samarn-math2

ข้อสอบวิชาสามัญ
คณิต 2

รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ระดับความยาก ดาวน์โหลด
00001
แนวข้อสอบเข้าม.1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
50
ยาก
00002
ข้อสอบสังคมศักษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ
50
ยาก
00003
ข้อสอบสังคมศักษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
50
ยาก
00004
ข้อสอบสังคมศักษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
50
ยาก
Coming Soon