หลักสูตร 5 ปี บัญชี ธรรมศาสตร์

วันนี้พี่ปั้นขอแนะนำหลักสูตรที่พี่กำลังเรียนอยู่หน่อยนะครับ(แบบคร่าวๆ) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับน้องๆที่ตั้งใจจะสอบเข้ามาเรียนต่อในคณะบริหาร-บัญชี ธรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี บัญชี ธรรมศาสตร์ 

(ปริญญาตรีควบโท)

หลักสูตรปริญญาตรีควบโท หรือหลักสูตร 5 ปี ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บัญชี-บริหาร มธ.) เปรียบเสมือนเป็นนวัตกรรมการศึกษา ด้านบริหารธุรกิจที่ได้สร้างความฮือฮาให้กับแวดวงการศึกษาอย่างกว้างขวาง

ปรัชญา: สร้างบัณฑิตที่รู้จริงเน้นการปฏิบัติ

จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้รอบในระดับปริญญาตรี และรู้ลึกในระดับปริญญาโท โดยลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในวิชาต่าง ๆ และเน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จริงผ่านประสบการณ์ในวิชาสำคัญ ๆ ตลอดทั้งหลักสูตร ตั้งแต่แผนธุรกิจ ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ยง
ธุรกิจกับสังคมและชุมชน วัฒนธรรมและธรรมเนียมทางธุรกิจ การจัดทำโครงการรณรงค์ทางธุรกิจเพื่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนการฝึกงานเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาควบคู่กับการจัดทำโครงการอิสระด้านนวัตกรรมทางธุรกิจด้วย

หลักสูตร 5 ปี :

นวัตกรรมการศึกษาในหลักสูตร 5 ปี เกิดขึ้นใน 3 ลักษณะหลัก คือ

1. การจัดองค์ความรู้ใหม่ในลักษณะบูรณาการ โดยไม่ยึดติดกับเส้นแบ่งขอบเขตวิชาตามหน้าที่งานทางธุรกิจในลักษณะเดิม ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนถึงแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มักต้องประสมประสานองค์ความรู้จากหลายด้าน หลายหน้าที่งานเข้าด้วยกัน ซึ่งการจัดองค์ความรู้ในลักษณะดังกล่าวช่วยลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้สามารถใช้เวลากับแต่ละหัวข้อได้มากขึ้น ทำให้นักศึกษาเข้าใจในองค์ความรู้ได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น

2. การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้นักศึกษาได้เข้าใจธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจในหลายระดับอย่างต่อเนื่องกันไป ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยในทุกระดับให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักในบทบาทของธุรกิจที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และมีการเพิ่มวิชาใหม่ ๆ ที่มีเนื้อหาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในบริบทของโลกที่ไร้พรมแดนไว้ในหลักสูตรอย่างครบถ้วน

3. การประสมประสานวิชาในหลักสูตร และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้สอดคล้องกลมกลืนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ จริงตลอดระยะเวลาการศึกษาทั้ง 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาในบริบทของโลกธุรกิจจริงภายใต้การสนับสนุนขององค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งใน ภาครัฐ และเอกชนที่ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับคณะฯ ไว้อย่างเป็นทางการ

นักศึกษาของโครงการฯ จะศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นระยะเวลา 3 ปี และฝึกงานในบริษัทที่ทำสัญญาความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน เป็นระยะเวลา 1 เทอมและศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เป็นระยะเวลา 1 ปีครึ่ง รวมระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษาของโครงการฯ ทั้งสิ้น 5 ปีเต็ม ซึ่งโดยโครงสร้างหลักสูตรที่ว่านี้จะทำให้นักศึกษามีความรู้รอบ และได้สัมผัสกับเรื่องจริงในสิ่งแวดล้อมจริง ๆ อย่างเต็มที่เลยทีเดียว

ชื่อหลักสูตรควบ

– บัญชีบัณฑิต และบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ)
– Integrated Program of Bachelor and Master of Accounting (Integrative Approach)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม
– บัญชีบัณฑิต (บูรณาการ) Bachelor of Accounting (Integrative Approach)
– บัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) Master of Accounting (Integrative Approach)

ชื่อย่อ
– บช.บ. (บูรณาการ) B.Acc. (Integrative Approach)
– บช.ม. (บูรณาการ) M.Acc. (Integrative Approach)

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม โดยเรียงตามลำดับคะแนน SMART-I และคะแนนทุกส่วนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละส่วนดัง

คะแนน SMART-I
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์                            ร้อยละ 30
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                           ร้อยละ 30
ความสามารถด้านการอ่าน                                  ร้อยละ 30
ความรู้รอบตัว                                                   ร้อยละ 10

คณะพาณิชย์ฯ ให้ความสำคัญกับคะแนนทุกส่วน ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมีคะแนน SMART-I สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้คือ

1. คะแนนแต่ละส่วนของ SMART-I (จากการสอบครั้งเดียวกัน) ต้องไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

>>> ดูสถิติคะแนนสอบ SMART-1 ย้อนหลัง 5 ปี <<<

2. คะแนนรวมเมื่อแปลงเป็นคะแนนสำหรับโครงการรับตรง ตามค่าน้ำหนักข้างต้นแล้วไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนน (ใช้โปรแกรมแปลงคะแนนที่ www.smart.bus.tu.ac.th)

3. ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษาฯ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์กำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามที่เห็นสมควร สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษา กล่าวคือถึงแม้คะแนนสอบข้อเขียนสูง แต่ถ้าไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ก็จะไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา

นักศึกษาต้องใช้เวลาเรียนตลอดระยะเวลาหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อย่างไรก็ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเปิดกว้างให้นักศึกษาสามารถเรียนวิชาเลือกที่สนใจจากคณะอื่นๆ ได้ทั้งที่ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต โดยที่นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบตนเองในการจัดตารางเรียน และวางแผนในการบริหารเวลาในการเรียน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ

สำหรับนักเรียนที่สนใจหลักสูตร 5 ปี ตรีควบโท สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2613-2191 หรือ ทางเว็บไซต์ที่ www.tbs.tu.ac.th