จำนวนรับใน กสพท. 65

จำนวนรับในแต่ละคณะใน กสพท. 65