คณะพยาบาลศาสตร์ ต้องสอบอะไรบ้าง? ใช้คะแนนวิชาอะไร? มีข้อมูลสอบเข้าคณะพยาบาลครบทุกรอบของระบบ TCAS

Dek68 คนไหนอยากเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ แต่ยังไม่รู้ว่าคณะนี้ต้องใช้คะแนนอะไร หรือยื่นรอบไหนได้บ้าง มารวมกันตรงนี้เลยย เพราะพี่รวบรวมตัวอย่างคณะพยาบาลศาสตร์แต่ละมหาลัยฯ พร้อมเกณฑ์คะแนน TCAS แบบครบทั้ง 4 รอบมาให้ทุกคนแล้ว น้อง ๆ คนไหนอยากสอบเข้าคณะพยาบาล ไปอ่านพร้อมกันได้เลยยย

คณะพยาบาลศาสตร์ สอบอะไรบ้าง ? แต่ละรอบใช้คะแนนอะไร ?

รอบ 1 Portfolio

รอบ 1 Portfolio เป็นรอบที่เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบทำกิจกรรมและเก็บผลงานเพื่อใส่ลงใน Portfolio หรือ แฟ้มสะสม
ผลงานเพื่อยื่นเข้ามหาลัยฯ โดยรอบนี้จะเปิดรับในรูปแบบโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 1 Portfolio

เกณฑ์รอบ 1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ, GPAX , คะแนนสอบ TGAT, TPAT, A-Level หรือ การสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น

ตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 1 Portfolio

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์)

 • ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และมีดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 30 กก./ตร.ม.
 • มีหน่วยกิตกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครบถ้วน
 • GPAX ขั้นต่ำ 3.50
 • GPA วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำ 3.50 (ถ้ามีผลสอบภาษาอังกฤษ MU-ELT / CU-TEP / TU-GET / TOEIC / TOEFL / IELTS อย่างใดอย่างหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีผลงานที่แสดงถึงภาวะความเป็นผู้นำ เช่น รางวัลหรือเกียรติบัตรการเป็นหัวหน้าโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ
 • การสอบสัมภาษณ์

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช

 • แฟ้มสะสมผลงาน
 • เกณฑ์ GPAX สำหรับน้อง ๆ ม.6
  • GPAX ขั้นต่ำ 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขั้นต่ำ 2.75 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ขั้นต่ำ 2.75 (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ขั้นต่ำ 2.75 (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
 • เกณฑ์ GPAX สำหรับน้อง ๆ ที่จบปริญญาตรี
  • GPAX ระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำ 2.50
  • GPAX ระดับ ม.6 ขั้นต่ำ 2.75 รวมถึงมีเกรดและหน่วยกิตของกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่ลิสต์ไปในข้อที่แล้ว
  • มีหน่วยกิตวิชาศึกษาทั่วไปของมหาลัยฯ ที่เทียบโอนได้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • ใบรับรองวุฒิการศึกษา (สำหรับคนที่จบปริญญาตรี)
 • คะแนนสอบ TGAT, TPAT3
 • การสอบสัมภาษณ์
 • ต้องไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่อาจส่งผลต่อการเรียนพยาบาล

ช่วงที่เปิดรับสมัคร : เดือนกันยายน – ธันวาคม ขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ กำหนด
ช่องทางการรับสมัคร : เว็บไซต์มหาลัยฯ

หมายเหตุ : อ้างอิงเกณฑ์ TCAS67

รอบ 2 Quota

รอบ 2 Quota เป็นรอบที่เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษตรงกับที่คณะตั้งไว้เป็นเกณฑ์ เช่น เป็นนักเรียนในพื้นที่ หรือกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนที่มหาลัยฯ กำหนด ซึ่งการรับสมัครในรอบนี้ก็จะอยู่ในรูปแบบโครงการเหมือนกับรอบ 1 Portfolio เลย เช่น โควตาพื้นที่ โควตาโรงเรียนในเครือข่าย

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 2 Quota

เกณฑ์การคัดเลือกในรอบ 2 เช่น GPAX, คะแนนสอบ TGAT หรือ A-Level ทั้งนี้เกณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์แต่ละที่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ กำหนด

ตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 2 Quota

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ)

 • น้อง ๆ ต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนของภาคเหนืออย่างน้อย 3 ปี
 • คะแนนสอบ TGAT, A-Level คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
 • ต้องไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่อาจส่งผลต่อการเรียนพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร

 • น้อง ๆ ต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่มหาลัยฯ กำหนด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และชัยนาท
 • ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
 • ต้องไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่อาจส่งผลต่อการเรียนพยาบาล (นำผลการตรวจร่างกายมายื่นในวันสัมภาษณ์)
 • คะแนนสอบ TGAT, A-Level คณิต 1, เคมี, ภาษาอังกฤษ
 • การสอบสัมภาษณ์

ช่วงที่เปิดรับสมัคร : เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ กำหนด
ช่องทางการรับสมัคร : เว็บไซต์มหาลัยฯ

หมายเหตุ : อ้างอิงเกณฑ์ TCAS67

รอบ 3 Admission

รอบ 3 Admission เป็นรอบที่หลายคณะ / มหาลัยฯ เปิดรับสมัครมากที่สุด รวมถึงคณะพยาบาลศาสตร์ด้วย โดยเกณฑ์ของรอบนี้จะเน้นใช้ GPAX และคะแนนสอบกลางเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกมากขึ้น

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 3 Admission

วิชาและเกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือกเข้าคณะพยาบาล เช่น GPAX, คะแนนสอบ TGAT, TPAT, A-Level ซึ่งคณะพยาบาลแต่ละที่จะกำหนดวิชาที่ใช้คัดเลือกรวมถึงสัดส่วนคะแนนแตกต่างกันน้าา

ตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 3 Admission

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

 • TGAT 30%
 • A-Level คณิต 1 25%
 • A-Level เคมี 10%
 • A-Level ชีววิทยา 10%
 • A-Level ภาษาอังกฤษ 25%

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา

 • GPAX 10%
 • TGAT 35%
 • A-Level คณิต 1 15%
 • A-Level วิทย์ประยุกต์ 25%
 • A-Level ภาษาอังกฤษ 15%

ช่วงที่เปิดรับสมัคร : เดือนพฤษภาคม
ช่องทางการรับสมัคร : สมัครผ่านเว็บไซต์ myTCAS

หมายเหตุ : อ้างอิงเกณฑ์ TCAS67

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณะที่กำหนดเกณฑ์รอบ 3 ไว้หลายวิชาทั้ง TGAT และ A-Level ทำให้น้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะนี้ ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มอ่านหนังสือยังไง วันนี้พี่มีตัวช่วยมาแนะนำให้ทุกคนด้วยน้า นั่นก็คือคอร์สเรียนพิเศษของ SmartMathPro นั่นเองงง

มีหลายวิชาให้น้อง ๆ ได้เลือกเรียนเลย และแต่ละคอร์สก็สอนโดยติวเตอร์มากประสบการณ์ ที่พร้อมปูพื้นฐานแต่ละวิชาให้ทุกคน ไปจนถึงพาตะลุยโจทย์หลากหลายตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยาก รวมถึงสอนเทคนิคการทำข้อสอบแบบจัดเต็มอีกด้วย

แนะนำว่าถ้าสมัครเรียนตั้งแต่ตอนนี้ น้อง ๆ ก็จะมีเวลาทบทวนและปิดจุดอ่อนของตัวเองมากขึ้นในช่วงใกล้สอบ แถมยังได้อัปเดตข้อสอบฟรีจนถึงปีล่าสุดด้วยน้าา ถ้าใครสนใจก็สามารถ คลิก เข้ามาดูรายละเอียดแต่ละคอร์สกันได้เลยยย

รอบ 4 Direct Admission

รอบ 4 Direct Admission เป็นรอบสุดท้ายของระบบ TCAS สำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่เจอคณะที่ถูกใจหรือยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบ 1-3 มาก่อน ซึ่งรอบนี้จะเปิดรับสมัครไม่เยอะมากและไม่ได้เปิดครบทุกคณะ / มหาลัยฯ ดังนั้นใครจะสมัคร
รอบนี้ ต้องเช็กประกาศของมหาลัยฯ กันให้ดีน้าา

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 4 Direct Admission

เกณฑ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ในรอบ 4 เช่น GPAX, คะแนนสอบ TGAT, TPAT A-Level, หรือการสัมภาษณ์ ทั้งนี้เกณฑ์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ กำหนด ลองไปดูตัวอย่างเกณฑ์คณะพยาบาลในรอบนี้กันได้เลยย

ตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 4 Direct Admission

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

 • มีหน่วยกิตกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • มีหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 • มีหน่วยกิตกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • GPAX ขั้นต่ำ 2.75
 • คะแนนสอบ TGAT, A-Level คณิต 1, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ
 • ต้องไม่มีปัญหาสุขภาพที่อาจส่งผลต่อการเรียนพยาบาล
 • ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
 • การสอบสัมภาษณ์

ช่วงที่เปิดรับสมัคร : เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ กำหนด
ช่องทางการรับสมัคร : เว็บไซต์มหาลัยฯ

หมายเหตุ : อ้างอิงเกณฑ์ TCAS67

รวมคำถามเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์

เกรดน้อยเรียนพยาบาลได้ไหม ?

สามารถเรียนได้น้าา เพราะคณะพยาบาลศาสตร์ บางมหาลัยฯ ก็ไม่ได้กำหนดเกรดเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก แต่ถ้า
มหาลัยฯ ไหนกำหนดเกรดขั้นต่ำมา น้อง ๆ ต้องดูให้ดี ๆ เลย เพราะว่าถ้าเกรดของเราไม่ถึงขั้นต่ำที่คณะกำหนดไว้ ก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

เรียนพยาบาลมีโอกาสตกงานไหม ?

พยาบาลถือเป็นอาชีพที่มั่นคง เนื่องจากเป็นอาชีพที่ยังขาดแคลนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้นเมื่อน้อง ๆ เรียนจบก็สามารถนำความรู้และสกิลที่ฝึกมาตลอด 4 ปีไปต่อยอดกับการทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องโอกาสการตกงานเลย

เรียนจบพยาบาลต้องใช้ทุนไหม ?

การใช้ทุนจะขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ กำหนด แนะนำว่าให้เช็กดูจากประกาศรับสมัครของคณะพยาบาลศาสตร์ที่เราสนใจ หรือสอบถามกับทางคณะโดยตรงให้เรียบร้อยก่อนยื่นสมัครน้าา

คณะพยาบาลเป็นอีกหนึ่งคณะที่เปิดรับครบทั้ง 4 รอบของระบบ TCAS ซึ่งแต่ละรอบก็จะใช้เกณฑ์แตกต่างกัน โดยพี่ก็ได้ยกตัวอย่างและสรุปเกณฑ์คะแนนคณะพยาบาลศาสตร์ของหลาย ๆ มหาลัยฯ มาให้ทุกคนแล้ว Dek68 คนไหนที่อยากเรียนพยาบาล พี่ก็แนะนำให้เริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือ เก็บเกรด หรือเตรียมทำพอร์ตกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยน้าา

หลังจากได้เห็นตัวอย่างเกณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์แต่ละรอบกันไปแล้ว น้อง ๆ คนไหนที่อยากเจาะลึกข้อมูลของคณะนี้ให้มากขึ้น ก็สามารถเข้าไปอ่านบทความ คณะพยาบาลศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ? ได้เลยน้าา บอกเลยว่ามีข้อมูลทั้ง
การเรียน 4 ปี รวมถึงมหาลัยฯ ที่เปิดคณะพยาบาลศาสตร์ และหัวข้ออื่น ๆ แบบจัดเต็มไม่แพ้บทความนี้เลย !!

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

TGAT TPAT คืออะไร? Dek67 ต้องสอบ TGAT TPAT ไหม ? สรุปครบในบทความนี้
TGAT TPAT คืออะไร? สอบอะไรบ้าง? สรุปพร้อมแจกตารางสอบ TGAT TPAT 68
A-Level คืออะไร ?
A-Level คืออะไร ? มีวิชาอะไรบ้าง ? พร้อมแจกตารางสอบ A-Level 68
Dek68 จะสอบเข้ามหาลัยฯ ต้องเตรียมตัวยังไง ?
Dek68 สอบเข้ามหาลัยฯ ควรเริ่มยังไง? สรุปทุกขั้นตอนควรรู้ของ TCAS68
-TCAS68
TCAS68 สอบวันไหน ? สรุปตารางสอบ Dek68 พร้อมสรุปข่าว TCAS ล่าสุด
เตรียมตัวอ่านหนังสือ TCAS68 ยังไงให้สอบติด
เตรียมสอบเข้ามหาลัยฯ TCAS68 ยังไง พร้อมแจกวิธีอ่านหนังสือให้ Dek68

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews  รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share