รวมคณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2

น้อง ๆ หลายคนอาจเคยคิดว่า เพราะมี A-Level คณิต 1 อยู่แล้ว เลยอาจทำให้ไม่ค่อยมีคณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 เป็นเกณฑ์ แต่รู้กันมั้ยยย ว่าตอนนี้ใน TCAS67 มีการใช้คณิต 2 ในคณะกลุ่มสายวิทย์และสายศิลป์มากขึ้นเลยน้า เ

ซึ่งวันนี้พี่รวบรวมได้ทั้งหมด 25 มหาลัยฯ ที่ใช้คะแนนคณิต 2 ในการยื่นสมัคร แต่ละที่จะมีคณะไหนบ้าง เกณฑ์เป็นยังไง และมีจำนวนรับเท่าไร ไปดูกันเล้ยยย

รวมคณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2

รายชื่อมหาลัยฯ ที่ใช้คะแนนคณิต 2

รอบ 3 ของ จุฬาฯ

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ จุฬาฯ

คณะอักษรศาสตร์

– สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา รับ 10 คน
– สาขาอักษรศาสตร์ รับ 20 คน
– สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level คณิต 2 25 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25


คณะรัฐศาสตร์

– สาขาวิชาการปกครอง ใช้ A-Level คณิต 2 (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ) รับ 61 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : TGAT 10 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 40 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ใช้ A-Level คณิต 2 (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ) รับ 66 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : TGAT 20 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

– สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ใช้ A-Level คณิต 2 (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ) รับ 61 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : TGAT 25 + A-Level คณิต 2 25 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ) รับ 66 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : TGAT 20 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

– สาขาการบัญชี รับ 240 คน
– สาขาบริหารธุรกิจ รับ 240 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : TGAT 40 + A-Level คณิต 2 60


คณะครุศาสตร์

– สาขาวิชาประถมศึกษา รูปแบบ 3 รับ 32 คน
– สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน รับ 28 คน
– สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว รับ 20 คน
– สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ รับ 6 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : TGAT 20 + TPAT 5 30 + A-Level คณิต 2 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา รับ 4 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : TGAT 25 + TPAT 5 30 + A-Level คณิต 2 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20


คณะนิเทศศาสตร์

– สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 10 คน 

เกณฑ์คะแนน (%) : TGAT 30 + A-Level คณิต 2 30 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 20


คณะนิติศาสตร์

– สาขานิติศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 125 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 20 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 20  + A-Level ภาษาอังกฤษ 20


คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 40 + A-Level คณิต 2 30 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 30


สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

– สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร รูปแบบ 2 รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 40 + A-Level คณิต 2 30 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 30

รอบ 3 ของ มธ.

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ มธ.

คณะรัฐศาสตร์

– สาขาการเมืองการปกครอง รับ 45 คน
– สาขาการระหว่างประเทศ รับ 45 คน
– สาขาบริหารรัฐกิจ รับ 45 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : TGAT1 15 + TGAT2 15 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25 + เลือกสอบ A-Level คณิต 2 หรือ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส, เยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาสเปน)


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

– สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รับ 70 คน
– สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง รับ 25 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : TGAT 40 + A-Level คณิต 2 15 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 15 + A-Level สังคม 15 + A-Level ภาษาไทย 15


คณะศิลปศาสตร์

– สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา รับ 20 คน
– สาขาวิชาภาษารัสเซีย รับ 25 คน
– สาขาวิชาจิตวิทยา รับ 25 คน
– สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รับ 30 คน
– สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รับ 30 คน
– สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : A-Level สังคมศาสตร์ 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25 + เลือกสอบ A-Level คณิต 2  หรือ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาสเปน)

– สาขาวิชาภาษาไทย รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน (%) : TGAT2 20 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20


คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

– สาขาวิชาสื่อสารมวลชนและเอกสาร รับ 80 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 10 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25


วิทยาลัยนวัตกรรม

– สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล โครงการพิเศษ รับ 35 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 40 + A-Level คณิต 2  40 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โครงการพิเศษ รับ 90 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 20 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20


วิทยาลัยสหวิทยาการ

– สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ โครงการพิเศษ รับ 57 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 30 + A-Level สังคม  35 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35

– สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) รับ 2 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 25 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

– สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ โครงการพิเศษ ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 30 + A-Level สังคม 35 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35

– สาขาวิชาสหวิทยาการ ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง รูปแบบ TPAT4, TPAT2 + A-Level  รับ 5 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน(%) : TPAT4 หรือ TPAT2 60 +  A-Level สังคม 10 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10 + A-Level คณิต 1  หรือ A-Level คณิต 2 10


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 50 + A-Level คณิต 2 50


คณะสหเวชศาสตร์

– สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา โครงการพิเศษ รับ 80 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 60 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10


คณะพยาบาลศาสตร์

– สาขาพยาบาลศาสตร์ รับ 60 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 30 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 20 + A-Level ชีวะ 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10


คณะศิลปกรรมศาสตร์

– สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกสิ่งทอ รับ 17 คน
– สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกแฟชั่น รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 20 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level สังคม 10 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10 + TPAT2 หรือ TPAT4 40


วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอึ๊งภากรณ์

– สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม โครงการพิเศษ รับ 40 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 20 + A-Level คณิต 2  10 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

รอบ 3 ของ ม.เกษตรฯ

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ม.เกษตรฯ

คณะเศรษฐศาสตร์

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ รับ 35 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT1 20 +TGAT2 20 + TGAT3 10 + A-Level คณิต 2 50

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร รับ 40 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 25 + TGAT1 25 + A-Level คณิต 2 50 

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร รับ 60 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 25 + TGAT1 25 + A-Level คณิต 2 50


คณะสังคมศาสตร์

– สาขานิติศาสตร์ รับ 4 คน

– สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รับ 8 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 35 + A-Level คณิต 2 25 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20%

– สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 25 + A-Level คณิต 2 25 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25

– สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รับ 12 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 35 + A-Level คณิต 2 15 + A-Level สังคม 35 + A-Level ภาษาไทย 15

– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับ 5 คน
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ รับ 15 คน
– สาขาวิชาการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น รับ 2 คน
– สาขาวิชาการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น ภาคพิเศษ รับ 9 คน
– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับ 2 คน
– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ รับ 9 คน
– สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย รับ 2 คน
– สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย ภาคพิเศษ รับ 9 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 30 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level สังคม 10 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20


คณะมนุษยศาสตร์

– สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ นานาชาติ รับ 2 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT1 40 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 40

– สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT1 30 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 50


คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาวิชาการเงิน รับ 35 คน
– สาขาวิชาการจัดการ รับ 42 คน
– สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการและเทคโนโลยี รับ 30 คน
– สาขาวิชาการบัญชี รับ 70 คน
– สาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ) รับ 110 คน
– สาขาวิชาการตลาด รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 40 + A-Level คณิต 2 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30


คณะสิ่งแวดล้อม

– สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 20 + TPAT3 20 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 20

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TPAT3 20 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level เคมี 40 + A-Level ชีวะ 20


วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

– สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 40 + A-Level คณิต 2 30 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 30


คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับ 15 คน
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 20 + TGAT 30 + A-Level คณิต 2 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20


คณะวิทยาการจัดการ

– สาขาวิชาการจัดการ รับ 15 คน
– สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ รับ 10 คน
– สาขาวิชาการจัดการ ภาษาต่างประเทศ รับ 5 คน
– สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา รับ 15 คน
– สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ รับ 15 คน 
– สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาษาต่างประเทศ รับ 5 คน 
– สาขาวิชาการจัดการโรงแรม รับ 15 คน 
– สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ภาคพิเศษ รับ 15 คน 
– สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ภาษาต่างประเทศ รับ 3 คน 
– สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย รับ 15 คน
– สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย ภาคพิเศษ รับ 15 คน
– สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย ภาษาต่างประเทศ รับ 3 คน 

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 20 + TGAT 30 + A-Level คณิต 2 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

รอบ 3 ของ มศว

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ มศว

คณะมนุษยศาสตร์

– สาขาวิชาจิตวิทยา รับ 60 คน
– สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ รับ 18 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 50 + A-Level สังคม 10 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20 + เลือกสอบ A-Level คณิต 1 หรือ A-Level คณิต 2 10

– สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา รับ 40 คน
– สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ รับ 40 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 20 +  A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20 + เลือกสอบ A-Level คณิต 1 หรือ A-Level คณิต 2 20


คณะวิทยาศาสตร์

– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) :  TGAT 20 + TPAT 5 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10 + เลือกสอบ A-Level คณิต 1 หรือ  A-Level คณิต 2 40


คณะเศรษฐศาสตร์

– สาขาเศรษฐศาสตร์ นานาชาติ รับ 55 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 60 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20 + เลือกสอบ A-Level คณิต 1 หรือ A-Level คณิต 2 20


คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

– สาขาการตลาด รับ 45 คน
– สาขาการตลาด ภาคพิเศษ รับ 20 คน
– สาขาการเงิน รับ 30 คน
– สาขาการเงิน ภาคพิเศษ รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 50 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ รับ 25 คน
– สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 30 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level สังคม 10 + A-Level ภาษาไทย 10% + A-Level ภาษาอังกฤษ 30 + เลือกสอบ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน 10

– สาขาธุรกิจเพื่อสังคม รับ 35 คน
– สาขาธุรกิจเพื่อสังคม ภาคพิเศษ รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 50 + A-Level คณิต 2 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับ 25 คน
– สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาคพิเศษ รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 30 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level สังคม 10 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30 + เลือกสอบ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน) 10


คณะพลศึกษา

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 40 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 40 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10


คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

– สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 25 + A-Level คณิต 2 25 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

รอบ 3 ของ ม.มหิดล

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ม.มหิดล

คณะวิทยาศาสตร์

– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย นานาชาติ รับ 40 คน
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ) รับ 40 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 10 + GPAX กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 10 + A-Level คณิต 2 40 + A-Level ภาษาอังกฤษ 40


วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 30 คน
– สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา สาขาวิชาฟุตบอล รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 60 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level วิทย์ 20

รอบ 3 ของ ม.เชียงใหม่

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ม.เชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์

– สาขาการจัดการการสื่อสาร รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 20 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 20 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาจิตวิทยา แขนงแขนงจิตวิทยาคลินิก ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน
– สาขาจิตวิทยา แขนงแขนงจิตวิทยาคลินิก (สำหรับผู้ที่จบ GED) ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 1 คน
– สาขาจิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน
– สาขาจิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (สำหรับผู้ที่จบ GED) ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 1 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 30 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 25 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ บ้านและชุมชน รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 20 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level สังคม 15 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

– สาขามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน รับ 1 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 1 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 1 + A-Level สังคม 17 + A-Level ภาษาอังกฤษ 81

– สาขาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี รับ 1 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + GPAX กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 20 + A-Level ภาษาเกาหลี 50 +
ผลรวมของ A-Level คณิต 2 , A-Level วิทย์ประยุกต์, A-Level สังคม, A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ 20


คณะศึกษาศาสตร์

– สาขาประถมศึกษา รับ 2 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TPAT 5 30 + A-Level คณิต 2 25 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 25 + A-Level ภาษาไทย 20

– สาขาภาษาอังกฤษ รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TPAT 5 30 + A-Level คณิต 2 15 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 15 + A-Level ภาษาไทย 40

– สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TPAT 5 30 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาไทย 20


คณะสังคมศาสตร์

– สาขาอาเซียนศึกษา ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 2 100 + A-Level วิทย์ประยุกต์ A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย A-Level ภาษาอังกฤษ

– สาขาภูมิศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 30 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10

– สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ใช้ A-Level คณิต 15 รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 30 + A-Level คณิต 2 15 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15


คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 60 คน
– สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 70 คน
– สาขาการจัดการธุรกิจบริการ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 30 + A-Level คณิต 2 30 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 5 + A-Level สังคม 5 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20


คณะเศรษฐศาสตร์

– สาขาเศรษฐศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 100 คน
– สาขาเศรษฐศาสตร์ นานาชาติ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 45 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT1 6 + TGAT2 18 + TGAT3 6 +  ผลรวมของ A-Level คณิต 2, A-Level วิทย์ประยุกต์, A-Level สังคม, A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ 70

– สาขาเศรษฐศาสตร์และและการสื่อสารมวลชน วิชาเอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน
– สาขาเศรษฐศาสตร์และและการสื่อสารมวลชน วิชาเอกการสื่อสารการตลาด ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 2 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 2, A-Level  วิทย์ประยุกต์, A-Level สังคม, A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะการสื่อสารมวลชน

– สาขาการสื่อสารมวลชน วิชาเอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 11 คน
– สาขาการสื่อสารมวลชน วิชาเอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน
-สาขาการสื่อสารมวลชนและเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 6 คน
-สาขาการสื่อสารมวลชนและเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการสื่อสารการตลาด ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 2 คน
– สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 2  + A-Level วิทย์ประยุกต์ + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 6 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 20 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาการเมืองและการปกครอง ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + TGAT 30 + A-Level คณิต 2 15 + A-Level สังคม 15 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15

– สาขาการระหว่างประเทศ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 8 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + TGAT 10 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20


คณะนิติศาสตร์

– สาขานิติศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 13 คน 
– สาขานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 15 คน 

เกณฑ์คะแนน(%) :  ผลรวมของ A-Level คณิต 2, A-Level วิทย์ประยุกต์, A-Level สังคม, A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ 100


วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

– สาขานวัตกรรมดิจิทัล (สำหรับผู้ที่จบจาก รร.หลักสูตรแกนกลาง) ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน 
– สาขานวัตกรรมดิจิทัล (สำหรับผู้ที่จบจากรร.หลักสูตรนานาชาติ หรือ รร.หลักสูตรอาชีวะ) ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 1 คน  

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 50 + A-Level ภาษาอังกฤษ 50

รอบ 3 ของ ม.ขอนแก่น

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ม.ขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์

– สาขาการศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TPAT 5 10 + A-Level คณิต 1 7 + A-Level คณิต 2 7 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level ฟิสิกส์ 7 + A-Level เคมี 7 + A-Level ชีวะ 7 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– สาขาดิจิทัล รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 15 + A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35

– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รับ 5 คน
– สาขาสังคมวิทยา รับ 5 คน
– สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 15 + A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30


คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

– สาขาการบัญชี รับ 25 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 40 + A-Level วิทย์ 10 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 40

– สาขาการบัญชี (นานาชาติ) รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 40 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 40%

– สาขาเทคโนโลยีการตลาด รับ 20 คน
– สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 25 + A-Level วิทย์ 20 + A-Level สังคม 15 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 40

– สาขาการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 15 + A-Level วิทย์ 15 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับ 20 คน
– การท่องเที่ยวและการโรงแรม กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30


คณะศิลปกรรมศาสตร์

– สาขาทัศนศิลป์ รับ 3 คน
– สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 20 + TPAT21 20 + A-Level คณิต 2 15 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 15 + A-Level สังคม 15 + A-Level ภาษาไทย 15


คณะนิติศาสตร์

– สาขานิติศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 50 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 25 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25


วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

– สาขาการเงิน ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 20 คน
– สาขาการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง (คณิต-ศิลป์ รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ) รับ 20 คน
– สาขาการการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ (คณิต-ศิลป์ รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ) รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 20 + A-Level วิทย์ 10 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 35


คณะสหวิทยาการ

– สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับ 2 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 15 + A-Level เคมี 15 + A-Level ชีวะ 35 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10

– สาขาการเงิน ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 2 คน
– สาขาบริหารธุรกิจ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 4 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 25 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาบัญชี ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 30 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25

– สาขาเศรษฐศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 15 + A-Level สังคม 35 + A-Level ภาษาไทย 35 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15

– สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 2 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TPAT 5 10 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 40

– สาขานิติศาสตร์ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 6 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 15 + A-Level สังคม 35 + A-Level ภาษาไทย 35 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15

– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

รอบ 3 ของ ม.ศิลปากร

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ม.ศิลปากร

คณะโบราณคดี

– สาขาโบราณคดี รูปแบบที่ 1 ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 30 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 50 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level สังคม 15 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15


คณะอักษรศาสตร์

– อักษรศาสตร์ไม่แยกสาขาวิชา รับ 400 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 40 + A-Level สังคม 13.33 + A-Level ภาษาไทย 13.33 +  A-Level ภาษาอังกฤษ 13.34 + เลือกสอบ A-Level คณิต 2 หรือ  A-Level ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาบาลี, ภาษาสเปน)


คณะศึกษาศาสตร์

– สาขาจิตวิทยา ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 30 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT1 20 + TGAT2 20 + TGAT3 20 + A-Level สังคม 15 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level คณิต 2 10


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– สาขาเทคโนโลยีอาหาร รับ 40 คน
– สาขาเทคโนโลยีอาหาร ภาคพิเศษ รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 20 + TPAT3 30 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level เคมี 20 + A-Level ชีวะ 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10

– สาขาธุรกิจวิศวกรรม รับ 40 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 30 + A-Level คณิต 2 40 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30


คณะวิทยาการจัดการ

(โครงการเด็ก ดี มีโอกาส กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

– สาขาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ภาคพิเศษ รับ 100 คน
– สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคพิเศษ รับ 100 คน
– สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ รับ 100 คน
– สาขาการจัดการโรงแรม ภาคพิเศษ รับ 100 คน
– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ รับ 100 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : เลือกสอบ A-Level คณิต 1 หรือ A-Level คณิต 2 หรือ A-Level สังคม หรือ A-Level ภาษาไทย หรือ A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาการบัญชี ภาคพิเศษ รับ 120 คน
– สาขาการตลาด ภาคพิเศษ รับ 100 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level ภาษาอังกฤษ 20 + เลือกสอบ A-Level คณิต 1 หรือ A-Level คณิต 2 80

– สาขาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ รับ 90 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level ภาษาอังกฤษ 80 + A-Level คณิต 1 หรือ A-Level คณิต 2 20


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รับ 25 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)
– สาขาการออกแบบแอนิเมชัน ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รับ 25 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)
– สาขาการออกแบบเกม ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รับ 25 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 20 +TGAT1 10 + TGAT2 10 + TGAT3 10 + TPAT21 10 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10

– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ภาคพิเศษ รูปแบบที่ 4 รับ 50 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + A-Level คณิต 2 30 + A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาไทย 30

– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ภาคพิเศษ รูปแบบที่ 5 รับ 50 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + A-Level คณิต 2 30 + A-Level สังคม 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ภาคพิเศษ รูปแบบที่ 6 รับ 50 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + A-Level คณิต 2 30 + A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30

– สาขานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ รับ 100 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT1 25 + TGAT2 25 + A-Level คณิต 2 25 + A-Level ภาษาไทย 25

รอบ 3 ของ มจธ.

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ มจธ.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล รับ 2 คน

เกณฑ์คะแนน(%) :GPAX 10 + GPAX กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 10 + GPAX กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 10 + TGAT1 15 + TGAT2 20 + TGAT3 10 + A-Level คณิต 2 5 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10

รอบ 3 ของ มจพ.

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ มจพ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ใช้ A-Level  รับ 15 คน ((รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)
– สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ รับ 15 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)
– สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ รับ 15 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 1 20 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 20 + A-Level ฟิสิกส์ 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20


วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รับ 15 คน
– สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ และผลิตเครื่องจักรกล สาขาวิชาสร้างเครื่องจักรกล รับ 5 คน
– สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ รับ 10 คน
– สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ และอุตสาหกรรมยาง 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 25 + TPAT3 25 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level ฟิสิกส์ 20


คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

– สาขาออกแบบภายใน รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 20 + TPAT2 50 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20


คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

– สาขาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 20 + TGAT2 30 + TPAT3 30 + A-Level คณิต 2 20

รอบ 3 ของ สจล.

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ สจล.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช รับ 40 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 50 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 20 + A-Level ชีวะ 10

– สาขาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม + วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตร 2 ปริญญา) รับ 40 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 40 + TPAT3 20 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level ฟิสิกส์ 20

– สาขาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร รับ 60 คน
– สาขานิเทศศาสตร์เกษตร รับ 20 คน
– สาขานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทัพยากรประมง รับ 45 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 50 + A-Level คณิต 2 25 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 25

– สาขาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร + สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตร 2 ปริญญา) รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 70 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 20


คณะวิทยาศาสตร์

– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ นานาชาติ ใช้คะแนน A-Level  รับ 30 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 100

– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ นานาชาติ ใช้คะแนน TGAT และ A-Level รับ 30 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 30 + A-Level คณิต 2 60 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10

-สาขาสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล สายศิลป์-ภาษา ใช้คะแนน TGAT และ A-Level รับ 80 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 40 + A-Level คณิต 2 60


คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม รับ 40 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 30 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 50

รอบ 3 ของ ม.บูรพา

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ม.บูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– สาขาเศรษฐศาสตร์ รับ 64 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + TGAT 60 + A-Level คณิต 2 30


คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาการบัญชี ภาคพิเศษ รับ 10 คน
– สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ รับ 10 คน
– สาขาการจัดการและนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคพิเศษ รับ 11 คน
– สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ รับ 11 คน
– สาขาการตลาด ภาคพิเศษ รับ 10 คน
– สาขาการเงิน ภาคพิเศษ รับ 10 คน
– สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ รับ 10 คน
– สาขาการจัดการการโรงแรม ภาคพิเศษ รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + TGAT 50 + A-Level คณิต 2 40 


คณะศึกษาศาสตร์

– สาขาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + TGAT 30 +TPAT 5 30 + A-Level คณิต 2 15 + A-Level ภาษาไทย 15  

– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา รูปแบบที่ 1 รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) :  GPAX 10 + TGAT 40 + TPAT 5 30 + A-Level คณิต 2 20 

– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา รูปแบบที่ 2 รับ 20 คน 

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + TGAT 70 + A-Level คณิต 2 20 


คณะโลจิสติกส์ 

– สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับ 26 คน
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ รับ 26 คน
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ รูปแบบที่ 1 (สำหรับผู้ที่จบ รร.หลักสูตรแกนกลาง) รับ 13 คน
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ รูปแบบที่ 2 (สำหรับผู้ที่จบ รร.หลักสูตรแกนกลาง + อาชีวะ + กศน.) รับ 13 คน
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี รับ 26 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + TGAT 50 + A-Level คณิต 2 40


คณะอัญมณี

– สาขาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10% + TGAT 40 + TPAT3 30 + A-Level คณิต 2 20

– สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + TGAT 50 + A-Level คณิต 2 40 

รอบ 3 ของ ม.สงขลาฯ

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ม.สงขลาฯ

คณะวิทยาการจัดการ

– สาขาการบัญชี รับ 14 คน
– สาขาวิชาการเงินและการลงทุน รับ 7 คน
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รับ 7 คน
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รับ 7 คน
– สาขาวิชาการตลาดและการสื่อสาร รับ 7 คน
– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รับ 7 คน
– สาขาวิชาการจัดการไมซ์ รับ 7 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : ผลรวมของ TGAT + A-Level คณิต 2 + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะเศรษฐศาสตร์

– สาขาเศรษฐศาสตร์ รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะศึกษาศาสตร์

– สาขาจิตวิทยาคลินิก รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : ผลรวมของ TGAT + A-Level คณิต 2 + A-Level วิทย์ประยุกต์ + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา รับ 2 คน
– สาขาวิชาการสอนภาษาไทย รับ 6 คน
– สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รับ 4 คน
– สาขาวิชาการประถมศึกษา รับ 4 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : ผลรวมของ TGAT + TPAT 5 + A-Level คณิต 2  + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาวิชาสังคมศึกษา รับ 1 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : ผลรวมของ TGAT + TPAT 5 + A-Level คณิต 2 + A-Level วิทย์ประยุกต์ + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

– สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (รูปแบบ TGAT + A-Level วิทย์ประยุกต์, คณิต 2) รับ 20 คน
– สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง (รูปแบบ TGAT + A-Level วิทย์ประยุกต์, คณิต 2) รับ 20 คน
– สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (รูปแบบ TGAT + A-Level วิทย์ประยุกต์, คณิต 2) รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : ผลรวมของ TGAT + A-Level คณิต 2 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 100

– สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (รูปแบบ TGAT + คณิต 2) รับ 20 คน
– สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง (รูปแบบ TGAT + A-Level คณิต 2) รับ 20 คน
– สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (รูปแบบ TGAT + A-Level คณิต 2) รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : ผลรวมของ TGAT + A-Level คณิต 2 100


วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

– สาขาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ การคอมพิวเตอร์

เกณฑ์คะแนน(%) : ผลรวมของ TGAT + A-Level คณิต 2 100

รอบ 3 ของ ม.นเรศวร

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ม.นเรศวร

คณะนิติศาสตร์

– สาขานิติศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 24 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 20 + TGAT 20 + A-Level คณิต 2 15 + A-Level สังคม 15 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15


คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

– สาขาวิชาการเงิน ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 12 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 20 + A-Level คณิต 2 40 + A-Level ภาษาอังกฤษ 40

– สาขาวิชาการบัญชี  รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + TGAT 60 + A-Level คณิต 2 30

– สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level ภาษาไทย 30 + A-Level ภาษาอังกฤษ 40

– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับ 50 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 20 + TGAT 20 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level ภาษาไทย 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20

– สาขาเศรษฐศาสตร์ ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 20 + TGAT 60 + A-Level คณิต2 20

– สาขานิเทศศาสตร์ รับ 80 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 +  TGAT 30 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 20 + A-Level ภาษาไทย 20


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 20 + TGAT 30 + TPAT4 40 + A-Level คณิต2 5 + A-Level ภาษาอังกฤษ 5


วิทยาลัยนานาชาติ

– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รับ 40 คน
– สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ รับ 30 คน
– สาขาวิชาการจัดการการอีเวนต์ โรงแรมและการท่องเที่ยว รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 20 + TGAT 60 + A-Level คณิต 2 20


คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

– สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + TGAT 30 + TPAT3 10 + A-Level คณิต 2 25 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 25

รอบ 3 ของ ม.แม่โจ้

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ม.แม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์

– สาขาสถิติ รับ 100 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 50 + TGAT 30 + A-Level คณิต 1 10 + A-Level คณิต 2 10

รอบ 3 ของ ม.วลัยลักษณ์

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ม.วลัยลักษณ์

คณะการบัญชีและการเงิน

– การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล รับ 30 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 50 + A-Level ภาษาอังกฤษ 25 +  A-Level คณิต 1 หรือ A-Level คณิต 2 25

– สาขาการบัญชี รับ 40 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 30 + เลือกสอบ TGAT หรือ A-Level คณิต 1 หรือ A-Level คณิต 2 70


คณะการจัดการ

– สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ รับ 30 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 10 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 10 + A-Level สังคม 25 + A-Level ภาษาไทย 25 + A-Level ภาษาอังกฤษ 30


คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

– สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ใช้ A-Level คณิต 2 รับ 30 คน (รับร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ)

เกณฑ์คะแนน(%) :TPAT3 5 + A-Level คณิต 2 50


คณะแพทยศาสตร์

– สาขาเวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รับ 50 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 60 + TGAT 20 + A-Level คณิต 2 20

รอบ 3 ของ ม.แม่ฟ้าหลวง

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ม.แม่ฟ้าหลวง

คณะการจัดการ

– สาขาการบัญชี รับ 15 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : A-Level คณิต 2 100

– สาขาบริหารธุรกิจ รับ 10 คน
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รับ 10 คน
– สาขาธุรกิจการท่องเที่ยวและอีเว้นท์ รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level ภาษาอังกฤษ 100 

– สาขาเศรษฐศาสตร์ รับ 10 คน
– สาขาการจัดการธุรกิจการบิน รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน(%) :  ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level สังคม + A-Level ภาษาไทย + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว รับ 10 คน
– สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รับ 10 คน
– สาขาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร (สำหรับผู้ที่จบหลักสูตร รร.แกนกลาง) รับ 15 คน
– สาขา วิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร (สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรอาชีวะ) รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) :  ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะอุตสาหกรรมเกษตร

– สาขาโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร รับ 5 คน
– สาขาโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร และ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) :  ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level วิทย์ประยุกต์ + A-Level ภาษาอังกฤษ 100


คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

– สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) :  ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level ภาษาอังกฤษ 100

– สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) :  ผลรวมของ A-Level คณิต 2 + A-Level วิทย์ประยุกต์ +A-Level ภาษาอังกฤษ 100

รอบ 3 ของ ม.พะเยา

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ม.พะเยา

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

– สาขาการจัดการธุรกิจ รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 70 + TGAT 20 + A-Level คณิต 2  10

– สาขาบัญชี รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 60 + A-Level ภาษาอังกฤษ 20 + เลือกสอบ A-Level คณิต 1 หรือ A-Level คณิต 2 20

– สาขาเศรษฐศาสตร์ รับ 30 คน 

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 60 + TGAT 10 + A-Level คณิต 2 15 + A-Level สังคม 15 

รอบ 3 ของ ม.ทักษิณ

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ม.ทักษิณ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

– สาขาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ รับ 5 คน
– สาขาการบัญชี รับ 5 คน 
– สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ รับ 5 คน 
– สาขาวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับ 10 คน 

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 40 + A-Level คณิต 2 60

– สาขาวิชาการตลาด รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 40 + A-Level คณิต 2 30 + A-Level ภาษาไทย 30


คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 40 + A-Level คณิต 2 30 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 30

รอบ 3 ของ ม.นครพนม

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ม.นครพนม

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา รับ 5 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 10 + TGAT 30 + TPAT 5 30 + A-Level คณิต 1 15 + A-Level คณิต 2 15

รอบ 3 ของ ม.สวนดุสิต

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ม.สวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รับ 60 คน

เกณฑ์คะแนน(%)

GPAX 30 + TGAT 40 + A-Level คณิต 2 30


คณะวิทยาการจัดการ

สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน (แผนการเรียนที่ 1) รับ 50 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 20 + TGAT1 10 + TGAT2 10 + TGAT3 10 + A-Level ภาษาไทย 15 + A-Level ภาษาอังกฤษ 15 + เลือกสอบ A-Level คณิต 2 หรือ A-Level ภาษาจีน 20

รอบ 3 ของ มทร.ธัญบุรี

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ มทร.ธัญบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์

– สาขาพยาบาลศาสตร์ รับ 20 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : GPAX 30 + TGAT 30 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level วิทย์ประยุกต์ 20 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10

รอบ 3 ของ มทร.ศรีวิชัย

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ มทร.ศรีวิชัย

คณะเกษตรศาสตร์

– สาขาเกษตรอัจฉริยะ รับ 10 คน
– สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับ 10 คน
– สาขาธุรกิจเกษตร รับ 10 คน
– สาขาสัตวศาสตร์ รับ 10 คน
– สาขาพืชศาสตร์ รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 50 + TPAT3 25 + A-Level คณิต 2 5 + A-Level วิทย์ 5 + A-Level ชีวะ 5 + A-Level สังคม 5 + A-Level ภาษาไทย 5

 


 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

– สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 50 + TPAT3 30 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10

 


 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

– สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 25 + TPAT1 25 + A-Level คณิต 2 10 + A-Level ฟิสิกส์ 10 + A-Level เคมี 10 + A-Level ชีวะ 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10

 


 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

– การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล รับ 30 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 50 + A-Level คณิต 2 20 + A-Level สังคม 10 + A-Level ภาษาไทย 10 + A-Level ภาษาอังกฤษ 10

รอบ 3 ของ มรภ.จันทรเกษม

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ มรภ.จันทรเกษม

คณะวิทยาศาสตร์

– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล รับ 10 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 50 + A-Level คณิต 2 50

– สาขาคณิตศาสตร์ รับ 3 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : TGAT 50 + TPAT 5 30 + A-Level คณิต 1 10 + A-Level คณิต 2 10

 

รอบ 3 ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะที่ใช้คะแนน A-Level คณิต 2 ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

– สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รับ 2 คน

เกณฑ์คะแนน(%) : เกรดเฉลี่ย 10 + TGAT 30 + A-Level คณิต 2 15 +  A-Level ฟิสิกส์ 15 + A-Level เคมี 15 + A-Level ชีวะ 15 

ถึงแม้ A-Level คณิต 2 จะเป็นคณิตพื้นฐาน แต่ก็มีมากมายหลายคณะ / มหาลัยฯ เลยน้า ที่ใช้คะแนนวิชานี้เป็นเกณฑ์ด้วย แถมบางคณะก็ยังเป็นคณะสายตัวเลขอีกด้วย ทำให้เห็นเลยว่าวิชานี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้วิชาอื่นเลย ถ้าน้อง ๆ ทำคะแนนวิชา A-Level คณิต 2 ได้เยอะ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้คะแนนมากขึ้นไปด้วย สุดท้ายนี้พี่ก็ขอเอาใจช่วยให้น้อง ๆ ยื่นคะแนนแล้วติดคณะอย่างที่หวังเลยนะ สู้ ๆ ทุกคน พี่เป็นกำลังใจให้ > <

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

จำนวนรับรอบ 3 ใน tcas67 แต่ละมหาลัยฯ รับเท่าไรบ้าง
จำนวนรับ รอบ 3 Admission TCAS67 แต่ละมหาลัยฯ รับเท่าไรบ้าง ?
รวมคะแนนสูงต่ำ รอบ 3 Admission
[ย้อนดู] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS67 รอบ 3 ที่ Dek67 ต้องรู้
เกณฑ์คะแนนรอบ 3 Admission
TCAS67 เกณฑ์รอบ 3 Admission มาแล้ว อัปเดตล่าสุดสำหรับ Dek67
1-10
คิดคะแนนรอบ 3 TCAS67 แบบง่าย ๆ พร้อมวิธีคาดการณ์คะแนนขั้นต่ำ
TGAT-2
ส่องคะแนน TGAT 67 แนวโน้มคะแนนจะเฟ้อหรือฝืด มาดูกัน!
tpat1
ส่องคะแนน TPAT1 กสพท 67 แนวโน้มคะแนนจะเฟ้อหรือฝืด มาดูกัน!

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์ ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews 

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share