level ฟิสิกส์ 20 + A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ใช้ A-Level รับ 15 คน

– สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ ใช้ A-Level รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 20 + A-Level ฟิสิกส์ 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20


วิทยาลัยนานาชาติ

– สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์  ใช้ A-Level รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :   A-Level คณิต 1 40 + A-Level ภาษาอังกฤษ 60


คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

– สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ รับ 60 คน

– สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ รับ 60 คน

– สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับ 60 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level เคมี 50 + A-Level ชีวะ 50


คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

– สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ใช้ A-Level รับ 120 คน

– สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม ใช้ A-Level รับ 120 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level สังคม 100


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

– สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนเคมี ใช้ A-Level รับ 15 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 25 + A-Level ฟิสิกส์ 25 + A-Level เคมี 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

รอบ 3 ของ ม.บูรพา

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ ม.บูรพา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

– สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ รับ 26 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

– สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย รับ 18 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ฟิสิกส์ 25 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

– สาขาการสาธารณสุขชุมชน รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 25 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับ 13 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

รอบ 3 ของ ม.นเรศวร

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ ม.นเรศวร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

– สาขาวิชาการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

– สาขาวิชาอนามัยชุมชน รับ 20 คน

– สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 25 + A-Level เคมี 25 +  A-Level ชีวะ  25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ฟิสิกส์ 25 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

รอบ 3 ของ ม.สงขลาฯ

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ ม.สงขลาฯ

คณะเศรษฐศาสตร์

– สาขาเศรษฐศาสตร์ รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร รับ 40 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะพยาบาลศาสตร์

– สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับ 37 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level ฟิสิกส์ + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

รอบ 3 ของ ม.อุบลฯ

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ ม.อุบลฯ

คณะวิทยาศาสตร์

– สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ฟิสิกส์ 20 + A-Level เคมี 30 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25


วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับ 10 คน

– สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 25 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

รอบ 3 ของ ม.มหาสารคาม

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ ม.มหาสารคาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์

– สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รับ 10 คน

– สาขาสาธารณสุขศาสตร์ รับ 10 คน

– สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 25 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ฟิสิกส์ 25 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

รอบ 3 ของ ม.วลัยลักษณ์

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ ม.วลัยลักษณ์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รับ 40 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level สังคม 35 + A-Level ภาษาไทย 35 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30


คณะการจัดการ

– สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level คณิต 2 10 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30


คณะพยาบาลศาสตร์

– สาขาพยาบาลศาสตร์ รับ 1 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level คณิต 1  20  + A-Level เคมี  20 + A-Level ชีวะ 40 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20


คณะสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

– สาขาสัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ รับ 1 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level คณิต 1  20 + A-Level ฟิสิกส์ 20 + A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ  20

รอบ 3 ของ ม.แม่ฟ้าหลวง

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ ม.แม่ฟ้าหลวง

คณะศิลปศาสตร์

– สาขาภาษาอังกฤษ รับ 40 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  ผลรวมของ A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะวิทยาศาสตร์

– สาขาเคมีประยุกต์ รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  ผลรวมของ A-Level คณิต 1  + A-Level ฟิสิกส์ + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ

A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  ผลรวมของ A-Level คณิต 1   + A-Level ฟิสิกส์ + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ 100

– สาขาวิศวกรรมวัสดุ รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level ฟิสิกส์ + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะการจัดการ

– สาขาการบัญชี ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level คณิต 1 100

– สาขาการบัญชี ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level คณิต 2 100

– สาขาบริหารธุรกิจ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 10 คน

– สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 10 คน

– สาขาธุรกิจการท่องเที่ยวและอีเว้นท์ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต  1  + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาเศรษฐศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 10 คน

– สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  ผลรวมของ A-Level คณิต 1  + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาบริหารธุรกิจ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 15 คน

– สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 10 คน

– สาขาธุรกิจการท่องเที่ยวและอีเว้นท์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต  2  + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาเศรษฐศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 10 คน

– สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  ผลรวมของ A-Level คณิต 2  + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาการจัดการธุรกิจบริการ  รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) :  ผลรวมของ A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ใช้ A-Level รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  ผลรวมของ A-Level คณิต 1  + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของA-Level คณิต 2  + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1  + A-Level ฟิสิกส์ + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 2  + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 +  A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 10 คน

– สาขาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 15 คน

– สาขาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร (สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรอาชีวะ) ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 10 คน

– สาขาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 15 คน

– สาขาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร (สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรอาชีวะ) ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะอุตสาหกรรมเกษตร

– สาขานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level ฟิสิกส์ + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ

+ A-Level ภาษาอังกฤษ 100

 – สาขาโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร ใช้ A-Level คณิต 1  รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ + A-Level ภาษาอังกฤษ 100      

– สาขาโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร ใช้ A-Level คณิต 2  รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level วิทย์ประยุกต์ + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ใช้ A-Level คณิต 1  รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1+ A-Level เคมี + A-Level ชีวะ + A-Level ภาษาอังกฤษ 100      

– สาขาโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ใช้ A-Level คณิต 2  รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level วิทย์ประยุกต์ + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะนิติศาสตร์

– สาขานิติศาสตร์ รับ 50 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level สังคม  + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100      

– สาขากฏหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ + A-Level ภาษาจีน 100   


คณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

– สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รับ 15 คน

– สาขาเทคโนโลยีความงาม รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ + A-Level ภาษาอังกฤษ


คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

– สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ใช้ A-Level คณิต 2 ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ใช้ A-Level ภาษาอังกฤษ รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ภาษาอังกฤษ  100

– สาขาสาธารณสุขศาสตร์ รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level ชีวะ + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ใช้ A-Level คณิต 1 รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level วิทย์ประยุกต์ + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ใช้ A-Level ภาษาอังกฤษ รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level วิทย์ประยุกต์ + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 1 + A-Level เคมี + A-Level ชีวะ + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะพยาบาลศาสตร์

– สาขาพยาบาลศาสตร์  รับ 60 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level เคมี + A-Level ชีวะ + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะนวัตกรรมสังคม

– สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100    

– สาขาการสอนภาษาจีน รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ + A-Level ภาษาจีน 100


คณะจีนวิทยา

– สาขาจีนศึกษา รับ 10 คน

– สาขาภาษาจีนธุรกิจ รับ 20 คน

– สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : ผลรวมของ A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ + A-Level ภาษาจีน 100

รอบ 3 ของ ม.พะเยา

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ ม.พะเยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

– สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 30 คน

– สาขาการส่งเสริมสุขภาพ และเศรษฐศาสตร์ (โครงการควบสองปริญญา) รับ 5 คน

– สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับ 20 คน

– สาขาอนามัยชุมชน รับ 20 คน

– สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และนิติศาสตร์  (โครงการควบสองปริญญา) รับ 5 คน

– สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์  (โครงการควบสองปริญญา) รับ 5 คน

– สาขาอนามัยชุมชน และนิติศาสตร์  (โครงการควบสองปริญญา) รับ 10 คน

– สาขาอนามัยชุมชน และเศรษฐศาสตร์  (โครงการควบสองปริญญา) รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level คณิต 1 25 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 20 คน

– สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเศรษฐศาสตร์ (โครงการควบสองปริญญา) รับ 5 คน

– สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (โครงการควบสองปริญญา) รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level ฟิสิกส์ 25 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

รอบ 3 ของ ม.ทักษิณ

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ ม.ทักษิณ

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

– สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ฟิสิกส์ 25 + A-Level เคมี 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาสาธารณสุขชุมชน รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 30  + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

รอบ 3 ของ ม.นราธิวาส

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ ม.นราธิวาส

คณะพยาบาลศาสตร์

– สาขาพยาบาลศาสตร์ รับ 28 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 1 25 + A-Level ชีวะ 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ        25

รอบ 3 ของ มทร.กรุงเทพ

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ มทร.กรุงเทพ

คณะศิลปศาสตร์

– สาขาภาษาญี่ปุ่น รับ 50 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level ภาษาญี่ปุ่น 100

– สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับ 60 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level ภาษาอังกฤษ 100

รอบ 3 ของ มทร.ศรีวิชัย

คณะที่ใช้แค่ A-Level ของ มทร.ศรีวิชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รับ 2 คน

เกณฑ์คะแนน (%) :  A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 40

เป็นยังไงบ้างง มีหลายคณะ / มหาลัยฯ มากเลยใช่มั้ย อย่างที่พี่บอกไปว่าเกณฑ์การรับรอบ 3 มีหลายเกณฑ์ ขึ้นอยู่กับสถาบันจะกำหนด ดังนั้นน้อง ๆ คนไหนที่กำลังกังวลอยู่ก็สบายใจได้เลย ลองดูในลิสต์ว่ามีคณะที่ตัวเองสนใจมั้ย หรือจะลองไปดูมหาลัยฯ อื่นนอกเหนือจากที่พี่รวบรวมมาให้ก็ได้เหมือนกัน พี่เอาใจช่วยน้า ขอให้เข้าคณะที่หวังได้ทุกคนเลยย

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

จำนวนรับรอบ 3 ใน tcas67 แต่ละมหาลัยฯ รับเท่าไรบ้าง
จำนวนรับ รอบ 3 Admission TCAS67 แต่ละมหาลัยฯ รับเท่าไรบ้าง ?
รวมคะแนนสูงต่ำ รอบ 3 Admission
[ย้อนดู] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS67 รอบ 3 ที่ Dek67 ต้องรู้
เกณฑ์คะแนนรอบ 3 Admission
TCAS67 เกณฑ์รอบ 3 Admission มาแล้ว อัปเดตล่าสุดสำหรับ Dek67
1-10
คิดคะแนนรอบ 3 TCAS67 แบบง่าย ๆ พร้อมวิธีคาดการณ์คะแนนขั้นต่ำ

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews  รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share