รวมมหาวิทยาลัยและลิงก์สมัคร TCAS65 รอบ 2 โควต้า (Quota) สำหรับ DEK65

รอบโควต้า (Quota) คือ รอบสำหรับนักเรียนในเครือข่ายโครงการพิเศษ และนักเรียนในพื้นที่

ต้องใช้อะไรบ้าง

  • เกรด 5 – 6 เทอม
  • คะแนน GAT/PAT , วิชาสามัญ ,วิชาเฉพาะ, เกรดเฉลี่ย
  • มีการสอบประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้านตามเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

สมัครทางไหน

สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ใครสมัครได้บ้าง

  • เด็ก ม.6 ปีการศึกษา 2563
  • สายอาชีพ
  • กศน.
  • เด็กซิ่ว (ได้บางโครงการเท่านั้น)

ยื่นได้กี่ที่

ยื่นได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่เลือก ยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่เท่านั้น

อัพเดทล่าสุด!!!
รอบโควตา (Quota) ปี 66

รวมให้แล้ว !! กำหนดการ TCAS66 รอบโควตา ของแต่ละมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย !!

อัพเดทล่าสุด!!!
รอบโควตา (Quota) ปี 66

รวมให้แล้ว !! กำหนดการ TCAS66 รอบโควตา ของแต่ละมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย !!

กำหนดการสมัคร TCAS รอบโควต้า 65

ประกาศผลในระบบ : 4 พ.ค. 2565

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4 – 5 พ.ค. 2565

สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ค. 2565

รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ TCAS65 รอบ 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันรับสมัคร : 14 – 24 ก.พ. 65
วันประกาศผล : 27 เม.ย. 65
วันสัมภาษณ์ : 29 เม.ย. 65
วันประกาศรายชื่อ : 4 พ.ค. 65
คลิกที่นี่ : http://www.admissions.chula.ac.th/tcas2.html

คณะแพทยศาสตร์
วันรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 65
วันประกาศผล : 11 เม.ษ. 65
วันสัมภาษณ์ : 26 – 29 เม.ษ. 65
วันประกาศรายชื่อ : 4 พ.ค. 65
คลิกที่นี่ : https://admission.md.chula.ac.th/en-admission2565.pdf

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันรับสมัคร : 18 ม.ค. – 20 เม.ษ. 65
วันประกาศผล : 27 เม.ษ. 65
วันสัมภาษณ์ : 29 – 30 เม.ษ. 65
วันประกาศรายชื่อ : 3 พ.ค. 65

คลิกที่นี่ : https://admission.ksu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันรับสมัคร : 15 ก.พ. – 22 มี.ค. 65
วันประกาศผล : 27 เม.ษ. 65
วันสัมภาษณ์ : 29 – 30 เม.ษ. 65
วันประกาศรายชื่อ : 3 พ.ค. 65

คลิกที่นี่ : https://admission.ku.ac.th/

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันรับสมัคร : 14 – 24 ก.พ. 65
วันประกาศผล : –
วันสัมภาษณ์ : –
วันประกาศรายชื่อ : 2 และ 4 พ.ค. 65

คลิกที่นี่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?tcasround=2&tcasround2=2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันเปิดรับสมัคร :
โครงการ Active Recruitment
: 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 มีนาคม 2565
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม :7 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 มีนาคม 2565
โครงการ KMUTT International Admission : 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 9 มีนาคม 2565
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู : 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 7 มีนาคม 2565
โครงการ “ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 7 มีนาคม 2565
โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2565 : 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 7 มีนาคม 2565
โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา : 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 9 มีนาคม 2565
โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์: 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 9 มีนาคม 2565
โครงการรับนักศึกษาพิการ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 9 มีนาคม 2565
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) : 21 มีนาคม 2565 – 18 เมษายน 2565
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) : 21 มีนาคม 2565 – 18 เมษายน 2565
โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) :
21 มีนาคม 2565 – 18 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : https://admission.kmutt.ac.th/apply/round2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันรับสมัคร : 1 มีนาคม – 11 เมษายน 2565
วันประกาศผล : –
วันสัมภาษณ์ : –
วันประกาศรายชื่อ : 29 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-2-quota/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันรับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : 27 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://www.tuadmissions.in.th/

มหาวิทยาลัยธัญบุรี

วันรับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2565
วันประกาศผล : 15 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 26 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=18

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันรับสมัคร : 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
วันประกาศผล : 25 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 30 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://www.admission.nu.ac.th/

มหาวิทยาลัยบูรพา

วันรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2565
วันประกาศผล : 29 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : http://regservice.buu.ac.th/

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : –
วันสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันรับสมัคร : 5 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565
วันประกาศผล : –
วันสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 30 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : https://admission.msu.ac.th/

มหาวิทยาลัยมหิดล

วันรับสมัคร : 1 มีนาคม (เวลา 9.30 น.) – 20 เมษายน 2565 (ภายในเวลา 12.00 น.)
วันประกาศผล : 24 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 26 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 28 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : https://tcas.mahidol.ac.th/

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันรับสมัคร : 1 – 31 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : –
วันสัมภาษณ์ : 9 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 20 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : https://admissions.mju.ac.th/www/Default.aspx

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : –
วันสัมภาษณ์ : บางสาขาวิชา
วันประกาศรายชื่อ : 2 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://admission.mfu.ac.th/bachelor-degree/bachelor-home.html

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันรับสมัคร : 22 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2565
วันประกาศผล : 21 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 24 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 30 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : https://admission.pnru.ac.th/home/info

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันรับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : 8 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 20 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://admission.ssru.ac.th/isqy01

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันรับสมัคร : 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
วันประกาศผล : รอประกาศเพิ่มเติม
วันสัมภาษณ์ : รอประกาศเพิ่มเติม
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://admission.swu.ac.th/admissions2/apply_bachelor.php

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันรับสมัคร : 21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : 27 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 28 – 29 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 30 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ : https://admission.su.ac.th/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต

วันรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : 26 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 28 – 29 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 2 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://entrance.psu.ac.th/

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2565
วันประกาศผล : 20 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://tcas.dusit.ac.th/

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ : 1 – 30 มีนาคม 2565
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ สาขาวิชารังสีเทคนิค : 1 – 31 มีนาคม 2565
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการจุฬาภรณ์ – EEC สาขาวิชารังสีเทคนิค : 1 – 31 มีนาคม 2565
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสุขภาพ : 1 – 30 มีนาคม 2565
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน-ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ : 25 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2565
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) : 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2565

คลิกที่นี่ : https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission/

อัพเดทล่าสุด!!!
รอบโควตา (Quota) ปี 66

รวมให้แล้ว !! กำหนดการ TCAS66 รอบโควตา ของแต่ละมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย !!

อัพเดทล่าสุด!!!
รอบโควตา (Quota) ปี 66

รวมให้แล้ว !! กำหนดการ TCAS66 รอบโควตา ของแต่ละมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย !!

Share