จำนวนรับรอบ 3 ใน tcas67 แต่ละมหาลัยฯ รับเท่าไรบ้าง

มี Dek67 คนไหนกำลังรอยื่นคะแนนในรอบ 3 รอบ Admission บ้างงง ? รอบที่ 3 นี้ถือเป็นรอบที่เปิดรับสมัครเยอะที่สุด แถมมหาลัยฯ / คณะ ที่อาจจะไม่เปิดรับในรอบ 1 หรือ รอบ 2 ก็มาเปิดรับสมัครในรอบนี้

ซึ่งในบทความนี้ พี่ได้รวมจำนวนรับไว้มากกว่า 30 มหาลัยฯ รวม กสพท ด้วยยย แต่ละสถาบันจะเปิดรับสมัครรอบ 3 Admission เท่าไรบ้าง ? ไปเช็กกันได้เล้ยย

รวมจำนวนรับ รอบ 3 ทุกมหาลัย ฯ​

จำนวนรับรอบ 3 ของทุกมหาลัยใน TCAS67

จำนวนรับ รอบ 3 แยกแต่ละมหาลัยฯ

นอกจากจำนวนรับแบบรวมทั้งหมดของแต่ละมหาลัยฯ แล้ว พี่ยังมีจำนวนรับแบบแยกคณะให้ดูด้วย ทุกคนจะได้รู้ว่าคณะที่ตัวเองเล็งไว้เปิดรับเยอะมั้ย และเปิดรับเท่าไรบ้างนั่นเองงง ใครอยากดูของที่ไหนก็สามารถจิ้มได้ตามด้านล่างนี้เลยย

รวมจำนวนรับแบบแยกคณะ

รอบ 3 ของ จุฬา รับ 3,035 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ จุฬาฯ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 545 คน
 • คณะอักษรศาตร์ รับ 232 คน
 • คณะวิทยาศาตร์ รับ 340 คน
 • คณะรัฐศาสตร์ รับ 254 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 40 คน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับ 640 คน
 • คณะครุศาสตร์ รับ 291 คน
 • คณะนิเทศศาสตร์ รับ 85 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ รับ 140 คน
 • คณะนิติศาสตร์ รับ 250 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์ รับ 138 คน
 • คณะจิตวิทยา รับ 35 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 30 คน
 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร รับ 15 คน

รอบ 3 ของ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 5,142 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์ รับ 520 คน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับ 540 คน
 • คณะรัฐศาสตร์ รับ 255 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ รับ 240 คน
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รับ 285 คน
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ 540 คน
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รับ 200 คน
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับ 140 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 890 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 240 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ รับ 35 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์ รับ 299 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 60 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ 62 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง รับ 112 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับ 170 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ รับ 60 คน
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ รับ 5 คน
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รับ 100 คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรม รับ 125 คน
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ รับ 164 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ รับ 25 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ รับ 10 คน
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ รับ 65 คน

รอบ 3 ของ ม.เกษตรศาตร์ รับ 7,041 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.เกษตรศาสตร์
 • คณะเกษตร รับ 73 คน
 • คณะประมง รับ 66 คน
 • คณะวนศาสตร์ รับ 30 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 424 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 478 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ รับ 94 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ รับ 620 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ รับ 495 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ 5 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับ 60 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ รับ 482 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ รับ 292 คน
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รับ 162 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 44 คน
 • คณะสิ่งแวดล้อม รับ 25 คน
 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ รับ 40 คน
 • วิทยาลัยการชลประทาน รับ 10 คน
 • คณะเกษตร กำแพงแสน รับ 74 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับ 87 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รับ 90 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับ 508 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 44 คน
 • คณะอุตสาหกรรมบริการ รับ 110 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับ 90 คน
 • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รับ 120 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ รับ 527 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รับ 145 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา รับ 98 คน
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รับ 360 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รับ 468 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รับ 710 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับ 120 คน
 • คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี รับ 90 คน

รอบ 3 ของ ม.ขอนแก่น รับ 1,123 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.ขอนแก่น
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 146 คน
 • คณะเกษตรศาสตร์ รับ 52 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 114 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ รับ 31 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 25 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ รับ 15 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 67 คน
 • คณะเทคนิคการแพทย์ รับ 35 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับ 52 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ รับ 5 คน
 • คณะเทคโนโลยี รับ 35 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ 5 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 10 คน
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รับ 140 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ 13 คน
 • คณะนิติศาสตร์ รับ 100 คน
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รับ 60 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติ รับ 70 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ รับ 30 คน
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ รับ 54 คน
 • คณะสหวิทยาการ รับ 64 คน

รอบ 3 ของ ม.เชียงใหม่ รับ 1,987 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.เชียงใหม่
 • คณะมนุษยศาสตร์ รับ 209 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ รับ 27 คน
 • คณะวิจิตรศิลป์ รับ 25 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ รับ 61 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 340 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 263 คน
 • คณะเกษตรศาสตร์ รับ 60 คน
 • คณะเทคนิคการแพทย์ รับ 120 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 30 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับ 24 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ 14 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ รับ 315 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ รับ 304 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 22 คน
 • คณะการสื่อสารมวลชน รับ 58 คน
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รับ 33 คน
 • คณะนิติศาสตร์ รับ 25 คน
 • วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี รับ 47 คน
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล รับ 10 คน

รอบ 3 ของ ม.ศิลปากร รับ 5,292 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.ศิลปากร
 • คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ รับ 47 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 30 คน
 • คณะโบราณคดี รับ 245 คน
 • คณะอักษรศาสตร์ รับ 688 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ รับ 387 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 595 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ รับ 115 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 360 คน
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับ 360  คน
 • คณะวิทยาการจัดการ รับ 2,240 คน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับ 225 คน

รอบ 3 ของ ม.มหิดล รับ 1,539 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.มหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ 24 คน
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับ 47 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ รับ 30 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 345 คน
 • คณะเทคนิคการแพทย์ รับ 80 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับ 90 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 11 คน
 • คณะกายภาพบำบัด รับ 40 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ 10 คน
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับ 70 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 74 คน
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ 63 คน
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ รับ 30 คน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับ 130 คน
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา รับ 20 คน
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รับ 60 คน
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี รับ 210 คน
 • วิทยาเขตนครสวรรค์ รับ 100 คน
 • วิทยาเขตอำนาจเจริญ รับ 105 คน

รอบ 3 ของ มศว รับ 3,193 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ มศว
 • คณะมนุษยศาสตร์ รับ 675 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 182 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ รับ 636 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ รับ 220 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ 30 คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รับ 172 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ รับ 275 คน
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รับ 25 คน
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม รับ 310 คน
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รับ 40 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน รับ 70 คน
 • คณะพลศึกษา รับ 115 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 60 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 87 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ รับ 53 คน
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย รับ 66 คน
 • คณะกายภาพบำบัด รับ 72 คน
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รับ 105 คน

รอบ 3 ของ ม.สงขลาฯ รับ 3,977 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.สงขลาฯ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 185 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 200 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ รับ 55 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 37 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ รับ 144 คน
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ รับ 130 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ รับ 55 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับ 100 คน
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ 42 คน
 • คณะนิติศาสตร์ รับ 130 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ รับ 60 คน
 • คณะการแพทย์แผนไทย รับ 40 คน
 • คณะเทคนิคการแพทย์ รับ 20 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติ รับ 35 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ 1 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี รับ 77 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี รับ 420 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี รับ 375 คน
 • คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปัตตานี รับ 25 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ 45 คน
 • คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตานี รับ 75 คน
 • คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี รับ 140 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี รับ 5 คน
 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต รับ 90 คน
 • คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต รับ 130 คน
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับ 200 คน
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต รับ 180 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับ 108 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับ 213 คน
 • โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับ 220 คน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง รับ 410 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง รับ 30 คน

รอบ 3 ของ ม.แม่โจ้ รับ 4,820 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.แม่โจ้
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร รับ 400 คน
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รับ 350 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 760 คน
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์ รับ 80 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ รับ 300 คน
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว รับ 100 คน
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ รับ 100 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ รับ 300 คน
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ 180 คน
 • วิทยาลัยพลังงานทดแทน รับ 200 คน
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร รับ 100 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม รับ 30 คน
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 20 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รับ 1,450 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รับ 450 คน

รอบ 3 ของ มจธ. รับ 350 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ มจธ.
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 58 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับ 51 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 78 คน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 27 คน
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม รับ 5 คน
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ รับ 46 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับ 85 คน

รอบ 3 ของ มจพ. รับ 3,420 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ มจพ.
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 295 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ 25 คน
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 125 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับ 1,520 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รับ 60 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติ รับ 100 คน
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม รับ 40 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล รับ 180 คน
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับ 200 คน
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รับ 480 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 55 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รับ 60 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ รับ 280 คน

รอบ 3 ของ สจล. รับ 2,458 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ สจล.
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 195 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 660 คน
 • คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ รับ 115 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ รับ 225 คน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 95 คน
 • คณะอุตสาหกรรมอาหาร รับ 44 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับ 45 คน
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ 385 คน
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ 155 คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง รับ 20 คน
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ รับ 30 คน
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ รับ 110 คน
 • วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต รับ 19 คน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รับ 180 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) รับ 150 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) รับ 30 คน

รอบ 3 ของ ม.อุบลฯ รับ 788 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.อุบลฯ
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 80 คน
 • คณะเกษตรศาสตร์ รับ 150 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 180 คน
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ 40 คน
 • คณะบริหารศาสตร์ รับ 160 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับ 20 คน
 • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 8 คน
 • คณะนิติศาสตร์ รับ 50 คน
 • คณะรัฐศาสตร์ รับ 100 คน

รอบ 3 ของ ม.บูรพา รับ 2,726 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.บูรพา
 • คณะเภสัชศาสตร์ รับ 23 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 60 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 517 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ รับ 82 คน
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับ 150 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 343 คน
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ รับ 69 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 145 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับ 67 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ 6 คน
 • คณะดนตรีและการแสดง รับ 33 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ รับ 126 คน
 • คณะโลจิสติกส์ รับ 190 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติ รับ 175 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์ รับ 165 คน
 • คณะวิทยาศาตร์และศิลปศาสตร์ รับ 260 คน
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล รับ 50 คน
 • คณะอัญมณี รับ 70 คน
 • คณะวิทยาศาตร์และสังคมศาสตร์ รับ 130 คน
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ 65 คน

รอบ 3 ของ ม.นเรศวร รับ 2,660 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.นเรศวร
 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับ 495 คน
 • คณะนิติศาสตร์ รับ 80 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร รับ 290 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 50 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ รับ 60 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ รับ 95 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 499 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับ 195 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 225 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ รับ 82 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 43 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์ รับ 90 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ รับ 196 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับ 110 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติ รับ 140 คน
 • คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน รับ 20 คน

รอบ 3 ของ ม.มหาสารคาม รับ 2,711 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.มหาสารคาม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 225 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 385 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 62 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 16 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ รับ 101 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ รับ 5 คน
 • คณะเทคโนโลยี รับ 231 คน
 • คณะการบัญชีและการจัดการ รับ 537 คน
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับ 300 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับ 50 คน
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ รับ 280 คน
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับ 105 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับ 40 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ รับ 9 คน
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับ 160 คน
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รับ 20 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ 5 คน
 • คณะนิติศาสตร์ รับ 100 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ รับ 80 คน

รอบ 3 ของ ม.ทักษิณ รับ 333 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.ทักษิณ
 • คณะศึกษาศาสตร์ รับ 23 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 100 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ 30 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ รับ 30 คน
 • คณะนิติศาสตร์ รับ 15 คน
 • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา รับ 40 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 30 คน
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา รับ 20 คน
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน รับ 15 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 15 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 5 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ รับ 10 คน

รอบ 3 ของ ม.วลัยลักษณ์ รับ 1,116 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.วลัยลักษณ์
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ 93 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 150 คน
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รับ 45 คน
 • คณะนิติศาสตร์ รับ 20 คน
 • คณะการบัญชีและการเงิน รับ 230 คน
 • คณะการจัดการ รับ 70 คน
 • คณะสารสนเทศศาสตร์ รับ 46 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 170 คน
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร รับ 100 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 1 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ รับ 55 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์ รับ 20 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับ 10 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี รับ 1 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับ 75 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติ รับ 30 คน

รอบ 3 ของ ม.แม่ฟ้าหลวง รับ 1,280 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.แม่ฟ้าหลวง
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ 80 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 90 คน
 • คณะการจัดการ รับ 285 คน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 165 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับ 80 คน
 • คณะนิติศาสตร์ รับ 110 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รับ 50 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับ 140 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 60 คน
 • คณะนวัตกรรมสังคม รับ 20 คน
 • คณะจีนวิทยา รับ 145 คน
 • การแพทย์บูรณาการ รับ 55 คน

รอบ 3 ของ ม.นราธิวาสฯ รับ 138 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.นราธิวาสฯ
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 28 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 25 คน
 • คณะเกษตรศาสตร์ รับ 20 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ รับ 25 คน
 • สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา รับ 15 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 15 คน
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ 10 คน

รอบ 3 ของ ม.นครพนม รับ 1,599 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.นครพนม
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี รับ 100 คน
 • คณะครุศาสตร์ รับ 45 คน
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ รับ 50 คน
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 390 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 240 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 225 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับ 310 คน
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ รับ 100 คน
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม รับ 30 คน
 • วิทยาลัยธาตุพนม รับ 70 คน
 • วิทยาลัยนาหว้า รับ 10 คน
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม รับ 29 คน

รอบ 3 ของ ม.พะเยา รับ 1,927 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.พะเยา
 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รับ 200 คน 
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับ 230 คน
 • คณะนิติศาสตร์ รับ 110 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 20 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ รับ 10 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ รับ 50 คน
 • คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รับ 240 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 160 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับ 50 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 90 คน
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ 120 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รับ 60 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์ รับ 40 คน
 • คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รับ 90 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ รับ 2 คน
 • วิทยาลัยการศึกษา รับ 190 คน
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 100 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับ 165 คน 

รอบ 3 ของม.กาฬสินธ์ุ รับ 349 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.กาฬสินธ์ุ
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ 57 คน
 • คณะบริหารศาสตร์ รับ 30 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ รับ 44 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 70 คน
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ 58 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา รับ 90 คน

รอบ 3 ของ ม.สวนดุสิต รับ 1,740 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.สวนดุสิต
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 250 คน
 • คณะครุศาสตร์ รับ 40 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 190 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ รับ 590 คน
 • โรงเรียนการเรือน รับ 320 คน
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ รับ 190 คน
 • โรงเรียนกฎหมายและการเมือง รับ160 คน

รอบ 3 ของ ม.สวนสุนันทา รับ 2,202 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.สวนสุนันทา
 • คณะครุศาสตร์ รับ 85 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 470 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ รับ 102 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 210 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 100 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ 204 คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รับ 180 คน
 • วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 12 คน
 • วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ รับ 130 คน
 • วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ รับ 71 คน
 • วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง รับ 320 คน
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รับ 98 คน
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ รับ 220 คน

รอบ 3 ของ มรภ.บ้านสมเด็จ รับ 2,284 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ มรภ.บ้านสมเด็จ
 • คณะครุศาสตร์ รับ 54 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 675 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ รับ 750 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 520 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 285 คน

รอบ 3 ของ มรภ.จันทรเกษม รับ 398 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ มรภ.จันทรเกษม
 • คณะเกษตรและชีวภาพ รับ 20 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ รับ 30 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 105 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ รับ 90 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 153 คน

รอบ 3 ของ มรภ.พระนคร รับ 393 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ มรภ.พระนคร
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 77 คน
 • วิทยาลัยการฝึกหัดครู รับ 31 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 125 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ รับ 100 คน
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 60 คน

รอบ 3 ของ มทร.ธัญบุรี รับ 743 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ มทร.ธัญบุรี
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ148 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ 38 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 75 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ รับ 142 คน
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 21 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ 34 คน
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ 30 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 139 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 15 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 20 คน
 • เทคโนโลยีการเกษตร รับ 46 คน
 • การแพทย์บูรณาการ รับ 35 คน

รอบ 3 ของ มทร.กรุงเทพ รับ 2,030 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ มทร.กรุงเทพ
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ 220 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 375 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ 110 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 560 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ รับ 470 คน
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 145 คน
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ รับ 150 คน

รอบ 3 ของ มทร.ตะวันออก รับ 1,365 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ มทร.ตะวันออก
 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รับ 50 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 100 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 135 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ 30 คน
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม รับ 70 คน
 • สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ รับ 20 คน
 • สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รับ 10 คน
 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 380 คน
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ 180 คน
 • คณะเทคโนโลยีสังคม รับ 90 คน
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร รับ 160 คน
 • โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี รับ 90 คน
 • วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 50 คน

รอบ 3 ของ มทร.รัตนโกสินทร์ รับ 150 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ มทร.รัตนโกสินทร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 22 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับ 20 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ รับ74 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 6 คน
 • วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ รับ 6 คน
 • คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับ 10 คน
 • คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว รับ 4 คน
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ 6 คน
 • วิทยาลัยเพาะช่าง รับ 2 คน

รอบ 3 ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับ 34 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน รับ 3 คน
 • วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี รับ 5 คน
 • คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับ 21 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับ 5 คน

รอบ 3 ของ ม.นวมินทราธิราช รับ 270 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ ม.นวมินทราธิราช
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รับ 20 คน
 • วิทยาลัยพัฒนามหานคร รับ 90 คน
 • วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง รับ 100คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ รับ 60 คน

รอบ 3 ของ มทร.อีสาน รับ 841 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ มทร.อีสาน
 • คณะบริหารธุรกิจ รับ 89 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับ 106 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 83 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ รับ 49 คน
 • สถาบันสหสรรพศาสตร์ รับ 10 คน
 • คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 88 คน
 • คณะเทคโนโลยีการจัดการ รับ 115 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ 21 คน
 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 145 คน
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ รับ 135 คน

รอบ 3 ของ มทร.ศรีวิชัย รับ 710 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ มทร.ศรีวิชัย
 • คณะศิลปศาสตร์ รับ 80 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 11 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ รับ 70 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 8 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับ 6 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 120 คน
 • คณะเกษตรศาสตร์ รับ 50 คน
 • คณะเทคโนโลยีการจัดการ รับ 150 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับ 15 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ 30 คน
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รับ 80 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับ 30 คน
 • วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รับ 60 คน

รอบ 3 ของ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับ 130 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 • คณะพยาบาลศาสตร์ รับ 130 คน

รอบ 3 ของ กสพท รับ 2,380 คน

จำนวนรับแยกรายคณะของกสพท
 • คณะแพทยศาสตร์ รับ 1,172 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ รับ 425 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ รับ 505 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ 278 คน

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจาก mytcas อัปเดตข้อมูลล่าสุด 22 มี.ค. 67

หลังจากเช็กจำนวนรับแล้วก็อย่าลืมวางแพลนจัดอันดับกันด้วยซึ่งถ้าใครไม่รู้จะจัดอันดับดี กลัวพลาดคณะในฝัน พี่ก็รวบรวมเทคนิคดี ๆ มาแชร์ให้ทุกคนด้วยน้าาา คลิกไปอ่านบทความกันได้เล้ยย >> เทคนิคจัดอันดับ รอบ 3 Admission ยังไงให้ติดชัวร์

ส่วนใครที่ดูจำนวนรับแล้วไม่เห็นว่าคณะที่ตัวเองสนใจเปิดรับสมัครในรอบนี้ ก็อย่าเพิ่งตกใจไปน้าา เพราะจริง ๆ แล้วยังมีอีกหลายมหาลัยฯ เลยที่เปิดรับสมัครในรอบ 3 ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูว่า นอกเหนือจากมหาลัยฯ ที่พี่ยกตัวอย่างมาให้ ยังมีมหาลัยฯ ไหนเปิดรับสมัครในคณะที่น้อง ๆ สนใจบ้างง สุดท้ายนี้พี่ขอเอาใจช่วยทุกคนเลยน้า ขอให้ติดคณะที่อยากเข้ากันทุกคนเลยยย

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

รวมคะแนนสูงต่ำ รอบ 3 Admission
[ย้อนดู] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS67 รอบ 3 ที่ Dek67 ต้องรู้
เกณฑ์คะแนนรอบ 3 Admission
TCAS67 เกณฑ์รอบ 3 Admission มาแล้ว อัปเดตล่าสุดสำหรับ Dek67
1-10
คิดคะแนนรอบ 3 TCAS67 แบบง่าย ๆ พร้อมวิธีคาดการณ์คะแนนขั้นต่ำ
TGAT-2
ส่องคะแนน TGAT 67 แนวโน้มคะแนนจะเฟ้อหรือฝืด มาดูกัน!
tpat1
ส่องคะแนน TPAT1 กสพท 67 แนวโน้มคะแนนจะเฟ้อหรือฝืด มาดูกัน!

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share