สถิติคะแนนคณิต1-61-64

ตารางสถิติคะแนนคณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ ตั้งแต่ปี 2561 - 2564