คะแนนเฉลี่ยคณิต1

คะแนนเฉลี่ยคณิต 1 วิชาสามัญ ตั้งแต่ปี 2561 - 2564