สัดส่วนคะแนน กสพท 66 A Level 70%

สัดส่วนคะแนน กสพท 66 A Level 70%