Add Line

“คลิกที่ลิงค์เพื่อ ขอเข้ากลุ่มไลน์

“หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง”

“หลังจากเข้ากลุ่มแล้วให้น้องๆ
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ในแชทเลยน้า”