หลักสูตร DBTM (การจัดการออกแบบ APTU – ม.ธรรมศาสตร์)

หลักสูตร DBTM

Design, Business & Technology Management Program
Faculty of Architecture & Planning, Thammasat University

หลักสูตรปริญญาตรีควบโท การจัดการออกแบบ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คำถามยอดฮิต “หลักสูตร DBTM”

What is DBTM?

Q: หลักสูตร DBTM คืออะไร?
A: DBTM ย่อมาจาก Design, Business & Technology Management เป็นหลักสูตรใหม่!!
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กำลังจะเปิดใน
ปีการศึกษา 2557 นี้ (เดือน สิงหาคม 2557) ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ในสาขา
การจัดการออกแบบ (Design Management) โดยเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ

What is “design management”

หลักสูตร DBTM

Q: Design Management คืออะไร?
A: เป็นศาสตร์เชิงธุรกิจในการออกแบบ ที่บูรณาการความรู้ด้านการคิดเชิงออกแบบ
และการคิดเชิงสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี รวมทั้ง
เสริมสร้างทักษะการจัดการและการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
คิดค้นนวัตกรรม ทั้งในเชิงผลิตภัณฑ์ (Product) กระบวนการ (Process) และการบริการ
(Service) ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างมูลค่า (Value Creation)
และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

DBTM’s founding partners !

Q: DBTM และความร่วมมือ?
A: หลักสูตร DBTM (Design,Business & Technology Management) เป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง กับคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเรียนการสอนวิชาด้านธุรกิจในระดับปริญญาตรี
และ School of Engineering and Environment, Northumbria University ประเทศอังกฤษ
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ยังได้มีความร่วมมือ
กับภาคธุรกิจและองค์กรที่เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมทางด้านวิชาการ และโครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

DBTM’s career path towards sustainable future !

Q: จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?
A: หลักสูตร DBTM เน้นการพัฒนาความสามารถด้านการจัดการบนพื้นฐานความรู้ทางด้าน
การออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรจึงสามารถทำงานในระดับผู้นำ
ในธุรกิจและองค์กรที่ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้านการออกแบบ (Design Strategy)
เป็นผู้จัดการออกแบบ (Design Manager) หรือในฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R & D) ทั้งยังสามารถ
เป็นนักคิด นักลงทุน และผู้ประกอบการอิสระได้เอง ท่ามกลางการขยายตัวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

DBTM learning experience !!

หลักสูตร DBTM

Q: การเรียนในหลักสูตร DBTM เป็นอย่างไร?
A: หลักสูตร DBTM ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษปริญญาตรีควบโท (3.5+1.5) ในด้านการจัดการออกแบบ ซึ่งเป็น
หลักสูตรแรกของประเทศไทย เน้นประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบและ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกับการปฎิบัติงานจริงในภาคธุรกิจและองค์กรที่เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรม
โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารที่ดี ให้สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีภาวะผู้นำที่มีความเป็นมืออาชีพ

DBTM’s admission methods & tuition fee !

Q: ระเบียบการรับนักศึกษาเป็นอย่างไร?
A: หลักสูตร DBTM เป็นโครงการพิเศษของคณะฯ โดยมีการสอบคัดเลือกผ่านโครงการรับตรง
จากการพิจารณาคะแนน GPAX, GAT และ O-NET หรือ SMART-I หรือ SAT, IGCSE/GCSE
และ IB Diploma ประกอบการสอบภาษาอังกฤษของโครงการ หรือ คะแนน IEL TS, TOFEL,
CU-TEP, TU-GET, SAT (Critical Reading) ตามสัดส่วนและคะแนนขั้นต่ำที่โครงการกำหนด
ร่วมกับ Interview Workshop (โปรดติดตามรายละเอียดจากประกาศของคณะฯ)

Q: ค่าเล่าเรียนของหลักสูตร DBTM เท่าไหร่?
A: ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 70,000 – 80,000 บาท/เทอม (ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษา
เลือกลงในแต่ละภาคการศึกษา หน่วยกิตละ 3,000 บาทและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในโครงการพิเศษ)

เว็บไซด์หลัก – http://www.ap.tu.ac.th/th/programs/bachelor-dbtm.html
Facebook – https://www.facebook.com/DBTMprogram

การรับสมัครและการคัดเลือก :

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำหรับผู้ที่ศึกษา/จบการศึกษาในประเทศไทย
1.1 สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12
จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
1.2 กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับ
เกรด 12 ในเทอมสุดท้าย

2. สำหรับผู้ที่ศึกษา/จบการศึกษาจากต่างประเทศ
2.1 สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และ
2.2 มีคะแนนมายื่นเพื่อประกอบการพิจารณา โดยต้องมีผลคะแนนดังนี้ SAT, IGSCE/GCSE, IB Diploma และ NCEA/NZQA

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า

4. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าศึกษาโดยมีผลสอบ
4.1 DBTM English Test (การสอบภาษาอังกฤษโดยโครงการฯจัดสอบ) หรือ
4.2 ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้ TU-GET, TOEFL, IELTS, CU-TEP, SMART-1 (ภาษาอังกฤษ),
SAT Critical reading

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

1. สำหรับนักศึกษาไทยที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในสายสามัญหรือเทียบเท่า พิจารณาจาก
– ผ่านโครงการเรียนดีของโครงการฯ โดยต้องมี GPA 3.00 ขึ้นไป และมีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่
โครงการกำหนด หรือ
– ผ่านโครงการรับตรงของโครงการฯ โดยพิจารณาจาก คะแนน SMART-I หรือ GAT และ PAT-1 ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่โครงการฯกำหนด

2. สำหรับนักศึกษาโรงเรียนนานาชาติหรือนักศึกษาจากต่างชาติ พิจารณาจาก
– ผ่านโครงการสอบตรงของโครงการฯ โดยยื่นคะแนน SAT, IGCSE/GCSE, IB Diploma หรือ NCEA/NZQA ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่โครงการฯกำหนด หรือ
– ผ่านโครงการเรียนดีของโครงการฯ โดยต้องมี GPA 3.00 หรือเทียบเท่า และมีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่โครงการฯกำหนด

3. มีคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL, IELTS, CU-TEP, SMART-I (ภาษาอังกฤษ), SAT Critical reading หรือ DBTM English Test (การสอบภาษาอังกฤษโดยโครงการฯจัดสอบ) เป็นไปตามที่โครงการฯ กำหนด

4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือผลการสอบสุขภาพจิต ตามเกณฑ์คณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก ของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด

การรับสมัครและคัดเลือก หลักสูตร DBTM (ไฟล์ PDF)

กำหนดการรับสมัครหลักสูตรการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (DBTM) (ไฟล์ PDF)

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้ววันนี้ !!! 
[13 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2557]
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://203.131.210.155/dbtm/

โครงสร้างหลักสูตร DBTM :

Bachelor of Science in Design, Business and Technology Management
(English Program) 3.5 Year

Structure and Components

General Basic Courses (30 Credits)
1.1 Humanities (5 Credits)
1.2 Social Sciences  (8 Credits)
1.3 Science and Mathematics (8 Credits)
1.4 English Language (9 Credits)

Core Courses (87 Credits)
2.1 Design Courses (18 Credits)
2.2 Business Courses (18 Credits)
2.3 Technology Courses (15 Credits)
2.4 Skill and Practice (36 Credits)

Elective Courses (6 Credits)

Total = 123 Credits

Master of Science in Design, Business and Technology Management
(English Program) 1.5 Year

Structure and Components

Plan A
1. Compulsory Courses (12 Credits)
2. Compulsory Elective Courses (12 Credits)
3. Thesis (12 Credits)
Total = 36 Credits

Plan B
1. Compulsory Courses (12 Credits)
2. Compulsory Elective Courses (12 Credits)
3. Independent Study (6 Credits)
4. Electives (6 Credits)
Total = 36 Credits

** Pending University Approval **

แผนการศึกษาหลักสูตร DBTM :

Year 1: Term 1

Module: Foundations

TH  161  Thai Usage (3)
TU  110  Integrated Humanities (2)
TU  130  Integrated Science and Technology (2)
TU  155  Elementary Statistics (3)
EL   171  English Course 2 (3)
AP   163 History of Art (3)
DBT 111 Design in Everyday Life (3)
Subtotals : 19

Year 1 : Term 2

Module: Art and Design

TU  120  Integrated Social Sciences (2)
EL   172  English Course 3 (3)
AP   165  Value Creation Economy (3)
AP   166  Applied Physics for Design (3)
DBT 112 Aesthetic and Form (3)
DBT 141 Storytelling and Visual Communication (3)
Subtotals : 17

Year 2 : Term 1

Module: Human Experience

DBT 213  Psychology in Design (3)
DBT 221  Design Business and Industry (3)
DBT 231  Design and Materials (3)
DBT 242  Inclusive Design Innovation (6)
DBT 243  Advanced English for Innovative Business (3)
Subtotals : 18

Year 2 : Term 2

Module: Design with Nature

DBT 214 Man and Ecosystem (3)
DBT 215 Laws and Regulations in Design Practice (3)
DBT 222 Accounting and Financial Information for Decision Making (3)
DBT 232 Information Technology and Management (3)
DBT 233 Environmental Technology (3)
DBT 244 Eco-design Innovation (6)
Subtotals : 21

Year 2 : Summer

Field Trip: Domestic Year 3 : Term 1

Module: Innovative Business and Industry

TU  100  Civic Education (3)
DBT 323 Marketing Research (3)
DBT 334 Assembly for Design (3)
DBT 346 Service Design Innovation (6)
Free Elective 1 (3)
Subtotals : 18

Year 3 : Term 2

Module: Practical Internship

DBT 347 Practical Internship     (9)
DBT 348 Innovative Design Project (3)
Subtotals : 12

Year 4 : Term 1

Module: Design for Change

DBT 416 Planet and Society (3)
DBT 424 Business Laws and Taxation (3)
DBT 425 Social Innovation and Social Entrepreneurship (6)
DBT 435 Production Design (3)
Free Elective 2 (3)
Subtotals : 18

Year 4 : Term 2 (Master)

Module: Resilience

DBT 611 Urban Future (3)
DBT 612 Design Strategy and Planning    (3)
DBT 613 Special Issue 1 (3)
DBT 614 Research Skills and Method of Enquiry* (3)
Subtotals : 12

Year 4 : Summer

Field Trip: International Year 5 : Term 1 (Master)

Module: Integrated Solution

DBT 712 Special Issue 2 (3)
DBT 721 Project Organization* (3)
DBT 722 Project Sustainability* (3)
DBT 723 Project Risk Management* (3)
Subtotals : 12

Year 5 : Term 2 (Master)

Module: Individual Development

Plan A
DBT 800 Thesis (12)

Plan B
DBT 700 Individual Study (6)
Elective 1 (3)
Elective 2 (3)
Subtotals : 12

Program Total : 159

** Pending University Approval **

Download คำอธิบายหลักสูตร DBTM รายวิชา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.ap.tu.ac.th/th/programs/bachelor-dbtm.html

ข่าวเปิดตัวหลักสูตร DBTM

มธ.ผนึกภาคีเปิดหลักสูตรป.ตรีควบโท สร้างองค์ความรู้ผลิตบัณฑิตการจัดการออกแบบ (ข่าวสดออนไลน์)
ถาปัด มธ.เปิดหลักสูตรตรีควบโท การบริหารจัดการออกแบบฯ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์)
มธ.เตรียมเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมฯ ป.ตรี ควบโทรุ่นแรกปี 2557 (Manager Online)

บทสรุปจาก SmartMathPro

หลักสูตร DBTM เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ที่จะเปิดในปีการศึกษา 2557 … ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับน้องๆที่ชอบการวางแผนโดยเฉพาะวางแผนธุรกิจ โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีควบโท (ใช้เวลาเรียน 5 ปีจบ) หากน้องๆคนไหนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นหนึ่งในบุคลากรที่เชี่ยวชาญและพัฒนาการออกแบบในเชิงพาณิชย์ !! ทำงานในสาขา การออกแบบ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ หรือทำงานในฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) … หลักสูตรใหม่นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากทีเดียวสำหรับน้องๆครับ ….