การแต่งกายเข้าสอบปก-1

แต่งตัวไปสอบ แต่งกายเข้าห้องสอบ