คณะสายวิทย์สุขภาพ คณะไหนบ้างที่ไม่ใช้คะแนน TPAT1

อยากเรียนคณะสายวิทย์สุขภาพ แต่ไม่มีคะแนน TPAT1 เลย ทำยังไงดี ? ถ้าไม่อยากซิ่ว อยากยื่นคะแนนปี 67 จะมีคณะ / มหาลัยฯ ไหนเปิดรับบ้าง ? ใครที่มีแพลนอยากจะยื่นเข้าคณะสายวิทย์สุขภาพและกำลังสงสัยเรื่องนี้ พี่มีคำตอบให้ !! วันนี้พี่จะพาทุกคนไปดูว่าคณะสายวิทย์สุขภาพที่ไม่ต้องใช้คะแนน TPAT1 มีคณะ / หลักสูตร / มหาลัยฯ ไหนบ้าง ? เราไปดูพร้อมกันเล้ยย

คณะที่ไม่ใช้คะแนน TPAT1 มีที่ไหนบ้าง ?

คณะแพทยศาสตร์ รอบ Quota

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
  จำนวนรับ : 2 คน
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
  จำนวนรับ : 78 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  จำนวนรับ : 4 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือข่าย
  จำนวนรับ : 3 คน
 • โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล
  จำนวนรับ : 2 คน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จำนวนรับ : 20 คน
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) และ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)
  จำนวนรับ : 112 คน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ
  จำนวนรับ : 49 คน
 • โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือฯ (CPIRD : community track)
  จำนวนรับ : 22 คน
 • โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ (CPIRD : inclusive track)
  จำนวนรับ : 74 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนรับตรง (โควตาภูมิภาคใต้)
  จำนวนรับ : 50 คน

คณะเภสัชศาสตร์ รอบ Quota

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (รับร่วมกัน) (สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ / สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)
  จำนวนรับ : 2 คน
 • โครงการจุฬาฯ-ชนบท (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)
  จำนวนรับ : 10 คน
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม (สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ / สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)
  จำนวนรับ : 10 คน
 • โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ)
  จำนวนรับ : 1 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
  จำนวนรับ : 1 คน
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  จำนวนรับ : 2 คน
 • โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา
  จำนวนรับ : 1 คน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จำนวนรับ : 10

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ
  จำนวนรับ : 10 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนรับตรง (โควตาภูมิภาคใต้) (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ)
  จำนวนรับ : 55 คน
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนรับตรง (โควตาภูมิภาคใต้) (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม)
  จำนวนรับ : 35 คน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  จำนวนรับ : 40 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  จำนวนรับ : 20 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์ รอบ Quota

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  จำนวนรับ : 1 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือข่าย
  จำนวนรับ : 4 คน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จำนวนรับ : 30 คน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ
  จำนวนรับ : 30 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนรับตรง (โควตาภูมิภาคใต้)
  จำนวนรับ : 30 คน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบ Quota

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการผ่านความร่วมมือทางการศึกษากับกรมส่งเสริมสหกรณ์
  จำนวนรับ : 10 คน
 • โครงการจุฬาฯ-ชนบท
  จำนวนรับ : 10 คน
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
  จำนวนรับ : 2 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • โครงการนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จำนวนรับ : 10 คน
 • โครงการลูกพระพิรุณ
  จำนวนรับ : 10 คน
  โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน มก. โดยวิธีพิเศษ
  จำนวนรับ : 1 คน
 • โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีพิเศษ
  จำนวนรับ : 1 คน
 • โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น
  จำนวนรับ : 15 คน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จำนวนรับ : 30 คน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ
  จำนวนรับ : 40 คน
 • โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ (การพยาบาลสัตว์)
  จำนวนรับ : 17 คน
 • โครงการการรับนักเรียนชาวไทยภูเขา
  จำนวนรับ : 1 คน
 • โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
  จำนวนรับ : 8 คน
 • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์
  จำนวนรับ : 8 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนรับตรง (โควตาภูมิภาคใต้)
  จำนวนรับ : 5 คน

คณะแพทยศาสตร์ รอบ Admission

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 • แพทย์ศิริราช (สาขากายอุปกรณ์)
  เกณฑ์คะแนน : TGAT 30% + A-Level คณิต 1 14% + A-Level ฟิสิกส์ 14% + A-Level เคมี 14%+
  A-Level ชีวะ 14 % + A-Level อังกฤษ 14 %
 • จำนวนรับ : 12 คน
 • แพทย์ศิริราช (สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)
  เกณฑ์คะแนน : GPAX 10% + TPAT21 30% + A-Level วิทย์ 20% + A-Level ชีวะ 20% + A-Level อังกฤษ 20%
  จำนวนรับ : 2 คน
 • แพทย์รามา (สาขาวิชาแก้ไขการได้ยิน)
  เกณฑ์คะแนน : TGAT 25% + A-Level คณิต 1 11.25% + A-Level ฟิสิกส์ 11.25% + A-Level เคมี 7.5% + A-Level ชีวะ 11.25% + A-Level สังคม 7.5 + A-Level ไทย 11.25% + A-Level อังกฤษ 15%
  จำนวนรับ : 10 คน
 • แพทย์รามา (สาขาวิชาแก้ไขการพูด)
  เกณฑ์คะแนน : TGAT 25% + A-Level คณิต 1 11.25% + A-Level ฟิสิกส์ 11.25% + A-Level เคมี 7.5% + A-Level ชีวะ 11.25% + A-Level สังคม 7.5% + A-Level ไทย 11.25% + A-Level อังกฤษ 15%
  จำนวนรับ : 7 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • วท.บ.กายภาพบำบัด (วิทยาเขตหาดใหญ่)
  เกณฑ์คะแนน : GPAX 10% + TGAT 40% + A-Level ฟิสิกส์ 25% + A-Level ชีวะ 25%
  จำนวนรับ : 20 คน
 • วท.บ.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
  เกณฑ์คะแนน : GPAX 10% + TGAT 40% + A-Level ฟิสิกส์ 25% + A-Level ชีวะ 25%
  จำนวนรับ : 5 คน
 • วท.บ.รังสีเทคนิค (วิทยาเขตหาดใหญ่)
  เกณฑ์คะแนน : GPAX 10% + TGAT 20% + A-Level คณิต 1 20% + A-Level ฟิสิกส์ 25% + A-Level เคมี ชีวะ อังกฤษ รวม 25%
  จำนวนรับ : 30 คน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • วท.บ. ฉุกเฉินการแพทย์
  เกณฑ์คะแนน : TGAT 40% + A-Level คณิต 1 10% + A-Level ฟิสิกส์ 10% + A-Level เคมี 10% + A-Level ชีวะ 10% +  A-Level ไทย 10% + A-Level อังกฤษ 10%
  จำนวนรับ : 4 คน

คณะเภสัชศาสตร์ รอบ Admission

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ)
  เกณฑ์คะแนน : TGAT 20% + A-Level คณิต 1 20% + A-Level อังกฤษ 20% + A-Level ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวม 40%
  จำนวนรับ : 60 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  เกณฑ์คะแนน : TGAT 20% + A-Level คณิต 1 20% + A-Level ฟิสิกส์ 13% + A-Level เคมี 14% + A-Level ชีวะ 13%  + A-Level อังกฤษ 20%
  จำนวนรับ : 30 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • เภสัชกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย ปกติ)
  เกณฑ์คะแนน : TGAT 20% + A-Level คณิต 1 20% + A-Level อังกฤษ 20% + A-Level ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวม  40%
 • จำนวนรับ : 35 คน
 • การบริบาลทางเภสัชกรรม (ภาษาไทย ปกติ)
  เกณฑ์คะแนน : TGAT 20% + A-Level คณิต 1 20% +  A-Level อังกฤษ 20% + A-Level ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวม 40%
  จำนวนรับ : 20

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)
  เกณฑ์คะแนน : TGAT 20% + A-Level คณิต 1 20% + A-Level อังกฤษ 20% + A-Level ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวม 40%
  จำนวนรับ : 40 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
  เกณฑ์คะแนน : GPAX 10% + TGAT 30% + A-Level คณิต 1 10% + A-Level ฟิสิกส์ 10% + A-Level เคมี 15% + A-Level ชีวะ 15% + A-Level อังกฤษ 10%
  จำนวนรับ : 20 คน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบ Admission

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ)
  เกณฑ์คะแนน : GPAX 10% + TGAT 30% + A-Level คณิต 1 10% + A-Level เคมี 20% + A-Level ชีวะ 30%
  จำนวนรับ : 5 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  เกณฑ์คะแนน : GPAX 10% + TGAT 30% + A-Level คณิต 1 10% + A-Level เคมี 20% + A-Level ชีวะ 30%
  จำนวนรับ : 10 คน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  เกณฑ์คะแนน : GPAX 10% + TGAT 30% + A-Level คณิต 1 10% + A-Level เคมี 20% + A-Level ชีวะ 30%
  จำนวนรับ : 5 คน
 • วท.บ.การพยาบาลสัตว์
  เกณฑ์คะแนน : GPAX 10% + TGAT 30% + A-Level คณิต 1 10% +  A-Level เคมี 20% + A-Level ชีวะ 30%
  จำนวนรับ : 9 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  เกณฑ์คะแนน : GPAX 10% + TGAT 30% + A-Level คณิต 1 10% +  A-Level เคมี 20% + A-Level ชีวะ 30%
  จำนวนรับ : 1 คน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์
  เกณฑ์คะแนน : GPAX 10% + TGAT 30% + A-Level คณิต 1 10% + A-Level เคมี 20% + A-Level ชีวะ 30%
  จำนวนรับ : 5 คน

พี่หวังว่าบทความนี้จะช่วยทำให้น้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะสายวิทย์สุขภาพได้ข้อมูลมากขึ้นน้าาา เพราะบางคนอาจเข้าใจว่าถ้าอยากเรียนคณะสายนี้ก็ต้องมีคะแนน TPAT1 เท่านั้น แต่พอไม่ได้สอบไว้ก็รู้สึกท้อและคิดว่าตัวเองคงจะยื่นคะแนนไม่ได้ ถึงแม้ว่าคณะสายวิทย์สุขภาพจะมีมหาลัยฯ / โครงการที่เปิดรับไม่เยอะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าน้อง ๆ จะไม่มีโอกาสน้าาา ถ้ามีคณะที่สนใจ ให้ทุกคนลองเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรได้เลย อย่าเพิ่งยอมแพ้ พี่เป็นกำลังใจให้ทุกคน !!

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

สรุปขั้นตอนสมัครสอบ A-Level และวิธีเช็กสนามสอบ
สมัครสอบ A-Level TCAS67 ยังไง ? ฉบับละเอียดครบทุกขั้นตอน
ข้อสอบ A-Level 67 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ออกอะไรบ้าง?
ข้อสอบ A-Level คณิต 1 และคณิต 2 67 มีบทไหนน่าเก็บและบทไหนเทได้บ้าง?
สรุป A-Level ไทยสังคม ออกสอบอะไรบ้าง
สรุป A-Level ไทย สังคม TCAS67 ออกสอบอะไรบ้าง? พร้อมคลิปติวฟรี
วิเคราะห์คะแนน TGAT TPAT2-5
ส่องคะแนน TGAT 67 แนวโน้มคะแนนจะเฟ้อหรือฝืด มาดูกัน!

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share