รวมมหาวิทยาลัยที่เริ่มเปิดรับสมัคร TCAS65 รอบ 1 Portfolio #DEK65

รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ TCAS65 รอบ 1 หรือ รอบ Portfolio

รวมมหาวิทยาลัยและลิ้งค์สมัคร TCAS65 รอบ 1 หรือรอบ portfolio สำหรับ DEK65 ที่เตรียมตัวทำพอร์ตยื่นรอบนี้ มหาลัยไหนเปิดบ้าง มาดูกัน

รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ TCAS65 รอบ 1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันรับสมัคร : 13 – 23 ธ.ค. 64
วันประกาศผล : 19 ม.ค. 65
วันสัมภาษณ์ : 25 ม.ค. 65
คลิกที่นี่ : http://www.admissions.chula.ac.th/

วันรับสมัคร : 31 ม.ค. – 23 ก.พ. 2565
CU-MEDi (แพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี)
คลิกที่นี่ : https://cu-medi.md.chula.ac.th/

วันรับสมัคร : 16 – 29 ก.ย. 64
วันประกาศผล : 19 ต.ค. 64
วันสัมภาษณ์ : 15 ม.ค. 65
คณะแพทยศาสตร์ (คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ)
คลิกที่นี่ : https://admission.md.chula.ac.th/en-admission2565.pdf

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันรับสมัคร : ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี คลิกที่นี่ : https://esd.kps.ku.ac.th/quota/

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์

วันรับสมัคร : รอประกาศ

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คลิกที่นี่ : https://www.facebook.com/MDPH.CRA/posts/634058591326053

มหาวิทยาลัยมหิดล

วันรับสมัคร : 1 – 24 ธ.ค. 64
วันประกาศผล
: 14 ม.ค. 65
วันสัมภาษณ์ : 16 ม.ค. 65
คลิกที่นี่ : https://tcas.mahidol.ac.th/qualified/1501ict.html

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันรับสมัคร : 15 ธ.ค.64 – 10 ม.ค.65
วันประกาศผล : 27 ม.ค. 65
วันสัมภาษณ์ : 29 – 30 ม.ค. 65
ทุกคณะ/สาขาวิชา คลิกที่นี่ : https://www.tuadmissions.in.th/admissions/10

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางและพัทยา

วันรับสมัคร : 2 – 26 พ.ย. 64
วันประกาศผล : 2 ธ.ค. 64
วันสัมภาษณ์ : 3,11,12 ธ.ค. 64
ทุกคณะ/สาขาวิชา คลิกที่นี่ : https://www.tuadmissions.in.th/admissions/10

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

วันรับสมัคร : 2 – 25 ธ.ค. 64

คลิกที่นี่ : https://admissions.siit.tu.ac.th/undergraduate/public/register

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันรับสมัคร : 1 – 15 ธ.ค.64
วันประกาศผล : 6 ม.ค. 65
วันสัมภาษณ์ : 10 – 11 ม.ค. 65

ทุกคณะ/สาขาวิชา คลิกที่นี่ : https://admissions.kku.ac.th/

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันรับสมัคร : 9 – 23 ธ.ค.64
วันประกาศผล : 18 ม.ค. 65
วันสัมภาษณ์ : 22 – 23 ม.ค. 65

ทุกคณะ/สาขาวิชา คลิกที่นี่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

มหาวิทยาลัยบูรพา

วันรับสมัคร : 1 ธ.ค.64 – 20 ม.ค.65
วันประกาศผล : 26 ม.ค. 65
วันสัมภาษณ์ : 29 – 30 ม.ค. 65

คลิกที่นี่ : http://regservice.buu.ac.th/index.html

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันรับสมัคร : 13 – 24 ธ.ค.64
วันประกาศผล : 17 ม.ค. 65
วันสัมภาษณ์ : 22 ม.ค. 65

ทุกคณะ/สาขาวิชา คลิกที่นี่ : https://admission.swu.ac.th/admissions2/apply_bachelor.php

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันรับสมัคร : 20 ก.ย. 64 – 18 ต.ค. 64
วันประกาศผล : ไม่มีการสัมภาษณ์ วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คือ 15 พ.ย. 64

คลิกที่นี่ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97-1-portfolio/

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันรับสมัคร : 1 ก.ย. 64 – 20 ก.ย. 64

คลิกที่นี่ : https://entry.wu.ac.th/

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันรับสมัคร : 9 ธ.ค. 64 – 3 ม.ค. 65

วันประกาศผล : 27 ม.ค. 65

วันสัมภาษณ์ : มีการสัมภาษณ์เฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น แล้วแต่ระเบียบการกำหนด

คลิกที่นี่ : https://admission.mfu.ac.th/bachelor-degree/bachelor-formal.html

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันรับสมัคร : 5 พ.ย. 64 – 20 ม.ค. 65
วันประกาศผล : 26 ม.ค. 65
วันสัมภาษณ์ : 30 ม.ค. 65

คลิกที่นี่ : https://aic.pnru.ac.th/index.php?op=detail&opid=424

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • โครงการเด็กดีมีที่เรียน

วันรับสมัคร : 26 ต.ค. 64 – 4 พ.ย. 64

วันประกาศผล : 18 พ.ย. 64

วันสัมภาษณ์ : 24 พ.ย. 64

  • โครงการกีฬา

วันรับสมัคร : 1 – 20 ธ.ค. 64

วันประกาศผล : รอติดตามประกาศ

วันสัมภาษณ์ : 15 ม.ค. 65

  • โครงการศิลปวัฒนธรรม

วันรับสมัคร : 1 – 20 ธ.ค. 64

วันประกาศผล : รอติดตามประกาศ

วันสัมภาษณ์ : 16 ม.ค. 65

  • โครงการอื่นๆ

วันรับสมัคร : 1 – 20 ธ.ค. 64

วันประกาศผล : รอติดตามประกาศ

วันสัมภาษณ์ : 26 ม.ค. 65

คลิกที่นี่ : https://admission.msu.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันรับสมัคร : 1 ต.ค. 64 – 7 ม.ค. 65
วันประกาศผล : 14 ม.ค. 65
วันสัมภาษณ์ : 24 – 25 ม.ค. 65

คลิกที่นี่ : https://admission.ssru.ac.th/isqy01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันรับสมัคร :
รอบ 1.1 : 15 ต.ค. – 15 พ.ย. 64
รอบ 1.2 : 15 ธ.ค. 64 – 15 ม.ค. 65

คลิกที่นี่ : http://www.admissions.mju.ac.th/main.aspx

มหาวิทยาลัยพะเยา

  • โครงการครูแนะแนว/คณะ

วันรับสมัคร : 1 พ.ย. 64 – 20 ธ.ค. 64
วันประกาศผล : 14 ม.ค. 65
วันสัมภาษณ์ : –

  • โควตาเรียนดีและอื่นๆ

วันรับสมัคร : 9 ธ.ค. 64 – 5 ม.ค. 65
วันประกาศผล : 14 ม.ค. 65
วันสัมภาษณ์ : 22 ม.ค. 65 (เฉพาะบางสาขาวิชา)

คลิกที่นี่ : https://admission.up.ac.th/63/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันรับสมัคร : 12 ก.ค. – 30 ต.ค. 64
วันประกาศผล : 29 พ.ย. 65
วันสัมภาษณ์ : 2 – 3 ธ.ค. 64
ครุศาสตร์ และ สาธารณสุขศาสตร์  คลิกที่นี่ : http://regis.snru.ac.th/2565-1.pdf

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันรับสมัคร : 1 ก.ย. – 15 พ.ย. 64

โครงการเรียนดีมีคุณธรรม  คลิกที่นี่ : https://admission.pnu.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันรับสมัคร : 1 – 30 ก.ย. 64
วันประกาศผล : 8 ต.ค. 64
วันสัมภาษณ์ : 16 ต.ค. 64

คลิกที่นี่ : http://www.tcas.rbru.ac.th/

มหาวิทยาลัยธัญบุรี

วันรับสมัคร : 1 พ.ย. – 17 ธ.ค. 64

คลิกที่นี่ : https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=18

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันรับสมัคร : 15 – 30 พ.ย. 64

คลิกที่นี่ : https://www.admission.nu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันรับสมัคร : 1 ธ.ค. 64 – 15 ม.ค. 65

คลิกที่นี่ : https://tcas.rmutr.ac.th/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันรับสมัคร : 14 – 25 ธ.ค. 64

คณะเทคนิคการแพทย์ โครงการเรียนดี  คลิกที่นี่ : https://medtech.psu.ac.th/web/

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันรับสมัคร : 9 – 20 พ.ย. 64
วันประกาศผล : 20 ธ.ค. 64
วันสัมภาษณ์ : 25 ธ.ค. 64

คลิกที่นี่ : http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันรับสมัคร : คาดว่าจะเปิดเดือน ธ.ค. 64

แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ รังสีเทคนิค การพัฒนาเด็กปฐมวัย การบริหารธุรกิจการบิน และอื่นๆ
คลิกที่นี่ : https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันรับสมัคร : 13 ธ.ค. 64 – 14 ม.ค. 65

คลิกที่นี่ : https://admission.ku.ac.th/

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันรับสมัคร : 1 พ.ย. 64 – 20 ธ.ค 65
วันประกาศผล : รอตามประกาศ
วันสัมภาษณ์ : ภายใน 28 ม.ค. 65

คลิกที่นี่ : https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.ph

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันรับสมัคร : 1 ต.ค. 64 – 1 ธ.ค 65
วันประกาศผล : 17 ม.ค. 65
วันสัมภาษณ์ : 21 – 22 ม.ค. 65

คลิกที่นี่ : https://www.admission.kmutnb.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันรับสมัคร : 1 ต.ค. 64 – 19 ม.ค. 65
วันประกาศผล : 7 ก.พ. 65
วันสัมภาษณ์ :  –

คลิกที่นี่ : http://eadmission.chandra.ac.th/tcas2/index.aspx