คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบอะไรบ้าง

น้อง ๆ Dek68 ที่มีแพลนอยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือกำลังสนใจคณะนี้อยู่ คงจะอยากรู้กันใช่มั้ยยว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบอะไรบ้าง ? ใช้คะแนนอะไร ? เพื่อที่จะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกันถูก

วันนี้พี่ก็เลยเอาข้อมูลการสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง 4 รอบมาฝากทุกคน แถมยังมีวิธีเตรียมตัวสอบเข้าและตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนวิศวะโดยรุ่นพี่จากคณะวิศวะคอม ใครอยากรู้แล้วก็รีบเลื่อนลงไปดูกันเล้ยย

รอบ 1 Portfolio

คณะวิศวกรรมศาสตร์รอบ Portfolio เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบทำกิจกรรม และมีทักษะหรือคุณสมบัติพิเศษตามที่มหาลัยฯ กำหนด โดยรอบนี้จะเปิดรับเป็นโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ, โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

เกณฑ์การคัดเลือกรอบ 1 Portfolio

GPAX ขั้นต่ำ, ผลงาน รางวัล หรือเกียรติบัตรที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์, คะแนนสอบ TGAT TPAT หรือวิชาอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ กำหนด

ตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 1 Portfolio

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการช้างเผือก

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • หน่วยกิตกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
 • หน่วยกิตกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
 • หน่วยกิตกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
 • ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25  ทั้งนี้ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ประวัติผลงาน และประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • คะแนนสอบ TGAT ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
 • คะแนนสอบ TPAT3 ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
 • การสอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (เกณฑ์เดียวกันทุกสาขา)
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน.และสสวท.)

 • แฟ้มสะสมผลงาน
 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • การสอบสัมภาษณ์

ช่วงที่เปิดรับสมัคร : เดือนกันยายน – ธันวาคม ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละมหาลัยฯ
ช่องทางการสมัคร : เว็บไซต์มหาลัยฯ

หมายเหตุ : อ้างอิงเกณฑ์ TCAS67

รอบ 2 Quota

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 2 โควตา เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีความสามารถพิเศษ หรือเป็นคนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาลัยฯ กำหนด โดยรอบนี้จะเปิดรับสมัครเป็นโครงการต่าง ๆ เหมือนรอบ Portfolio เลย เช่น โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล, โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

เกณฑ์การคัดเลือกรอบ 2 Quota

GPAX ขั้นต่ำ, คะแนนสอบ A-Level, TGAT TPAT หรือข้อสอบรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาลัยฯ กำหนด ซึ่งแต่ละโครงการก็จะกำหนดไม่เหมือนกัน แนะนำให้น้อง ๆ ดูประกาศรับสมัครจากทางมหาลัยฯ อีกทีน้า

ตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 2 Quota

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี
  • สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
  • สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คะแนนสอบ TGAT / TPAT / A-Level (T-SCORE)
  • TPAT 3 15% (T-SCORE ไม่ต่ำกว่า 45)
  • A-Level คณิต 1 15%
  • A-Level ฟิสิกส์ 15%
  • A-Level เคมี 15%
  • A-Level ชีวะ 5%
  • A-Level สังคม 10%
  • A-Level ภาษาไทย 10%
  • A-Level ภาษาอังกฤษ 15%

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกณฑ์เดียวกันทุกสาขา)
โครงการจุฬา – ชนบท

 • คณะกรรมการจะพิจารณาตรวจสอบฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว, เอกสารขอรับทุน
 • ภูมิลำเนาทะเบียนบ้านและโรงเรียนต้องอยู่ในเขตที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกันนับจนถึงวันสมัคร ดังนี้
  • เขตพื้นที่ปกติ ภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสงคราม, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อ่างทอง, อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา
  • เขตพื้นที่ปกติ ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, ตาก และอุตรดิตถ์
  • เขตพื้นที่ปกติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น, สกลนคร, หนองคาย,บึงกาฬ, อุดรธานี, เลย, หนองบัวลำภู, นครพนม, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, มุกดาหาร, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์ และศรีสะเกษ
  • เขตพื้นที่ปกติ ภาคตะวันออก ได้แก่ นครนายก, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด และสระแก้ว
  • เขตพื้นที่พิเศษ ได้แก่ ตรัง, น่าน, เชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอแม่ริม)
 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • คะแนนสอบ TGAT / TPAT / A-Level
  • TGAT 20%
  •  TPAT3 30%
  • A-Level คณิต 1 20%
  • A-Level ฟิสิกส์ 20%
  • A-Level เคมี 10%

ช่วงที่เปิดรับสมัคร : กุมภาพันธ์ – เมษายน ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละมหาลัยฯ
ช่องทางการสมัคร : เว็บไซต์มหาลัยฯ

หมายเหตุ : อ้างอิงเกณฑ์ TCAS67

รอบ 3 Admission

คณะวิศวกรรมศาสตร์รอบ 3 Admission เหมาะกับน้อง ๆ ที่ต้องการยื่นแค่คะแนนสอบหรือ GPAX ซึ่งอาจจะมีคุณสมบัติที่กำหนดเพิ่มเติมจากมหาลัยฯ ไม่เหมือนกันเช่น คะแนนขั้นต่ำ, เกรดขั้นต่ำ เป็นต้น

เกณฑ์การคัดเลือกรอบ 3 Admission

GPAX ขั้นต่ำ, คะแนน GPAX, คะแนนสอบ A-Level, TGAT, TPAT

ตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 3 Admission

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • GPAX ต่ำสุด 1
 • หน่วยกิตต่ำสุดกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 1
 • หน่วยกิตต่ำสุดกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
 • หน่วยกิตต่ำสุดกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 1
 • GPA ต่ำสุดกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 1
 • GPA ต่ำสุดกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
 • GPA ต่ำสุดกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 1
 • คะแนนสอบ TGAT / TPAT / A-Level
  • TGAT 20%  (ขั้นต่ำ 1 คะแนน)
  • TPAT3 30%  (ขั้นต่ำ 1 คะแนน)
  • A-Level คณิต 1 20%  (ขั้นต่ำ 1 คะแนน)
  • A-Level ฟิสิกส์ 20% (ขั้นต่ำ 1 คะแนน)
  • A-Level เคมี 10%  (ขั้นต่ำ 1 คะแนน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • หน่วยกิตกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • หน่วยกิตกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
 • คะแนนสอบ TGAT / TPAT / A-Level
  • TGAT1 7%  (ขั้นต่ำ 1 คะแนน)
  • TGAT2 7%  (ขั้นต่ำ 1 คะแนน)
  • TGAT3 6%  (ขั้นต่ำ 1 คะแนน)
  • TPAT3 30%  (ขั้นต่ำ 1 คะแนน)
  • A-Level คณิต 1 20%  (ขั้นต่ำ 1 คะแนน)
  • A-Level ฟิสิกส์ 20%  (ขั้นต่ำ 1 คะแนน)
  • A-Level เคมี 5%  (ขั้นต่ำ 1 คะแนน)
  • A-Level ภาษาอังกฤษ 5%  (ขั้นต่ำ 1 คะแนน)

ช่วงที่เปิดรับสมัคร : เดือนพฤษภาคม (รอบ 3 รับสมัครช่วงเดียวกันทั้งหมดทุกมหาลัยฯ)
ช่องทางการสมัคร : เว็บไซต์ myTCAS

หมายเหตุ : อ้างอิงเกณฑ์ TCAS67

จากเกณฑ์ที่ยกตัวอย่างมา น้อง ๆ จะเห็นเลยว่ามีสัดส่วนของคะแนนค่อนข้างหลากหลาย เพราะแต่ละสาขา / มหาลัยฯ ก็กำหนดเกณฑ์คะแนนไม่เหมือนกัน แนะนำว่าให้ดูข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนและเริ่มวางแผนอ่านหนังสือตอนนี้ได้เลยน้า

สำหรับน้อง ๆ Dek68 คนไหนที่ต้องการเริ่มอ่านหนังสือและอยากเก็บเนื้อหาให้ได้คะแนนปัง ๆ เพื่อสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ พี่ก็มีคอร์สมาแนะนำด้วยน้าา มีให้เลือกเรียนทั้ง TGAT และ A-Level เลย โดยพี่สอนตั้งแต่ปูพื้นฐาน พาตะลุยโจทย์และข้อสอบเก่าจัดเต็ม ไต่ระดับจากข้อง่าย ๆ ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันเลย เนื้อหาอิงตาม Test Blueprint แถมยังอัปเดตข้อสอบให้ถึงปีล่าสุดด้วย !! ใครสนใจ คลิก ไปดูรายละเอียดก่อนได้น้า

รอบ 4 Direct Admission

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) เหมาะกับน้อง ๆ ที่ยังไม่ติดคณะหรือมหาลัยฯ ที่ตรงใจ และอยากลองยื่นใหม่อีกครั้ง ซึ่งในรอบนี้ก็มีเปิดรับคณะวิศวกรรมศาสตร์เหมือนกันน้า แต่อาจจะไม่ได้เปิดรับเยอะเท่ารอบอื่น แนะนำว่าให้ติดตามการประกาศรับสมัครจากมหาลัยฯ ดี ๆ เลยย

เกณฑ์การคัดเลือกรอบ 4 Direct Admission

GPAX ขั้นต่ำ, คะแนน GPAX, คะแนนสอบ A-Level, TGAT, TPAT

ตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 4 Direct Admission

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • หน่วยกิตกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • หน่วยกิตกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คะแนนสอบ TGAT / TPAT / A-Level
  • TGAT 20%
  • TPAT3 30%
  • A-Level คณิต 1 25%
  • A-Level ฟิสิกส์ 25%
 • ผลรวมของคะแนนรวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คะแนนสอบ TGAT / TPAT / A-Level
  • TPAT3 20%
  • A-Level คณิต 1 30%
  • A-Level ฟิสิกส์ 30%
  • A-Level ภาษาอังกฤษ 20%
 • คะแนนรวมทุกรายวิชาขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30

ช่วงที่เปิดรับสมัคร : เดือนมิถุนายน (ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละมหาลัยฯ)
ช่องทางการสมัคร : เว็บไซต์มหาลัยฯ

หมายเหตุ : อ้างอิงเกณฑ์ TCAS67

อยากเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมตัวยังไง ?

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนวิศวะ อาจวางแพลนโดยดูจากกำหนดการสอบเป็นหลัก เช่น  TPAT3, TGAT สอบในช่วงเดือน ธ.ค. ส่วน A-Level สอบในช่วงเดือน มี.ค. (อ้างอิงจากกำหนดการ TCAS67) พอรู้กำหนดการสอบแบบคร่าว ๆ แล้ว ก็สามารถเริ่มจัดตารางอ่านหนังสือได้ตั้งแต่ตอนนี้จนกว่าจะถึงวันสอบเลยยย

ถ้าใครไม่รู้จะเริ่มอ่านหนังสือจากวิชาไหนดี พี่แนะนำให้เริ่มจากคณิต 1 และ ฟิสิกส์ก่อน เพราะมีเนื้อหาบางส่วนที่สามารถเอาไปต่อยอดในการเตรียมสอบวิชา TPAT3 ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ แนะนำให้เตรียมไปพร้อม ๆ กับวิชาอื่นได้เลย เพราะวิชานี้ต้องอาศัยการฝึกฝน ท่องศัพท์อย่างสม่ำเสมอ

และหลังจากที่เก็บเนื้อหา TPAT3 เสร็จ แนะนำว่าควรเตรียมตัว TGAT ต่อ เพราะเป็นวิชาที่มีสัดส่วนคะแนนเยอะ และเป็นข้อสอบแนว Speed Test

ส่วนวิชาเคมี, ชีวะ, ภาษาไทย และสังคม ขึ้นอยู่กับบางมหาลัยฯ และสาขาที่เลือกเรียนว่ากำหนดให้ใช้คะแนนเหล่านี้มั้ย ถ้าใครต้องสอบ ก็เรียงลำดับไว้อ่านท้าย ๆ ก็ได้น้า

แพลนอ่านหนังสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

นี่ก็เป็นแพลนการอ่านคร่าว ๆ เท่านั้น ซึ่งถ้าใครอยากปรับเอาวิชาที่ไม่ถนัดมาอ่านก่อนก็ได้เหมือนกัน สามารถจัดแพลนได้ตามความถนัดของตัวเองเลยย แต่แนะนำให้เตรียมตัวตั้งแต่แรก ๆ และแบ่งเวลาอ่านดี ๆ จะได้ไม่ตกหล่นวิชาไหนไป > <

Q&A ตอบคำถามที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับการเรียนคณะวิศวกรรศาสตร์

อ่านมาถึงตรงนี้ น้อง ๆ ที่มีแพลนอยากเรียนวิศวะอยู่แล้ว หรือคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ ก็น่าจะมีคำถามเกี่ยวกับคณะวิศวะเยอะเลยใช่มั้ย พี่ก็เลยรวมคำถามที่น่าสนใจจากการสัมภาษณ์ พี่ซัน รุ่นพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คนเก่งของเรานี่เอง จะมีคำถามอะไรบ้าง ไปดูกัน !!

วิศวกรรมศาสตร์สาขาไหนเหมาะกับผู้หญิง ?

ซันมองว่าเพศไม่ใช่สิ่งกำหนดว่าเราจะเรียนสาขาอะไรได้บ้าง และเกณฑ์และคุณสมบัติที่ทางคณะกำหนดเองก็ไม่มีจำกัดว่าจะต้องเป็นเพศอะไร ถ้าน้อง ๆ สนใจและอยากเรียนจริง ๆ จะสมัครสอบสาขาอะไรก็ได้ตามแต่ที่ต้องการเลยยย

แต่ในบางสาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์อาจจะต้องออกไซต์งาน เวิร์คช็อปบ่อย มีการลงมือทำจริง น้อง ๆ ต้องเตรียมใจนิดนึงน้าา (แนะนำว่าลองถามรุ่นพี่คณะนั้น ๆ ก่อนว่าเรียนเป็นยังไง ต้องทำอะไรบ้างง)

เรียนวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอะไรแล้วจะไม่ตกงาน ?

จริง ๆ แล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขามีทักษะเฉพาะที่สาขาอื่น ๆ ไม่สามารถทดแทนได้ ไม่ว่าจะเรียนสาขาไหน ก็ไม่ตกงาน แต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับความขยันของคน ๆ นั้นด้วยน้า

อยากเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเก่งวิชาอะไรเป็นพิเศษมั้ย ?

ขอตอบเลยว่าวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ ถึงแม้ว่าวิศวะ คอม จะไม่มีเรียนวิชาฟิสิกส์เหมือนสาขาอื่น ๆ ก็จริง แต่วิชาที่ทุกคนที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องเจอเหมือนกัน คือ วิชาคณิตศาสตร์ ถ้าน้อง ๆ คนไหนไม่ชอบวิชานี้คณะนี้อาจจะไม่เหมาะกับน้อง ๆ น้าาา T_T

ถ้าอยากเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเรียนสายการเรียนไหน ?

ถ้าน้อง ๆ คนไหนที่อยากสอบเข้าวิศวะ คอม มจล. ต้องจบจากสายการเรียนวิทย์-คณิตเท่านั้น เพราะในเกณฑ์การรับสมัครจะระบุแผนการเรียนไว้ชัดเจน แต่มหาลัยฯ อื่น ๆ อาจจะเปิดรับน้อง ๆ ที่เรียนสายศิลป์ด้วย แนะนำว่าให้ดูเกณฑ์มหาลัยฯ ให้ดีก่อนน้าา

เป็นยังไงบ้างงง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่พี่เอามาฝากทุกคนวันนี้ สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากจะรู้เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มเติม เช่น เรียนเกี่ยวกับอะไร มีสาขาอะไรบ้าง ก็สามารถไปดูในบทความที่พี่รวบรวมไว้ให้ได้เลยยย >> วิศวกรรมศาสตร์ เรียนอะไร มีสาขาอะไรบ้าง ใครอยากเรียนวิศวะห้ามพลาด

สุดท้ายนี้พี่ก็อยากแนะนำให้น้อง ๆ เลือกยื่นคะแนนในรอบที่เหมาะกับตัวเองที่สุด แต่ก็อย่าลืมหาข้อมูลรอบอื่นเผื่อไว้ด้วยน้า ถือว่าเป็นตัวเลือกสำรอง ส่วนวิธีเตรียมสอบก็เอาวิธีที่พี่แนะนำไปปรับใช้ในเวย์ของตัวเองได้เลย สู้ ๆ นะทุกคน พี่เป็นกำลังใจให้ > <

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

วิศวะ คอม เรียนอะไรบ้าง
รีวิวครบ วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวะคอม) เรียนเกี่ยวกับอะไร? มีที่ไหนบ้าง?
TPAT3 คืออะไร เข้าคณะอะไรได้บ้าง พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
TPAT3 คืออะไร? สอบอะไรบ้าง? คณะไหนใช้ TPAT3 สรุปครบในบทความนี้
เตรียมตัวอ่านหนังสือ TCAS68 ยังไงให้สอบติด
เตรียมสอบเข้ามหาลัยฯ TCAS68 ยังไง พร้อมแจกวิธีอ่านหนังสือให้ Dek68
-TCAS68
TCAS68 สอบวันไหน ? สรุปตารางสอบ Dek68 พร้อมสรุปข่าว TCAS ล่าสุด
Dek68 จะสอบเข้ามหาลัยฯ ต้องเตรียมตัวยังไง ?
Dek68 สอบเข้ามหาลัยฯ ควรเริ่มยังไง? สรุปทุกขั้นตอนควรรู้ของ TCAS68

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews  รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share