รอบโควตา (Quota) รวม 22 มหาวิทยาลัย เปิดรับ TCAS66 รอบ 2

รอบโควตา (Quota) รวม 22 มหาวิทยาลัย เปิดรับ TCAS66 รอบ 2

TCAS66 รอบโควตา (Quota) คือ TCAS รอบสำหรับนักเรียนในโครงการพิเศษและคนที่ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด ที่มีความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการเรียน ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ฯลฯ

ตัวอย่างโครงการที่เปิดใน TCAS รอบโควตา คือ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท, โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ, เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติแต่ละโครงการของรอบโควตานี้ ทางมหาลัยฯ จะเป็นคนกำหนดคุณสมบัติเป็นหลัก อาจจะใช้คะแนนข้อสอบเฉพาะทาง, A-Level, TGAT, TPAT, GPAX

  • เกรด 5 – 6 เทอม
  • คะแนน TGAT/TPAT, A-Level, เกรดเฉลี่ย(GPAX)
  • มีการสอบประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้านตามเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

TCAS66 รอบโควตา ต้องสมัครทางไหน

TCAS66 รอบโควต้า สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ใครสามารถสมัครรอบโควตาได้บ้าง

  • เด็ก ม.6 ปีการศึกษา 2565
  • สายอาชีพ
  • กศน.
  • เด็กซิ่ว (ได้บางโครงการเท่านั้น)

สามารถยื่น TCAS66 รอบโควตาได้กี่ที่

ยื่นได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่เลือก ยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่เท่านั้น

กำหนดการสมัคร TCAS66 รอบโควต้า

  • ประกาศผลในระบบ Mytcas : 4 พ.ค. 2566
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Mytcas : 4 – 5 พ.ค. 2566
  • สละสิทธิ์ในระบบ Mytcas : 6 พ.ค. 2566

รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ TCAS66 รอบ 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการรอบโควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ 2566
วันประกาศผล : 20 มีนาคม 2566
วันสอบวิชาเฉพาะ(ถ้ามี) : 26 มีนาคม 2566
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 28 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันรับสมัคร : 1 – 16 มีนาคม 2566
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันรับสมัคร : 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 26 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 28 เมษายน 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันรับสมัคร : 1 มีนาคม – 7 เมษายน 2566
วันประกาศผล : 20 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 22 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 26 เมษายน 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันรับสมัคร : 20 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566
วันประกาศผล : 25 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 26 - 27 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 1 พฤษภาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันรับสมัคร : 13 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2566
วันประกาศผล : 25 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันรับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566
วันประกาศผล : 6 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 19 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 27 เมษายน 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันรับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566
วันประกาศผล : 5 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 7- 8 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 11 เมษายน 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดการรอบโควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2566
วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : 20 - 22 เมษายน 2566
วันสอบข้อเขียน : 25 มีนาคม 2566
วันประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 5 เมษายน 2566
วันสอบสัมภาษณ์ : 8 - 22 เมษายน 2566 (แล้วแต่คณะนั้นๆ)
วันประกาศรายชื่อ : 25 เมษายน 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2566
วันประกาศผล : ติดตามได้จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
วันสัมภาษณ์ : ติดตามได้จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
วันประกาศรายชื่อ : ติดตามได้จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันรับสมัคร : 16 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566
วันประกาศผล : 21 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 24 - 25 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยบูรพา

วันรับสมัคร : 18 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2566
วันประกาศผล : 19 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 28 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 2 พฤษภาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ 2566
วันประกาศรายชื่อ : 2 - 4 พฤษภาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันรับสมัคร : 13 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ 2566
วันประกาศผล : 25 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยพะเยา

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยพะเยา

วันรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2566
วันประกาศผล : 24 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 28 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 2 พฤษภาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ)

วันรับสมัคร : 13 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566
วันประกาศรายชื่อ : 3 พฤษภาคม 2566
(แต่ละโครงการมีกำหนดการรับที่แตกต่างกันไป)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันรับสมัคร : 1 – 30 มีนาคม 2566
(รอติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยต่อไป)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันรับสมัคร : 4 – 8 เมษายน 2566
วันประกาศผล : 18 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 20 - 21 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 13 พฤษภาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันรับสมัคร : 15 มีนาคม – 10 เมษายน 2566
(รอติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยต่อไป)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันรับสมัคร : 1 – 30 มีนาคม 2566
วันประกาศผล : 25 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 1 พฤษภาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยนครพนม

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยนครพนม

วันรับสมัคร : 3 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566
วันประกาศผล : 7 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 20 - 21 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 27 เมษายน 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กำหนดการรอบโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันรับสมัคร : 6 มกราคม – 30 มีนาคม 2566
วันประกาศผล : 5 เมษายน 2566
วันสัมภาษณ์ : 19 เมษายน 2566
วันประกาศรายชื่อ : 27 เมษายน 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความ แนะนำ

Previous
Next

คอร์สเรียน แนะนำ