[สรุป] การใช้คะแนนรอบ 3 บัญชี บริหาร (จุฬาฯ มธ. เกษตรฯ) #TCAS62

สรุปการใช้คะแนนรอบ 3 รับตรงร่วมกัน #TCAS62 คณะบัญชีและบริหาร

 ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562

การรับตรงของธรรมศาสตร์ จุฬาฯ และเกษตร คณะบัญชี และบริหาร หากมีผิดพลาดยังไงท้วงพี่ได้น้า พี่ลองรวบรวม และอธิบายในมุมที่พี่เข้าใจ (แถมเศรษฐศาสตร์ ของ มธ. และ จุฬาฯ ด้วย)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Cr. http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/round3_62.pdf)

ทั้งบัญชี และบริหาร ใช้เกณฑ์เดียวกัน คือ PAT1 60% และ GAT 40% คิดคะแนนเป็นเต็ม 30,000 ด้วยการนำ PAT1 x 60 , GAT x 40 ใช้เกรดขั้นต่ำ 3.00 และคะแนนเมื่อคิดรวมแล้วต้องเกิน 50% ก็คือต้องไม่น้อยกว่า 15,000 คะแนน (รับรวมกันสายวิทย์ และศิลป์คำนวณ และเด็กซิ่วยื่นได้)

 • บัญชี – รับ 250 คน
 • บริหารธุรกิจ – รับ 250 คน

เพิ่มเติม ! สำหรับ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 2. สาขาวิชาการประกันภัย และ 3. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ จะใช้คะแนน GAT 40% , PAT1 30% และ PAT2 30% โดยมีขั้นต่ำคือรวมต้องได้ 50% หรือ 15,000 ครับ คำนวณโดย GAT x 40 , PAT1 x 30 , PAT2 x 30 – รับเอกละ 30 คน รวมเป็น 90 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ – (เกรดขั้นต่ำ 75) คะแนน GAT PAT1 ต้องได้อย่างน้อย 75 คะแนน และวิชาสามัญสังคมอย่างน้อย 25 คะแนน – น้ำหนัก PAT1 40% , GAT 40% และวิชาสามัญสังคม 20% วิธีคำนวณคะแนน คือ PAT1 x 40 , GAT x 40 , สังคมวิชาสามัญ x 3 x 20 (แปลงเป็นเต็ม 300 ก่อน) ต้องรวมได้ 15,000 คะแนนขึ้นไป , รับ 125 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Cr. https://www.tuadmissions.in.th/img/2018122814451427.pdf)

** ทั้ง 4 ปี และ 5 ปี ใช้เกณฑ์เดียวกัน คือ วิชาสามัญ คณิต 1 40% , ภาษาอังกฤษ 40% , ภาษาไทย 10% และสังคม 10% และมีคะแนนขั้นต่ำคือ 30 คะแนน (ต่ำกว่า 30 แม้แต่วิชาเดียว จะถูกตัดสิทธิ์น้า)  ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ

วิธีคำนวณคะแนน : คณิต 1 x 0.4 , อังกฤษ x 0.4 , ไทย x 0.1 , สังคม x 0.1 [รวมกันคะแนนเต็ม 100]

 • บัญชี 4 ปี (รังสิต) – รับ 145 คน
 • บริหาร 4 ปี (รังสิต) – รับ 230 คน
 • บัญชี 5 ปี (ท่าพระจันทร์) – รับ 40 คน
 • บริหาร 5 ปี (ท่าพระจันทร์) – รับ 40 คน

(ปีนี้ของ 5 ปี แยกบัญชี บริหารเลยครับ ปีก่อนรับรวมกัน เดาว่าบัญชี คงคะแนนขึ้น และบริหาร คะแนนจะต่ำลง เมื่อเทียบกับคะแนน 5 ปี ของปีก่อน)

** ขอเสริมข้อมูลเพิ่มเติม … เนื่องด้วยพี่ปั้นอยู่วงการรับตรง มธ. มาตลอด

มธ. ปกติจะไม่มีการเรียกสำรอง แต่จะใช้วิธีเรียกจำนวนคนให้เกินยอดรับ เพื่อเผื่อคนสละสิทธิ์ (ซึ่งมีแน่นอน 100%)

ซึ่งโดยทั่วไปจะรับเกินแทบจะ 2 เท่า ++ จากยอดรับจริง เผื่อคนสละสิทธิ์ไปที่อื่น และเป็นแบบนี้ทุกปี แต่ปีนี้รับตรงสามารถติดได้แค่ 1 ที่เท่านั้น สมมติเลือกอันดับ 1 เป็นที่อื่น และยื่นบัญชี มธ. อันดับ 2 ถ้าติดที่อื่นแล้ว ก็จะไม่มีชื่อในการยื่นบัญชี มธ. เลย เพราะถือว่าติดอันดับ 1 แล้ว เลยคาดการณ์ว่า ปีนี้จะเรียกเกินน้อยกว่าปีก่อนๆครับ (อาจจะเผื่อ 40-50% จากยอดเป้ารับ)

 • เศรษฐศาสตร์ มธ. – เกรดขั้นต่ำ 75 น้ำหนักคะแนนที่ใช้รับเข้า คือ PAT1 50% วิชาสามัญอังกฤษ 20% ไทย 20% และสังคม 10% (รับ 240 คน) – การคำนวณคะแนน PAT1 x 50/300 , ภาษาไทย x 20/100 , ภาษาอังกฤษ x 20/100 , สังคม x 10/100 รวมกันเต็ม 100 คะแนน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Cr. https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/04/09/TCAS3-2562_edit.pdf)

[กำหนด ONET อังกฤษขั้นต่ำ : บริหาร 16 คะแนน บัญชี 25 คะแนน] – รับทุกสายการเรียน

*** การคำนวณคะแนน หลากหลายหน่อยน้า อย่าเพิ่งมึน [สงสัยมาก ทำไมไม่ทำให้เหมือนๆกัน แงงง ฝากถามทางฝ่ายรับเข้าของ ม.เกษตรให้ที T__T]

 • บัญชี (ภาคปกติ) (รับ 80 คน) – ขั้นต่ำ คือ เกรด 00 , GAT รวม 180 , PAT1 79.05 (ค่าเฉลี่ย +30) , วิชาสามัญต้องเกินเฉลี่ย (คณิต 1 23.52 , อังกฤษ 33.81) และรวมสองวิชาต้องเกิน 97.33 คะแนน(ค่าเฉลี่ย +40)

[ขั้นต่ำแอบโหด ถ้าไม่ผ่านแม้แต่ข้อเดียว ยื่นไม่ได้น้า]

*** คำนวณคะแนนโดยนำ คณิต 1 + อังกฤษ เลย (รวมเต็ม 200 คะแนน)

 • บัญชี (ภาคพิเศษ) (รับ 80 คน) [เรียนภาคบ่าย – ค่ำ และมีค่าเทอมสูงกว่า] – ขั้นต่ำ คือ เกรด 75 , GAT รวม 150 , PAT1 69.05 (เฉลี่ย + 20 คะแนน) วิชาสามัญต้องเกินเฉลี่ย (คณิต 1 23.52 , อังกฤษ 33.81) และรวมสองวิชาต้องเกิน 77.33 คะแนน(ค่าเฉลี่ย +20)***

*** คำนวณคะแนนโดยนำ คณิต 1 + อังกฤษ เลย (รวมเต็ม 200 คะแนน)

 • บริหารการเงิน (รับ 30 คน) – เกรดขั้นต่ำ 00 และใช้ GAT + PAT1 เลย (คะแนนเต็ม 600)
 • บริหารการตลาด (รับ 30 คน) – เกรดขั้นต่ำ 75 และใช้ GAT + PAT1 เลย (คะแนนเต็ม 600)
 • บริหารการจัดการ (รับ 40 คน) – เกรดขั้นต่ำ 00 ต้องมีคะแนน GAT และ PAT1 แต่ไม่กำหนดขั้นต่ำ และคำนวณคะแนนโดยนำวิชาสามัญ 4 วิชาบวกกัน คือ คณิต 1 อังกฤษ ไทย และสังคม (คะแนนเต็ม 400 คะแนน) และมีคะแนนรวมเกินค่าเฉลี่ยของ 4 วิชารวมกัน คือ 147.84
 • บริหารการจัดการการผลิต (รับ 30 คน) – เกรดขั้นต่ำ 75 ต้องมีคะแนน GAT และ PAT1 แต่ไม่กำหนดขั้นต่ำ และคำนวณคะแนนโดยนำวิชาสามัญ 4 วิชาบวกกัน คือ คณิต 1 อังกฤษ ไทย และสังคม (คะแนนเต็ม 400 คะแนน) และมีคะแนนรวมเกินค่าเฉลี่ยของ 4 วิชารวมกัน คือ 147.84
 • สำหรับรอบ 4 คณะบัญชี บริหาร และเศรษฐศาสตร์ คำนวณคะแนนเหมือนกัน คือ GPA x 1,500 , ONET x 18 ,GAT x 30 , PAT1 x 20 รวมเป็นเต็ม 30,000

จำลองยื่นคะแนน 2562

 • มาแล้ววว > < พี่ปั้นได้ทำจำลองยื่นคะแนนให้น้องๆสำหรับ #dek62 ฝากช่วยกันแชร์ ชวนเพื่อนที่จะยื่นมากรอกกันน้า
 • แต่ขอทำแค่คณะบัญชี บริหาร ของจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์(บางเขน) + เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ รอบ 3 รับตรงร่วมกันนะครับ [ทำเยอะกว่านี้กลัวจะเดี้ยงก่อน เพราะยังต้องสอนคอร์ส #dek63 ด้วยง่า]
 • สำหรับชื่อ และ โรงเรียน จะกรอก หรือไม่กรอกก็ได้นะครับ มีช่องให้ใส่คะแนนสนามต่างๆ เพื่อเทียบว่าเรียงจากมากไปน้อย แต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้าง
 • ถ้าน้องจะยื่นอันไหน ให้กรอกคะแนนของอันนั้นนะครับ โดยคำนวณคะแนนให้เรียบร้อย พี่จะมีสูตรคำนวณให้ แต่ถ้าไม่ได้ยื่นอันไหน ให้เว้นไว้นะครับ (เพื่อความง่ายในการจัดเรียงของพี่ด้วย) เช่น อยากยื่นบัญชี ธรรมศาสตร์ กับบริหารจุฬาฯ เป็น 2 อันดับ จาก 6 อีก 4 อันดับจะยื่นสายอื่น เช่น กสพท. ก็ให้ใส่คะแนนแค่ 2 ช่อง นอกนั้นเว้นไว้ … รวมกรอกได้สูงสุด 6 อันดับนะครับ
 • กรอกคะแนนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 เมษายน 2562 น้า หลังจากนี้จะปิดรับ และนำคะแนนมาคำนวณนะครับ ส่งให้เพื่อนๆให้เยอะที่สุดเลยน้า โดยเฉพาะเพื่อนที่จะเข้าคณะนี้ กรอกคะแนนตามจริง และใส่แต่ตัวเลขน้า … เอาตรงๆพี่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการทำครั้งนี้เลย คือทำเพื่อน้องๆล้วนๆ 100% แต่มันคือสิ่งที่พี่ทำมาทุกปี น่าจะเกิน 4 – 5 ปีแล้ว
 • พี่จะเรียงคะแนนจากมาก ไปหาน้อยให้ โดยแยกแต่ละเอกเลย ถ้าพอจะเก็ง (+คาดเดา) คะแนนขั้นต่ำที่จะสอบติดได้ ก็จะทำให้น้า ขอเวลา 2 – 3 วันหลังจากปิดรับคะแนน แล้วจะลงบทวิเคราะห์ในทุกช่องทาง Social ของพี่ปั้นเลย

>>> คลิกเพื่อร่วมกรอกข้อมูล ยื่นคะแนน 2562

พี่ปั้น SmartMathPro

(รูปไม่เกี่ยวกับเนื้อหาแต่อย่างใด >.<)