รวมกำหนดการสอบโควต้า 22 มหาวิทยาลัยที่เริ่มเปิดรับสมัคร TCAS65 รอบ 2 โควต้า (Quota) #DEK65

รวมมหาวิทยาลัยและลิงก์สมัคร TCAS65 รอบ 2 โควต้า (Quota) สำหรับ DEK65

รอบโควต้า (Quota) คือ รอบสำหรับนักเรียนในเครือข่ายโครงการพิเศษ และนักเรียนในพื้นที่

ต้องใช้อะไรบ้าง

  • เกรด 5 – 6 เทอม
  • คะแนน GAT/PAT , วิชาสามัญ ,วิชาเฉพาะ, เกรดเฉลี่ย
  • มีการสอบประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้านตามเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

สนใจหัวข้อไหน ... กดอ่านเลย

สมัครทางไหน

สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ใครสมัครได้บ้าง

  • เด็ก ม.6 ปีการศึกษา 2563
  • สายอาชีพ
  • กศน.
  • เด็กซิ่ว (ได้บางโครงการเท่านั้น)

ยื่นได้กี่ที่

ยื่นได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่เลือก ยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่เท่านั้น

กำหนดการสมัคร TCAS รอบโควต้า

ประกาศผลในระบบ : 4 พ.ค. 2565

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4 – 5 พ.ค. 2565

สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ค. 2565

รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ TCAS65 รอบ 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันรับสมัคร : 14 – 24 ก.พ. 65
วันประกาศผล : 27 เม.ย. 65
วันสัมภาษณ์ : 29 เม.ย. 65
วันประกาศรายชื่อ : 4 พ.ค. 65
คลิกที่นี่ : http://www.admissions.chula.ac.th/tcas2.html

คณะแพทยศาสตร์
วันรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 65
วันประกาศผล : 11 เม.ษ. 65
วันสัมภาษณ์ : 26 – 29 เม.ษ. 65
วันประกาศรายชื่อ : 4 พ.ค. 65
คลิกที่นี่ : https://admission.md.chula.ac.th/en-admission2565.pdf

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันรับสมัคร : 18 ม.ค. – 20 เม.ษ. 65
วันประกาศผล : 27 เม.ษ. 65
วันสัมภาษณ์ : 29 – 30 เม.ษ. 65
วันประกาศรายชื่อ : 3 พ.ค. 65

คลิกที่นี่ : https://admission.ksu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันรับสมัคร : 15 ก.พ. – 22 มี.ค. 65
วันประกาศผล : 27 เม.ษ. 65
วันสัมภาษณ์ : 29 – 30 เม.ษ. 65
วันประกาศรายชื่อ : 3 พ.ค. 65

คลิกที่นี่ : https://admission.ku.ac.th/

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันรับสมัคร : 14 – 24 ก.พ. 65
วันประกาศผล : –
วันสัมภาษณ์ : –
วันประกาศรายชื่อ : 2 และ 4 พ.ค. 65

คลิกที่นี่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?tcasround=2&tcasround2=2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันเปิดรับสมัคร :
โครงการ Active Recruitment
: 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 มีนาคม 2565
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม :7 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 มีนาคม 2565
โครงการ KMUTT International Admission : 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 9 มีนาคม 2565
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู : 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 7 มีนาคม 2565
โครงการ “ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 7 มีนาคม 2565
โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2565 : 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 7 มีนาคม 2565
โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา : 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 9 มีนาคม 2565
โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์: 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 9 มีนาคม 2565
โครงการรับนักศึกษาพิการ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 9 มีนาคม 2565
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) : 21 มีนาคม 2565 – 18 เมษายน 2565
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) : 21 มีนาคม 2565 – 18 เมษายน 2565
โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) :
21 มีนาคม 2565 – 18 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : https://admission.kmutt.ac.th/apply/round2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันรับสมัคร : 1 มีนาคม – 11 เมษายน 2565
วันประกาศผล : –
วันสัมภาษณ์ : –
วันประกาศรายชื่อ : 29 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-2-quota/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันรับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : 27 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://www.tuadmissions.in.th/

มหาวิทยาลัยธัญบุรี

วันรับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2565
วันประกาศผล : 15 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 26 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=18 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันรับสมัคร : 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
วันประกาศผล : 25 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 30 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://www.admission.nu.ac.th/

มหาวิทยาลัยบูรพา

วันรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2565
วันประกาศผล : 29 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : http://regservice.buu.ac.th/

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : –
วันสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันรับสมัคร : 5 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565
วันประกาศผล : –
วันสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 30 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : https://admission.msu.ac.th/

มหาวิทยาลัยมหิดล

วันรับสมัคร : 1 มีนาคม (เวลา 9.30 น.) – 20 เมษายน 2565 (ภายในเวลา 12.00 น.)
วันประกาศผล : 24 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 26 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 28 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : https://tcas.mahidol.ac.th/

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันรับสมัคร : 1 – 31 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : –
วันสัมภาษณ์ : 9 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 20 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : https://admissions.mju.ac.th/www/Default.aspx

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : –
วันสัมภาษณ์ : บางสาขาวิชา
วันประกาศรายชื่อ : 2 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://admission.mfu.ac.th/bachelor-degree/bachelor-home.html

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันรับสมัคร : 22 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2565
วันประกาศผล : 21 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 24 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 30 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : https://admission.pnru.ac.th/home/info

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันรับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : 8 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 20 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://admission.ssru.ac.th/isqy01

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันรับสมัคร : 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
วันประกาศผล : รอประกาศเพิ่มเติม
วันสัมภาษณ์ : รอประกาศเพิ่มเติม
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://admission.swu.ac.th/admissions2/apply_bachelor.php

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันรับสมัคร : 21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : 27 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 28 – 29 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 30 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : https://admission.su.ac.th/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต

วันรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : 26 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 28 – 29 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 2 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://entrance.psu.ac.th/

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2565
วันประกาศผล : 20 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://tcas.dusit.ac.th/

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ : 1 – 30 มีนาคม 2565
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ สาขาวิชารังสีเทคนิค : 1 – 31 มีนาคม 2565
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการจุฬาภรณ์ – EEC สาขาวิชารังสีเทคนิค : 1 – 31 มีนาคม 2565
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสุขภาพ : 1 – 30 มีนาคม 2565
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน-ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ : 25 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2565
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) : 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission/