คณะที่ใช้แค่เกรดใน TCAS67

ในการสอบเข้ามหาลัยฯ ของระบบ TCAS พี่เชื่อว่าน้อง ๆ คงคุ้นเคยกับชื่อสนามสอบกลางอย่าง TGAT TPAT A-Level กันเป็นอย่างดี เพราะเป็นวิชาที่สามารถใช้คะแนนสอบยื่นเข้าได้หลากหลายคณะ จนหลายคนอาจจะเข้าใจว่าจะต้องมีคะแนนทั้ง 3 สนามนี้เท่านั้นถึงจะสามารถสอบเข้ามหาลัยฯ ได้

แต่พี่ขอบอกเลยว่า ทุกคณะที่จะใช้คะแนนสอบของทั้ง 3 สนามนี้น้าา บางคณะอาจจะใช้คะแนนสอบครบทุกสนาม แต่ก็มี
บางคณะ / มหาลัยฯ เหมือนกันที่ไม่ใช้คะแนนเหล่านี้เลย เพราะน้อง ๆ สามารถใช้ “เกรด” ในการยื่นเข้าได้แบบ 100%
นั่นเองง เรียกได้ว่าใครตั้งใจเก็บเกรดมาตลอด 3 ปีของชั้นม.ปลาย นี่ก็เป็นโอกาสทองของน้อง ๆ แล้ว !! ซึ่งคณะที่ใช้แค่เกรดจะมีที่ไหนบ้าง มาดูกันเลยยย

รวมคณะที่ใช้แค่เกรด

รายชื่อมหาลัยฯ ที่ใช้แค่เกรด

รอบ 3 ของ ม.มหิดล

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ ม.มหิดล​

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ)

– สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล รับ 80 คน

วิทยาเขตกาญจนบุรี

– สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ รับ 25 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ รับ 30 คน
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร รับ 30 คน

วิทยาเขตนครสวรรค์

– สาขาวิชาเกษตรยั่งยืนเพื่อสุขภาพและการประกอบการ รับ 30 คน
– สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม รับ 25 คน

วิทยาเขตอำนาจเจริญ

– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับ 30 คน

รอบ 3 ของ ม.สงขลาฯ

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ ม.สงขลาฯ​

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร รับ 10 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รับ 30 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รับ 30 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีจุลินทรีย์ รับ 30 คน
– สาขาวิชาทรัพยากรประมง รับ 10 คน

รอบ 3 ของ มจธ.

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ มจธ.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

– สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน รับ 5 คน

คณะวิทยาศาสตร์

– สาขาวิชาเอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม รับ 1 คน
– สาขาวิชาเอกฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ รับ 1 คน
– สาขาวิชาเอกฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล รับ 1 คน
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ รับ 5 คน

รอบ 3 ของ ม.แม่โจ้

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ ม.แม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

– สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร รับ 150 คน
– สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช รับ 150 คน
– สาขาเกษตรป่าไม้ รับ 100 คน
– สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ รับ 150 คน
– สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รับ 150 คน
– สาขาการบัญชี รับ 150 คน
– สาขาการตลาดดิจิทัล รับ 150 คน
– สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว รับ 150 คน
– สาขารัฐศาสตร์ รับ 150 คน
– สาขานวัตกรรมการจัดการชุมชน รับ 150 คน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

– สาขาพืชศาสตร์ รับ 150 คน
– สาขานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับ 150 คน
– สาขาการท่องเที่ยวและบริการ รับ 150 คน

รอบ 3 ของ ม.อุบลราชธานี

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ ม.อุบลราชธานี

คณะเกษตรศาสตร์

– สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รับ 30 คน
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่, วิชาเอกพืชสวน, วิชาเอกประมง) รับ 100 คน
– สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะ รับ 20 คน

คณะศิลปศาสตร์

– สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ รับ 10 คน
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับ 5 คน
– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร รับ 5 คน
– สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร รับ 10 คน
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับ 5 คน
– สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม รับ 5 คน

คณะบริหารศาสตร์

– สาขาวิชาการเงินและการลงทุน รับ 20 คน
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับ 20 คน
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ รับ 20 คน
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รับ 20 คน
– สาขาวิชาการบัญชี รับ 20 คน
– สาขาวิชาการตลาด วิชาเอกการตลาดดิจิทัล รับ 20 คน
– สาขาวิชาการตลาด วิชาเอกการตลาดการค้าสมัยใหม่ รับ 20 คน
– สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ รับ 20 คน

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 3 คน
– สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ รับ 5 คน

คณะนิติศาสตร์

– สาขาวิชานิติศาสตร์ รับ 50 คน

คณะรัฐศาสตร์

– สาขาวิชาการปกครอง รับ 50 คน
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ, วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น) รับ 50 คน

รอบ 3 ของ ม.นเรศวร

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ ม.นเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์

– สาขาดุริยางคศิลป์ รับ 5 คน

รอบ 3 ของ ม.มหาสารคาม

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ ม.มหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– สาขาประวัติศาสตร์ รับ 10 คน
– สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเขมร) รับ 20 คน
– สาขาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล รับ 20 คน
– สาขาการพัฒนาชุมชนและสังคม รับ 10 คน

คณะวิทยาศาสตร์

– สาขาคณิตศาสตร์ รับ 20 คน
– สาขาเคมี รับ 30 คน
– สาขาจุลชีววิทยา รับ 5 คน
– สาขานวัตกรรมทางชีวเคมี รับ 20 คน
– สาขาชีววิทยา รับ 10 คน
– สาขาพันธุศาสตร์โมเลกุล รับ 15 คน
– สาขาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ รับ 20 คน
– สาขาฟิสิกส์ รับ 20 คน
– สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ รับ 20 คน
– สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตร 2 ปริญญา) รับ 5 คน
– สาขาสถิติ รับ 10 คน
– สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) รับ 2 คน

คณะศึกษาศาสตร์

– สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 5 คน

คณะเทคโนโลยี

– สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ รับ 10 คน
– สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับ 40 คน
– สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวภาพ รับ 1 คน
– สาขาประมง รับ 40 คน

คณะการบัญชีและการจัดการ

– สาขาการบริหารการเงิน รับ 8 คน
– สาขาการจัดการสมัยใหม่ รับ 38 คน
– สาขาบัญชีบัณฑิต รับ 75 คน
– สาขาการตลาด รับ 30 คน
– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ 8 คน
– สาขาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ รับ 80 คน
– สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 5 คน
– สาขาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ รับ 6 คน
– สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รับ 8 คน

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

– สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ รับ 50 คน
– สาขาการจัดการโรงแรมและบริการ รับ 50 คน
– สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับ 20 คน
– สาขาศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต รับ 30 คน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

– สาขาการจัดการงานก่อสร้าง รับ 8 คน
– สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) รับ 6 คน
– สาขานวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 2 ปริญญา) รับ 1 คน
– สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) รับ 4 คน
– สาขานวัตกรรมการออกแบบ รับ 2 คน

คณะวิทยาการสารสนเทศ

– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 15 คน
– สาขาสื่อนฤมิต รับ 15 คน
– สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ รับ 40 คน
– สาขาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ รับ 30 คน
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ 5 คน
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 10 คน
– สาขาสารสนเทศศาสตร์ รับ 10 คน

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

– สาขาการเมืองการปกครอง รับ 10 คน
– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รับ 10 คน
– สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับ 5 คน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

– สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับ 25 คน
– สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับ 25 คน
– สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา รับ 30 คน

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

– สาขาดนตรีศึกษา รับ 2 คน
– สาขาดุริยางคศาสตรบัณฑิต รับ 5 คน

คณะนิติศาสตร์

– สาขานิติศาสตรบัณฑิต รับ 50 คน

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

– สาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับ 15 คน
– สาขาทัศนศิลป์ รับ 5 คน
– สาขาการจัดการวัฒนธรรม รับ 20 คน

รอบ 3 ของ ม.วลัยลักษณ์

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ ม.วลัยลักษณ์

คณะวิทยาศาสตร์

– สาขาวิทยาศาสตร์ รับ 100 คน

คณะสารสนเทศศาสตร์

– สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม รับ 1 คน

รอบ 3 ของ ม.นราธิวาส

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ ม.นราธิวาส

คณะวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับ 5 คน
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รับ 5 คน
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รับ 5 คน
– สาขาวิศวกรรมโยธา รับ 5 คน
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ รับ 5 คน

คณะเกษตรศาสตร์

– สาขาเกษตรศาสตร์ รับ 20 คน

คณะวิทยาการจัดการ

– สาขาการจัดการ รับ 5 คน
– สาขาการบัญชี รับ 5 คน
– สาขาการตลาดดิจิทัล รับ 5 คน
– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ รับ 5 คน
– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รับ 5 คน

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

– สาขาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 5 คน
– สาขากฎหมายอิสลาม รับ 5 คน
– สาขาอิสลามศึกษา รับ 5 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รับ 5 คน
– สาขาชีววิทยา รับ 5 คน
– สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร รับ 5 คน

คณะศิลปศาสตร์

– สาขาภาษาอังกฤษ รับ 10 คน

รอบ 3 ของ ม.นครพนม

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ ม.นครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

– สาขาวิชาแขนงวิชาพืชศาสตร์ รับ 20 คน
– สาขาวิชาแขนงวิชาสัตวศาสตร์ รับ 20 คน
– สาขาวิชาแขนงวิชาการประมง รับ 20 คน
– สาขาวิชาแขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร รับ 20 คน
– สาขาวิชาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร รับ 20 คน

คณะครุศาสตร์

– สาขาวิชาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา รับ 5 คน
– สาขาวิชาวิชาเอกสังคมศึกษา รับ 5 คน

วิทยาลัยการบินนานาชาติ

– สาขาวิชาการจัดการการบิน รับ 50 คน

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิชาแขนงวิชาการจัดการกีฬา รับ 50 คน
– สาขาวิชาแขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย รับ 50 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ รับ 50 คน
– สาขาวิชาการจัดการ รับ 50 คน
– สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต รับ 80 คน
– สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล รับ 50 คน

คณะวิทยาศาสตร์

– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับ 30 คน
– สาขาวิชาเคมี รับ 30 คน
– สาขาวิชาวิชาฟิสิกส์ รับ 30 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับ 40 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับ 40 คน
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รับ 40 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับ 40 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ รับ 40 คน
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ รับ 25 คน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

– สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต รับ 80 คน
– สาขาวิชาภาษาจีน รับ 40 คน
– สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล รับ 40 คน
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับ 50 คน
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับ 60 คน
– สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รับ 40 คน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

– สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ รับ 40 คน
– สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ รับ 60 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

– สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ รับ 30 คน

วิทยาลัยธาตุพนม

– สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รับ 30 คน
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รับ 40 คน

วิทยาลัยนาหว้า

– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รับ 10 คน

รอบ 3 ของ ม.นวมินทราธิราช

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ ม.นวมินทราธิราช

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงอาคาร /
กลุ่มวิชาการซ่อมบำรุงระบบราง รับ 20 คน
– สาขาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร รับ 20 คน
– สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย รับ 40 คน

รอบ 3 ของ ม.พะเยา

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ ม.พะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับ 30 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับ 20 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับ 30 คน

รอบ 3 ของ ม.กาฬสินธุ์

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ ม.กาฬสินธุ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ รับ 10 คน
– สาขาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร รับ 10 คน
– สาขาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ รับ 2 คน
– สาขาเกษตรอัจฉริยะ รับ 10 คน
– สาขาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ รับ 5 คน
– สาขาสัตวศาสตร์ รับ 10 คน
– สาขาพืชศาสตร์ รับ 10 คน

คณะบริหารศาสตร์

– สาขาการบัญชี รับ 5 คน
– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ 5 คน
– สาขาวิชาการจัดการทั่วไป รับ 10 คน
– สาขาวิชาการจัดการการตลาด รับ 10 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

– สาขาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ รับ 10 คน
– สาขาสาธารณสุขศาสตร์ รับ 15 คน
– สาขาเคมีผลิตภัณฑ์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม รับ 5 คน
– สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับ 10 คน
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ รับ 2 คน
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ รับ 2 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร รับ 10 คน
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับ 10 คน
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รับ 10 คน
– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รับ 10 คน
– สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ รับ 10 คน
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ รับ 10 คน
– สาขานวัตกรรมการออกแบบ รับ 10 คน

คณะศิลปศาสตร์

– สาขาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ รับ 5 คน
– สาขานิติศาสตร์บัณฑิต รับ 5 คน
– สาขาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ รับ 10 คน
– สาขาภาษาจีน รับ 5 คน
– สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ รับ 5 คน
– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับ 5 คน
– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ รับ 5 คน
– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รับ 5 คน
– สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รับ 5 คน
– สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานเอกชนและผู้ประกอบการ รับ 2 คน
– สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม รับ 2 คน
– สาขาพัฒนาสังคม สาขาวิชาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ รับ 2 คน
– สาขาพัฒนาสังคม สาขาวิชาการประกอบการสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม รับ 2 คน

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

– สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รับ 5 คน
– สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาการประถมศึกษา รับ 10 คน
– สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาสังคมศึกษา รับ 15 คน
– สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับ 10 คน
– สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับ 10 คน
– สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาภาษาไทย รับ 10 คน
– สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รับ 5 คน
– สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับ 10 คน
– สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับ 5 คน
– สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาชีววิทยา รับ 5 คน
– สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ รับ 5 คน

รอบ 3 ของ ม.สวนดุสิต

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ ม.สวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย รับ 30 คน
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 50 คน

คณะวิทยาการจัดการ

– กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล (รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ) รับ 20 คน
– สาขาเลขานุการทางการแพทย์ รับ 30 คน

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

– สาขาการบิน รับ 40 คน
– สาขาการบิน (วิทยาเขตลำปาง) รับ 20 คน
– สาขาการบิน (วิทยาเขตหัวหิน) รับ 10 คน

รอบ 3 ของ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์

– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับ 5 คน
– สาขานาฏยศิลป์ศึกษา รับ 10 คน
– สาขาครีเอทีฟกราฟิก รับ 60 คน
– สาขานาฏยศาสตร์และการแสดง รับ 10 คน
– สาขานิติศาสตร์ รับ 100 คน
– สาขาภาษาจีน รับ 60 คน
– สาขาภาษาไทย รับ 80 คน
– สาขาภาษาอังกฤษ รับ 80 คน
– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รับ 100 คน
– สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา รับ 80 คน

คณะวิทยาการจัดการ

– สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) รับ 60 คน
– สาขาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ รับ 60 คน
– สาขาการบัญชี รับ 50 คน
– สาขาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ รับ 40 คน
– สาขาธุรกิจดิจิทัล รับ 80 คน
– สาขาการเป็นผู้ประกอบการ รับ 60 คน
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รับ 30 คน
– สาขานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน รับ 50 คน
– สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว รับ 60 คน
– สาขาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ รับ 40 คน
– สาขาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง รับ 60 คน
– สาขาภาพยนตร์ รับ 80 คน
– สาขาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง รับ 80 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สาขาการแพทย์แผนไทย รับ 20 คน
– สาขาเทคโนโลยีสุขภาพ รับ 20 คน
– สาขาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ รับ 30 คน
– สาขาชีววิทยาการแพทย์ รับ 30 คน
– สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 30 คน
– สาขาเทคโนโลยีการอาหาร รับ 60 คน
– สาขาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย รับ 30 คน
– สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับ 30 คน
– สาขาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ รับ 20 คน
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล รับ 30 คน
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ 60 คน
– สาขาเทคโนโลยีการเกษตร รับ 15 คน
– สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา รับ 15 คน
– สาขาชีววิทยา รับ 10 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– สาขาการประกอบและบริการอาหาร รับ 30 คน
– สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ รับ 40 คน
– สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) รับ 30 คน
– สาขาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ) รับ 15 คน
– สาขาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) รับ 20 คน
– สาขาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์) รับ 15 คน
– สาขาวิศวกรรมพลังงาน รับ 20 คน
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ รับ 30 คน
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน รับ 25 คน
– สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน รับ 30 คน
– สาขาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับ 30 คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– สาขานาฏยศิลป์ศึกษา รับ 10 คน
– สาขาครีเอทีฟกราฟิก รับ 60 คน
– สาขานาฏยศาสตร์และการแสดง รับ 10 คน
– สาขานิติศาสตร์ รับ 100 คน
– สาขาภาษาจีน รับ 60 คน
– สาขาภาษาไทย รับ 80 คน
– สาขาภาษาอังกฤษ รับ 80 คน
– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รับ 100 คน
– สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา รับ 80 คน

รอบ 3 ของ มทร.กรุงเทพ

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ มทร.กรุงเทพ

คณะศิลปศาสตร์

– สาขาการท่องเที่ยว รับ 40 คน
– สาขาการโรงแรม รับ 20 คน
– สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รับ 30 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สาขาเคมี รับ 60 คน
– สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์ รับ 30 คน
– สาขาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร รับ 30 คน
– สาขาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม รับ 30 คน
– สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ รับ 30 คน
– สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับ 30 คน
– สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ รับ 40 คน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

– สาขาวิศวกรรมการผลิต รับ 20 คน
– สาขาเทคโนโลยีโลหการและนวัตกรรมวัสดุ รับ 20 คน
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน รับ 20 คน
– สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ รับ 10 คน
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รับ 20 คน
– สาขาเทคโนโลยีโลหการและนวัตกรรมวัสดุ รับ 20 คน
– สาขาอุตสาหการ รับ 20 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบไอโอที รับ 80 คน
– สาขาวิศวกรรมเคมี รับ 80 คน
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รับ 50 คน
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รับ 50 คน
– สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รับ 60 คน
– สาขาวิศวกรรมโยธา รับ 30 คน
– สาขาวิศวกรรมสำรวจ รับ 60 คน
– สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รับ 50 คน
– สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน รับ 40 คน
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ รับ 30 คน
– สาขาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง รับ 30 คน

คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล รับ 20 คน
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล (ภาคพิเศษ) รับ 20 คน
– สาขาการเงินและนวัตกรรมทางการเงิน รับ 50 คน
– สาขาการประเมินราคาทรัพย์สิน รับ 30 คน
– สาขาการบริหารการตลาด รับ 30 คน
– สาขาการบริหารการตลาด (ภาคพิเศษ) รับ 30 คน
– สาขาการตลาดระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ รับ 30 คน
– สาขาการตลาดระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) รับ 30 คน
– สาขาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) รับ 10 คน
– สาขาดิจิทัลสตาร์ตอัป รับ 30 คน
– สาขานวัตกรรมระบบสารสนเทศ รับ 40 คน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับ 40 คน
– สาขาอาหารและโภชนาการ รับ 20 คน
– สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น รับ 5 คน
– สาขาธุรกิจอาหาร รับ 10 คน
– สาขาอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับ 30 คน
– สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา รับ 20 คน
– สาขาการออกแบบแฟชั่น รับ 20 คน

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

– สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ รับ 30 คน
– สาขาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น รับ 30 คน
– สาขาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น (ภาคพิเศษ) รับ 30 คน
– สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น รับ 60 คน

รอบ 3 ของ มรภ.สวนสุนันทา

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ มรภ.สวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สาขานิติวิทยาศาสตร์ รับ 30 คน
– สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี) รับ 25 คน
– สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์)
รับ 30 คน
– สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม รับ (ชีววิทยา) 30 คน
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับ 30 คน
– สาขานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ รับ 30 คน
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับ 30 คน
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 50 คน
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) รับ 50 คน
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ) รับ 25 คน
– สาขาคหกรรมศาสตร์ รับ 40 คน
– สาขาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) รับ 30 คน
– สาขาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) รับ 30 คน
– สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 40 คน

คณะวิทยาการจัดการ

– สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) รับ 6 คน
– สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) รับ 12 คน
– สาขาบริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) รับ 12 คน
– สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) รับ 6 คน
– สาขาบัญชี รับ 18 คน
– สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) รับ 24 คน
– สาขาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) รับ 18 คน
– สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รับ 6 คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– สาขาภาษาจีน รับ 20 คน
– สาขาภาษาญี่ปุ่น รับ 20 คน
– สาขาภาษาไทย รับ 20 คน
– สาขาภาษาอังกฤษ รับ 30 คน
– สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ รับ 20 คน
– สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รับ 30 คน
– สาขาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) รับ 40 คน
– สาขาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม) รับ 30 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รับ 10 คน
– สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับ 10 คน
– สาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย รับ 10 คน
– สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร รับ 10 คน
– สาขาการจัดการวิศวกรรม รับ 10 คน
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับ 10 คน
– สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ รับ 10 คน
– สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ รับ 10 คน
– สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รับ 10 คน
– สาขาการออกแบบนิทรรศการและอนิเมชั่นสามมิติ รับ 10 คน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

– สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ รับ 15 คน
– สาขาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบแฟชั่น) รับ 30 คน
– สาขาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์) รับ 30 คน
– สาขาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล รับ 30 คน
– สาขาดนตรี รับ 30 คน
– สาขาจิตรกรรม รับ 30 คน
– สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) รับ 30 คน
– สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) รับ 9 คน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

– สาขานวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ) รับ 30 คน
– สาขานวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม) รับ 30 คน
– สาขานวัตกรรมการจัดการคุณภาพ รับ 30 คน
– สาขานวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล) รับ 30 คน
– สาขาการตลาดดิจิทัล รับ 30 คน
– สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการนวัตกรรม รับ 30 คน

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

– สาขาสถาปัตยกรรม รับ 6 คน
– สาขาสถาปัตยกรรมภายใน รับ 6 คน

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

– สาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) (นานาชาติ) รับ 10 คน
– สาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) (นานาชาติ) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 10 คน
– สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รับ 20 คน
– สาขาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์ (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 10 คน
– สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 10 คน
– สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 10 คน
– สาขาธุรกิจการบิน (นานาชาติ) รับ 10 คน
– สาขาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์ (หลักสูตรสองภาษา) รับ 10 คน
– สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก รับ 20 คน
– สาขาธุรกิจการบิน (นานาชาติ) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 10 คน
– สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 10 คน

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

– สาขานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) รับ 5 คน
– สาขานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 5 คน
– สาขานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด) รับ 8 คน
– สาขานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 8 คน
– สาขานิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) รับ 5 คน
– สาขานิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 5 คน
– สาขานิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว) รับ 3 คน
– สาขานิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 3 คน
– สาขานิเทศศาสตร์ ( ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 25 คน
– สาขาศิลปะภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ (วิทยาเขตนครปฐม) (นานาชาติ) รับ 4 คน

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

– สาขานิติศาสตร์ รับ 30 คน
– สาขานิติศาสตร์ (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 30 คน
– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) รับ 30 คน
– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) รับ 30 คน
– สาขาการบริหารงานตำรวจ รับ 30 คน
– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 30 คน
– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 30 คน
– สาขาการบริหารงานตำรวจ (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 30 คน
– สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) รับ 30 คน
– สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) รับ 20 คน
– สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 30 คน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

– สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง) รับ 4 คน
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 30 คน
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 6 คน
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 1 คน
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 6 คน
– สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 9 คน
– สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 18 คน
– สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) (วิทยาเขตนครปฐม) รับ 24 คน

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

– สาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข (ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม) รับ 30 คน
– สาขาการแพทย์แผนจีน (ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม) รับ 10 คน
– สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม) รับ 20 คน
– สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม (ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม) รับ 20 คน
– สาขากัญชาเวชศาสตร์ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม) รับ 20 คน
– สาขาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม) รับ 60 คน
– สาขาสาธารณสุขชุมชน (ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม) รับ 60 คน

รอบ 3 ของ มทร.ธัญบุรี

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ มทร.ธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาการเงิน รับ 30 คน
– สาขาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รับ 5 คน
– สาขาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ-นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ รับ 5 คน
– สาขาบัญชีบัณฑิต รับ 20 คน
– สาขาการตลาด สาขาวิชาการตลาด-การตลาด รับ 15 คน
– สาขาการตลาด สาขาวิชาการตลาด-การค้าปลีก รับ 10 คน
– สาขาการตลาด สาขาวิชาการตลาด-การจัดการนิทรรศการ และการตลาดเชิงกิจกรรม รับ 10 คน
– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ 2 คน
– สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ รับ 5 คน
– สาขา Business Administration-International Business Administration (นานาชาติ) รับ 5 คน
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รับ 10 คน
– สาขา Business Administration-Logistics and Supply Chain Management (นานาชาติ) รับ 5 คน
– สาขาเศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รับ 20 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ รับ 15 คน
– สาขาเคมีประยุกต์ รับ 15 คน
– สาขาชีววิทยาประยุกต์ รับ 4 คน
– วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร รับ 20 คน
– สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-เทคโนโลยีเครื่องมือวัด รับ 15 คน
– สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี รับ 15 คน
– สาขาสถิติประยุกต์ รับ 2 คน
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิตัล รับ 8 คน
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ 30 คน
– สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รับ 15 คน

คณะการแพทย์บูรณาการ

– สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ รับ 5 คน
– สาขาสุขภาพและความงาม รับ 5 คน

รอบ 3 ของ มรภ.พระนคร

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ มรภ.พระนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รับ 5 คน
– สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รับ 4 คน
– สาขาคณิตศาสตร์ รับ 5 คน
– สาขาเทคโนโลยีอาหารและความเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ รับ 5 คน
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 10 คน
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ 5 คน
– สาขาการจัดการเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ รับ 5 คน
– สาขาคหกรรมศาสตร์ รับ 10 คน
– สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย รับ 20 คน

วิทยาลัยการฝึกหัดครู

– สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา รับ 5 คน
– สาขาดนตรีศึกษา รับ 2 คน
– สาขานาฏศิลป์ศึกษา รับ 4 คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รับ 4 คน
– สาขาการออกแบบ รับ 8 คน
– สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก รับ 10 คน
– สาขานาฏศิลป์และการละคร รับ 5 คน
– สาขานิติศาสตร์ รับ 10 คน
– สาขาพุทธอภิธัมมศาสตร์ รับ 4 คน
– สาขาภาษาจีนธุรกิจ รับ 10 คน
– สาขาภาษาไทย รับ 5 คน
– สาขาภาษาอังกฤษ รับ 20 คน
– สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ รับ 10 คน
– สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รับ 4 คน
– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รับ 15 คน
– สาขารัฐศาสตร์ รับ 14 คน
– สาขาการพัฒนาชุมชน รับ 6 คน

คณะวิทยาการจัดการ

– สาขาการจัดการทั่วไป รับ 20 คน
– สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รับ 5 คน
– สาขาการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับ 5 คน
– สาขาการบัญชี รับ 10 คน
– สาขาการตลาด รับ 10 คน
– สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทัล รับ 5 คน
– สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับ 20 คน
– สาขาการท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) รับ 5 คน
– สาขานิเทศศาสตร์ รับ 20 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา รับ 4 คน
– สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม รับ 5 คน
– สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ รับ 4 คน
– สาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ รับ 5 คน
– สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า รับ 4 คน
– สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและคอมพิวเตอร์ รับ 4 คน
– สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับ 4 คน
– สาขาสถาปัตยกรรม รับ 10 คน
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รับ 20 คน

รอบ 3 ของ มทร.ตะวันออก

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ มทร.ตะวันออก

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร รับ 20 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับ 10 คน
– สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับ 10 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รับ 10 คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– สาขาวิชาการจัดการ รับ 10 คน
– วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ รับ 40 คน
– วิชาเอกเทคโนโลยีการลงทุน รับ 10 คน
– วิชาเอกการประกันวินาศภัย รับ 20 คน
– วิชาเอกการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าดิจิทัล รับ 5 คน
– สาขาวิชาวิชาเอกการค้าระหว่างประเทศและการจัดการขนส่งดิจิทัล รับ 5 คน
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับ 10 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม รับ 30 คน
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับ 20 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับ 15 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับ 60 คน
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ 10 คน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

– สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ รับ 30 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รับ 10 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ รับ 30 คน

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

– สาขาวิชาการจัดการการบิน รับ 20 คน

สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับ 10 คน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล รับ 20 คน
– สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร รับ 30 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 40 คน
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ 60 คน
– สาขาวิชาการบัญชี รับ 60 คน
– สาขาวิชาแขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศทางธุรกิจ รับ 20 คน
– สาขาวิชาแขนงวิชาการตลาด รับ 20 คน
– สาขาวิชาแขนงวิชาการจัดการ รับ 20 คน
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รับ 80 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล รับ 30 คน

รอบ 3 ของ มทร.อีสาน

คณะที่ใช้แค่เกรด ของ มทร.อีสาน

คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาการเงิน รับ 5 คน
– สาขาการจัดการทั่วไป รับ 25 คน
– สาขาการจัดการอุตสาหกรรม รับ 10 คน
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (การจัดการโซ่อุปทาน) รับ 15 คน
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (การจัดการธุรกิจระบบราง) รับ 10 คน
– สาขาการบัญชี รับ 9 คน
– สาขาการตลาด (การบริหารการตลาด) รับ 5 คน
– สาขาการตลาด (การตลาดดิจิทัล) รับ 5 คน
– สาขาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล รับ 5 คน

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

– สาขาฟิสิกส์วัสดุสำหรับระบบรางและอากาศยาน รับ 1 คน
– สาขาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม รับ 2 คน
– สาขาสถิติประยุกต์ รับ 10 คน
– สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร) รับ 20 คน
– สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (นวัตกรรมข้าว) รับ 10 คน
– สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร) รับ 5 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

– สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร รับ 5 คน
– สาขาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว รับ 2 คน
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับ 2 คน
– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม รับ 2 คน
– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รับ 3 คน
– สาขาวิศวกรรมระบบราง รับ 7 คน
– สาขาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ รับ 20 คน
– สาขาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ รับ 20 คน
– สาขาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ รับ 10 คน
– สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน รับ 5 คน
– สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร รับ 2 คน
– สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ รับ 3 คน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์

– สาขาวางแผนภาคและเมือง (การผังเมือง) รับ 4 คน

สถาบันสหสรรพศาสตร์

– สาขานวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน รับ 5 คน
– สาขาการจัดการการปฏิบัติการรถไฟ รับ 5 คน

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาเขตสุรินทร์)

– สาขาเคมีประยุกต์ รับ 5 คน
– สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร รับ 5 คน
– สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม รับ 5 คน
– สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร รับ 10 คน
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมเครื่องกล) รับ 5 คน
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมยานยนต์) รับ 2 คน
– สาขาการออกแบบภูมิทัศน์และการจัดสวน รับ 3 คน
– สาขาประมง รับ 5 คน
– สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีการอาหาร) รับ 10 คน
– สาขาพืชศาสตร์ รับ 10 คน
– สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น รับ 3 คน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ (วิทยาเขตสุรินทร์)

– สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รับ 10 คน
– สาขาการจัดการสมัยใหม่ รับ 25 คน
– สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า รับ 10 คน
– สาขาบัญชี รับ 25 คน
– สาขาการตลาด รับ 10 คน
– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจและบริการ รับ 10 คน
– สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับ 10 คน
– สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รับ 15 คน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิทยาเขตขอนแก่น)

– สาขาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม รับ 2 คน
– สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ รับ 10 คน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตขอนแก่น)

– สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ รับ 15 คน
– สาขาการบริหารธุรกิจแบบบูรณาการ รับ 5 คน
– สาขาการจัดการธุรกิจบูรณาการภาษา รับ 5 คน
– สาขาบัญชี รับ 20 คน
– สาขาการตลาด (การตลาดดิจิทัล) รับ 10 คน
– สาขาการตลาด (การบริหารการตลาด) รับ 10 คน
– สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รับ 20 คน
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รับ 35 คน
– สาขาสตาร์ทอัพการท่องเที่ยวและการบริการ รับ 25 คน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

– สาขาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการชะลอวัย รับ 15 คน
– สาขาการแพทย์แผนไทย รับ 15 คน
– สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม รับ 15 คน
– สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ รับ 15 คน
– สาขาเทคโนโลยีการอาหาร รับ 15 คน
– สาขาพืชศาสตร์ รับ 15 คน
– สาขานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ รับ 15 คน
– สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับ 15 คน
– สาขาสัตวศาสตร์ รับ 15 คน

และนี่ก็คือลิสต์รายชื่อคณะ / มหาลัยฯ ที่สามารถใช้เกรดยื่นเข้าได้แบบ 100% ใน TCAS67 น้าา อย่างที่น้อง ๆ เห็นเลยว่าเกรดที่เราตั้งใจสะสมกันมาก็สำคัญไม่แพ้กับคะแนนสอบกลางเลย เพราะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบติดของน้อง ๆ ได้เหมือนกัน ดังนั้นใครที่รู้สึกไม่มั่นใจกับคะแนนสอบของตัวเอง ก็สามารถดูคณะที่ใช้แค่เกรดที่พี่ลิสต์มาให้ทั้งหมดนี้ไว้เป็นอีกทางเลือกก็น่าสนใจเหมือนกันน้าา

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

เกณฑ์คะแนนรอบ 3 Admission
TCAS67 เกณฑ์รอบ 3 Admission มาแล้ว อัปเดตล่าสุดสำหรับ Dek67
รวมคะแนนสูงต่ำ รอบ 3 Admission
[ย้อนดู] คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS67 รอบ 3 ที่ Dek67 ต้องรู้
1-10
คิดคะแนนรอบ 3 TCAS67 แบบง่าย ๆ พร้อมวิธีคาดการณ์คะแนนขั้นต่ำ
จำนวนรับรอบ 3 ใน tcas67 แต่ละมหาลัยฯ รับเท่าไรบ้าง
จำนวนรับ รอบ 3 Admission TCAS67 แต่ละมหาลัยฯ รับเท่าไรบ้าง ?

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews  รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share