คะแนนเฉลี่ยคณิต 1 วิชาสามัญ ตั้งแต่ปี 2561 – 2564

คะแนนเฉลี่ยคณิต 1 วิชาสามัญ ตั้งแต่ปี 2561 - 2564