สรุปการใช้คะแนนรอบ 3 รอบ Admission #TCAS64 (คณะบัญชีฯ บริหาร และ เศรษฐศาสตร์)

สรุปการใช้คะแนนรอบ 3 รอบ Admission
#TCAS64 คณะบัญชีฯ บริหาร และ เศรษฐศาสตร์

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2564)

การรับเข้าของ คณะบัญชีฯ บริหาร และ เศรษฐศาสตร์ รอบที่ 3 รอบ Admission ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ เกษตรศาสตร์ หากพบข้อผิดพลาดประการใด บอกพี่ๆได้เลยน้า ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงที่พี่ลองรวบรวมและอธิบายในมุมที่พี่เข้าใจนะครับ

• คำว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ คะแนนขั้นต่ำในการยื่น
หาก “ไม่ผ่าน” หมายถึง น้องๆจะไม่สามรถยื่นได้เลย
และ ถ้า “ผ่าน” ก็คือ การเอาคะแนนตามที่คณะและมหาลัยฯระบุ มาคำนวณแข่งกันอีกที

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▪ รอบ 3 : Admission1

1.คณะ บัญชีฯ

1) หลักสูตร บัญชี
● เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 3.00
● คะแนนที่ใช้ PAT1 60% , GAT 40%
● วิธีคำนวณคะแนน คือ PAT1 x 60 , GAT x 40 และคะแนนเมื่อคิดรวมแล้วต้องเกิน 50% คือ ต้องไม่น้อยกว่า 15,000 คะแนน
(ตั้งแต่ปี 62 รับรวมกันสายวิทย์ และศิลป์คำนวณ และเด็กซิ่วยื่นได้ เดิมยื่นไม่ได้ โดยปกติทุกคณะเด็กซิ่วจะยื่นได้ครับ)
● จำนวนรับ 250 คน

2) หลักสูตร บริหารธุรกิจ
● เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 3.00
● คะแนนที่ใช้ PAT1 60% , GAT 40%
● วิธีคำนวณคะแนน คือ PAT1 x 60 , GAT x 40 และคะแนนเมื่อคิดรวมแล้วต้องเกิน 50% คือ ต้องไม่น้อยกว่า 15,000 คะแนน
(ตั้งแต่ปี 62 รับรวมกันสายวิทย์ และศิลป์คำนวณ และเด็กซิ่วยื่นได้ เดิมยื่นไม่ได้ โดยปกติทุกคณะเด็กซิ่วจะยื่นได้ครับ)
● จำนวนรับ 250 คน

3) หลักสูตรสถิติศาสตร์บัณฑิต
● เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 3.00
● คะแนนที่ใช้ PAT1 30% , PAT2 30% และ GAT 40%
● วิธีคำนวณคะแนน คือ GAT x 40 , PAT1 x 30 , PAT2 x 30 โดยมีขั้นต่ำคือ คะแนนรวมทุกวิชาต้องได้ 50% หรือเท่ากับ 15,000 คะแนน ครับ
– สาขาวิชาสถิติ (รับ 30 คน)
– สาขาวิชาการประกันภัย (รับ 30 คน)
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (รับ 30 คน)

2.คณะเศรษฐศาสตร์

● เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 2.75
● คะแนนที่ใช้ PAT1 40% , GAT 40% และวิชาสามัญสังคม 20%
● วิธีคำนวณคะแนน คือ PAT1 x 40 , GAT x 40 , สังคมวิชาสามัญ x 3 x 20 (อย่าลืมแปลงเป็นคะแนนเต็ม 300 ก่อนน้า)
โดยต้องรวมได้ 15,000 คะแนนขึ้นไป
● เกณฑ์ขั้นต่ำ GAT ต้องได้อย่างน้อย 75 คะแนน Pat1 75 คะแนน และ สังคมวิชาสามัญ 25 คะแนน
● จำนวนรับ 125 คน

▪ รอบ 3 : Admission2

1.คณะ บัญชีฯ

1) หลักสูตร บัญชี
▪ คะแนนที่ใช้ GPAX 20%, ONET 30%, PAT1 20% , GAT 30% , เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนน O-NET ของแต่ละวิชาคือ 30 คะแนน
( ไทย 30 คะแนน, สังคม 30 คะแนน, อังกฤษ 30 คะแนน, คณิต 30 คะแนน, วิทย์ 30 คะแนน )
▪ จำนวนรับ 10 คน

2) หลักสูตร บริหารธุรกิจ
▪ คะแนนที่ใช้ GPAX 20%, ONET 30%, PAT1 20% , GAT 30% , เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนน O-NET ของแต่ละวิชาคือ 30 คะแนน
( ไทย 30 คะแนน, สังคม 30 คะแนน, อังกฤษ 30 คะแนน, คณิต 30 คะแนน, วิทย์ 30 คะแนน )
▪ จำนวนรับ 15 คน

3) หลักสูตรสถิติศาสตร์บัณฑิต
▪ คะแนนที่ใช้ GPAX 20%, ONET 30%, PAT1 20% , GAT 30% , เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนน O-NET ของแต่ละวิชาคือ 30 คะแนน
( ไทย 30 คะแนน, สังคม 30 คะแนน, อังกฤษ 30 คะแนน, คณิต 30 คะแนน, วิทย์ 30 คะแนน )
– สาขาวิชาสถิติ (รับ 12 คน)
– สาขาวิชาการประกันภัย (รับ 12 คน)
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (รับ 12 คน)

2.คณะเศรษฐศาสตร์

▪ คะแนนที่ใช้ GPAX 20%, ONET 30%, PAT1 20% , GAT 30%
▪ จำนวนรับ 25 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

▪ รอบ 3 : Admission1

1) บัญชีฯ และ บริหาร 4 ปี และ 5 ปี

▪ ใช้เกณฑ์คะแนนที่ใช้เดียวกัน คือ วิชาสามัญ: คณิต1 40% , ภาษาอังกฤษ 40% , ภาษาไทย 10% และสังคม 10%
โดยทุกๆวิชาจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ คือ 30 คะแนน (ถ้าวิชาใดวิชาหนึ่งน้อยกว่า 30 คะแนน จะถูกตัดสิทธิ์)
ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ และคะแนนรวมหลังจากคำนวณแล้วต้องได้มากกว่าร้อยละ 50
– วิธีคำนวณคะแนน : คณิต 1 x 0.4 , อังกฤษ x 0.4 , ไทย x 0.1 , สังคม x 0.1 [รวมกันคะแนนเต็ม 100]
• บัญชี 4 ปี (รังสิต) – รับ 145 คน
• บริหาร 4 ปี (รังสิต) – รับ 230 คน
• บัญชี 5 ปี (ท่าพระจันทร์) – รับ 40 คน
• บริหาร 5 ปี (ท่าพระจันทร์) – รับ 40 คน
** ขอเสริมข้อมูลเพิ่มเติม … เนื่องด้วยพี่ปั้นอยู่วงการรับตรง มธ. มาตลอด
มธ. ปกติจะไม่มีการเรียกสำรอง แต่จะใช้วิธีเรียกจำนวนคนให้เกินยอดรับ เพื่อเผื่อคนสละสิทธิ์ (ซึ่งมีแน่นอน 100%) โดยเรียกเกิน 50 – 100% จากตัวเลขเป้ารับเลย

2) เศรษฐศาสตร์ มธ.

• เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 2.75
• คะแนนที่ใช้ คือ PAT1 50% , วิชาสามัญ : อังกฤษ 20% ไทย 20% และ สังคม 10%
• การคำนวณคะแนน PAT1 x 50/300 , ภาษาไทย x 20/100 , ภาษาอังกฤษ x 20/100 , สังคม x 10/100 รวมกันเต็ม 100 คะแนน
• จำนวนรับ 180 คน

▪ รอบ 3 : Admission2

1) บัญชีฯ และ บริหาร 4 ปี และ 5 ปี

▪ คะแนนที่ใช้ GPAX 20%, ONET 30%, PAT1 20% , GAT 30%
• บัญชี 4 ปี (รังสิต) – รับ 20 คน
• บริหาร 4 ปี (รังสิต) – รับ 15 คน
• บัญชี 5 ปี (ท่าพระจันทร์) – รับ 15 คน
• บริหาร 5 ปี (ท่าพระจันทร์) – รับ 15 คน

2) เศรษฐศาสตร์ มธ.

▪ คะแนนที่ใช้ GPAX 20%, ONET 30%, PAT1 20% , GAT 30%
▪ จำนวนรับ 60 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

▪ รอบ 3 : Admission1

1) บัญชีฯ และ บริหาร

กำหนดเกณฑ์ O-NET ภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำ : 30 คะแนน – โดยรับทุกสายการเรียน
*** การคำนวณคะแนน หลากหลายหน่อยน้า อย่าเพิ่งมึน [สงสัยมาก ทำไมไม่ทำให้เหมือนๆกัน แงงง ฝากถามทางฝ่ายรับเข้าของ ม.เกษตรให้ที T__T]

▪ บัญชี (ภาคปกติ)
– เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 3.00
– คะแนนที่ใช้ GPAX10%, GAT20% , PAT1 30% , วิชาสามัญ : คณิต1กับ อังกฤษ รวมสองวิชา 20% และ O-NET ภาษาอังกฤษ 20%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 200 คะแนน, PAT1 80 คะแนน, วิชาสามัญ : คณิต1 40 คะแนน และ อังกฤษ 40 คะแนน , O-NET ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
– จำนวนรับ 80 คน

▪ บัญชี (ภาคพิเศษ)
– [ภาคพิเศษ จะเรียนภาคบ่าย – ค่ำ และมีค่าเทอมสูงกว่าปกติ]
– เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 2.75
– คะแนนที่ใช้ GPAX10%, GAT20% , PAT1 30% , วิชาสามัญ : คณิต1 กับ อังกฤษ รวมสองวิชา 20% และ O-NET ภาษาอังกฤษ 20%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 180 คะแนน, PAT1 70 คะแนน, วิชาสามัญ : คณิต1 30 คะแนน และ อังกฤษ 30 คะแนน , O-NET ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
– จำนวนรับ 80 คน

▪ บริหาร สาขา การเงิน
– เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 3.00
– คะแนนที่ใช้ GPAX10%, GAT30% , PAT1 30% และ O-NET ภาษาอังกฤษ 30%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 100 คะแนน, PAT1 45 คะแนน, O-NET ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
– จำนวนรับ 35 คน

▪ บริหาร สาขา การตลาด
– เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 2.5
– คะแนนที่ใช้ GPAX10%, GAT30% , PAT1 30% และ O-NET ภาษาอังกฤษ 30%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 150 คะแนน, PAT1 50 คะแนน, O-NET ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
– จำนวนรับ 8 คน

▪ บริหาร สาขา การจัดการ
– เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 3.00
– คะแนนที่ใช้ GPAX10%, GAT30% , PAT1 30% และ O-NET ภาษาอังกฤษ 30%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 150 คะแนน, PAT1 55 คะแนน, O-NET ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
– จำนวนรับ 25 คน

▪ บริหาร สาขา การจัดการการผลิต
– เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 2.75
– คะแนนที่ใช้ GPAX10%, GAT30% , PAT1 30% และ O-NET ภาษาอังกฤษ 30%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 150 คะแนน, PAT1 55 คะแนน, O-NET ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
– จำนวนรับ 15 คน

2) เศรษฐศาสตร์

▪ สาขา เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ)
– เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 2.75
– คะแนนที่ใช้ GAT 20% , PAT1 20% และ O-NET : ภาษาไทย 20% ภาษาอังกฤษ 20% คณิต 20%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 120 คะแนน (โดยคะแนนส่วนที่ 2 ต้องมากกว่า 30 คะแนน) , PAT1 60 คะแนน, O-NET: ภาษาไทย 50 คะแนน, ภาษาอังกฤษ 31 คะแนน และ คณิต 50 คะแนน
– จำนวนรับ 30 คน

▪ สาขา เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
– เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 2.75
– คะแนนที่ใช้ GAT 20% , PAT1 20% และ O-NET : ภาษาไทย 20% ภาษาอังกฤษ 20% คณิต 20%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 120 คะแนน (โดยคะแนนส่วนที่ 2 ต้องมากกว่า 30 คะแนน) , PAT1 60 คะแนน, O-NET: ภาษาไทย 50 คะแนน, ภาษาอังกฤษ 31 คะแนน และ คณิต 50 คะแนน
– จำนวนรับ 40 คน
▪ สาขา เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
– เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 2.25
– คะแนนที่ใช้ GAT 30% , PAT1 30% และ O-NET : ภาษาอังกฤษ 20% คณิต 20%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT คะแนนส่วนที่ 2 ต้องมากกว่า 75 คะแนน , PAT1 60 คะแนน, O-NET: ภาษาอังกฤษ 56 คะแนน และ คณิต 40 คะแนน
– จำนวนรับ 5 คน

▪ สาขา ธุรกิจการเกษตร
– คะแนนที่ใช้ PAT1 , วิชาสามัญ : ภาษาไทย 10% สังคม 10% ภาษาอังกฤษ 10% คณิต 20%, O-NET: ภาษาไทย 10% สังคม 10% อังกฤษ 10% คณิต 20%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ PAT1 30 คะแนน
– จำนวนรับ 60 คน

▪ สาขา ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)
– คะแนนที่ใช้ วิชาสามัญ : ภาษาไทย 10% สังคม 10% ภาษาอังกฤษ 10% คณิต 20%, O-NET: ภาษาไทย 10% สังคม 10% อังกฤษ 10% คณิต 20%
– จำนวนรับ 100 คน

▪ สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
– คะแนนที่ใช้ GAT 25%, PAT1 25% , O-NET: อังกฤษ 25%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ PAT1 30 คะแนน, O-NET: อังกฤษ 16 คะแนน
– จำนวนรับ 70 คน

▪ สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
– คะแนนที่ใช้ GAT 25%, PAT1 25% , O-NET: อังกฤษ 25%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ O-NET: อังกฤษ 16 คะแนน
– จำนวนรับ 80 คน

▪ สาขา เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)
– เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 2.00
– คะแนนที่ใช้ GPAX30%, GAT(ส่วนที่ 2) 15%, PAT1 30% , O-NET: อังกฤษ 15% และ คณิต 10%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT(ส่วนที่ 2) ต้องมากกว่า 75 คะแนน, PAT1 45 คะแนน, O-NET: อังกฤษ 35 คะแนน และ คณิต 35 คะแนน
– จำนวนรับ 15 คน

▪ รอบ 3 : Admission2

1) บัญชีฯ และ บริหาร

กำหนดเกณฑ์ O-NET ภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำ : 30 คะแนน – โดยรับทุกสายการเรียน
*** การคำนวณคะแนน หลากหลายหน่อยน้า อย่าเพิ่งมึน [สงสัยมาก ทำไมไม่ทำให้เหมือนๆกัน แงงง ฝากถามทางฝ่ายรับเข้าของ ม.เกษตรให้ที T__T]

▪ บัญชี (ภาคปกติ)
– คะแนนที่ใช้ GPAX 205, GAT 30% , PAT1 20% และ O-NET 30%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 1 คะแนน, PAT1 1 คะแนน, O-NET ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
– จำนวนรับ 50 คน

▪ บัญชี (ภาคพิเศษ)
– [ภาคพิเศษ จะเรียนภาคบ่าย – ค่ำ และมีค่าเทอมสูงกว่าปกติ]
– คะแนนที่ใช้ GPAX 20%, GAT 30% , PAT1 20% และ O-NET 30%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 1 คะแนน, PAT1 1 คะแนน, O-NET ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
– จำนวนรับ 8 คน

▪ บริหาร สาขา การเงิน
– คะแนนที่ใช้ GPAX 20%, GAT 30% , PAT1 20% และ O-NET 30%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 1 คะแนน, PAT1 1 คะแนน, O-NET ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
– จำนวนรับ 35 คน

▪ บริหาร สาขา การตลาด
– คะแนนที่ใช้ GPAX 20%, GAT 30% , PAT1 20% และ O-NET 30%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 1 คะแนน, PAT1 1 คะแนน, O-NET ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
– จำนวนรับ 50 คน

▪ บริหาร สาขา การจัดการ
– คะแนนที่ใช้ GPAX 20%, GAT 30% , PAT1 20% และ O-NET 30%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 1 คะแนน, PAT1 1 คะแนน, O-NET ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
– จำนวนรับ 25 คน

▪ บริหาร สาขา การจัดการการผลิต
– คะแนนที่ใช้ GPAX 20%, GAT 30% , PAT1 20% และ O-NET 30%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 1 คะแนน, PAT1 1 คะแนน, O-NET ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
– จำนวนรับ 15 คน

2) เศรษฐศาสตร์

▪ สาขา เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ)
– เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 2.75
– คะแนนที่ใช้ GPAX 20%, GAT 30%, PAT1 20% และ O-NET 30%: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิต
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 120 คะแนน, PAT1 45 คะแนน, O-NET: ภาษาไทย 50 คะแนน, ภาษาอังกฤษ 25 คะแนน และ คณิต 40 คะแนน
– จำนวนรับ 64 คน

▪ สาขา เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
– เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 2.75
– คะแนนที่ใช้ GPAX20%, GAT 30%, PAT1 20% และ O-NET 30% : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ คณิต
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT 120 คะแนน , PAT1 45 คะแนน, O-NET: ภาษาไทย 50 คะแนน, ภาษาอังกฤษ 25 คะแนน และ คณิต 40 คะแนน
– จำนวนรับ 119 คน

▪ สาขา เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
– เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 2.25
– คะแนนที่ใช้ GPAX 20%, GAT30% , PAT1 20% และ O-NET 30% : คณิต และ ภาษาอังกฤษ
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT คะแนนส่วนที่ 2 ต้องมากกว่า 75 คะแนน , PAT1 60 คะแนน, O-NET: ภาษาอังกฤษ 56 คะแนน และ คณิต 40 คะแนน
– จำนวนรับ 10 คน

▪ สาขา ธุรกิจการเกษตร
– คะแนนที่ใช้ GPAX20%, GAT30%, PAT1 20%, O-NET 30%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ O-NET: อังกฤษ 16 คะแนน
– จำนวนรับ 60 คน

▪ สาขา ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)
– คะแนนที่ใช้ GPAX20%, GAT30%, PAT120%, O-NET 30%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ O-NET: อังกฤษ 16 คะแนน
– จำนวนรับ 100 คน

▪ สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
– คะแนนที่ใช้ GPAX20%, GAT30%, PAT120%, O-NET 30%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ PAT1 30 คะแนน, O-NET: อังกฤษ 16 คะแนน
– จำนวนรับ 10 คน

▪ สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
– คะแนนที่ใช้ GPAX20%, GAT30%, PAT120%, O-NET 30%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ O-NET: อังกฤษ 16 คะแนน
– จำนวนรับ 10 คน

▪ สาขา เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)
– เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ขั้นต่ำ 2.00
– คะแนนที่ใช้ GPAX20%, GAT30%, PAT1 , O-NET 30%
– เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT(ส่วนที่ 2) ต้องมากกว่า 75 คะแนน, PAT1 45 คะแนน, O-NET: อังกฤษ 35 คะแนน
– จำนวนรับ 15 คน

คะแนนสูงต่ำ รอบที่ 3 (สำหรับ TCAS64 คือรอบ 3 : Admission1 )

ปี 2563 – คลิกที่นี่

ปี 2562 – คลิกที่นี่

ปี 2561 – คลิกที่นี่

คะแนนสูงต่ำ รอบ4 (สำหรับ TCAS64 คือ รอบ 3: Admission2 )

ปี 2563 2562 2561 – คลิกที่นี่