SMART-1 คืออะไร?


SMART-I (Smart 1) หรือ SMART for Undergraduate Level คือการสอบวัดผลเพื่อเข้าศึกษาต่อที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (คณะบัญชี-บริหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่า เป็นสนามสอบแรกในรอบปีที่ น้องๆสามารถมาทดสอบตัวเองได้ถึงแม้จะไม่อยากเข้าคณะนี้ก็ตาม...

การสอบ SMART-1 นั่นเป็นการสอบตรงที่แตกต่างจากหลายที่อยู่พอสมควรเพราะว่า Smart-1 สามารถเปิดให้สอบ 7-9 รอบต่อปีเลย และคะแนนยังมีอายุถึง 2 ปีนับจากวันสอบ
ซึ่งทำให้น้องๆสามารถเริ่มสอบเก็บคะแนนไว้ตั้งแต่ตอน ม.5 แล้วค่อยนำมาใช้ยื่นตอน ม.6 ก็ได้

โดย โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้นสำหรับ คณะบัญชี-บริหาร จะสอบข้อเขียนก่อนแล้วค่อยนำคะแนนสอบ(คะแนน Smart-1)ไปยื่นสมัคร แต่สำหรับคณะอื่นๆนั้น จะสมัครก่อนแล้วค่อยสอบข้อเขียน

ข้อสอบ SMART-I เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความพร้อมของน้องๆเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทาง การบัญชีและบริหารธุรกิจ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ การอ่าน ภาษาอังกฤษ และความรู้รอบตัว โดยที่แต่ละวิชาจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนนแต่ว่า เวลานำไปคิดเป็นคะแนนรวมแล้วแต่ละวิชาจะมีน้ำหนักไม่เท่ากัน (ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ทั้งหมด)

1. คณิตศาสตร์ (เวลาสอบ 60 นาที - น้ำหนัก 30%)
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ของ SMART-1 ถือว่าไม่ยากมากถ้าเทียบกับข้อสอบรับตรงคณิตศาสตร์ทั่วไป โดยเนื้อหาจะเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิต จำนวนจริง เซต ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ลำดับและอนุกรม วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ ความน่าจะเป็น และสถิติ ซึ่งมีจำนวนอยู่ที่ 30 ข้อ ให้เวลาทำ 1ชั่วโมง (มีเวลาทำข้อสอบแค่ข้อละ 2 นาที ... จะทำทันกันหรือป่าว)

2. การอ่าน (เวลาสอบ 60 นาที - น้ำหนัก 30%)
เนื้อหาจะไม่ค่อยมีอะไรมากครับ เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของข้อความหรือบทความ ... มี 30 ข้อ ... โดยข้อสอบจะให้บทความมาประมาณ 3 บทความ (อาจจะเป็นบทความความรู้รอบตัว การแพทย์ หรือ เศรษฐกิจ) แต่ละบทความจะมีคำถาม 7-9 ข้อผสมกับคำถามแบบไม่ใช่เนื้อเรื่องอีก 5-6 ข้อ ... โดยหลักๆแล้ว น้องๆแค่อ่านแล้ววิเคราะห์และตอบคำถามลงไปไม่มีอะไรซับซ้อน

3. ภาษาอังกฤษ (เวลาสอบ 60 นาที - น้ำหนัก 30%)
จัดว่าเป็นวิชาโหดของการสอบ SMART-1 (ถ้าใครไม่เก่งอังกฤษ) เป็นข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะแบ่งเนื้อหาออกได้คร่าวๆคือ
1.วัดทักษะการอ่าน - จะมีบทความมาให้ครับแต่เป็นภาษาอังกฤษ เราก็แค่อ่านแล้วตอบคำถาม
2.วัดทักษะการเขียน - โดยตัวข้อสอบจะมีมาให้ 5 ข้อ แต่ละข้อจะขีดเส้นใต้ไว้ 5 จุดโดยเราต้องเลือกว่าจุดไหนไม่ถูกต้องถึงจะได้คะแนนไป
3.วัดทักษะด้าน Grammar - เติมคำลงในช่องว่างให้ถูก มีทั้งแบบเติมแกรมม่าให้ถูกและเติมคำเชื่อมประโยค
4.คำศัพท์ - จะมีช่องว่างให้เติมคำ แค่เลือกศัพท์ที่เหมาะสมกับประโยค กับข้อที่ขีดเส้นใต้คำศัพท์แล้วให้เราเลือกคำที่มีความหมายเดียวกันกับคำที่ขีดเส้นใต้

4. ความรู้รอบตัว (เวลาสอบ 15 นาที - น้ำหนัก 10%)
เนื้อหาจะเป็นข้อสอบซึ่งวัดความรอบรู้ในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบัน ทั่วโลกเลย อาจจะนำข่าวดังมาออกสอบ ถ้าน้องๆติดตามข่าวสารอยู่บ่อยๆก็น่าจะสามารถทำได้

Jho JoJho

Author & Editor

สถาบันติวเลขอันดับ 1 เพื่อสอบ TU STAR - โครงการสอบตรบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย พี่ปั้น SmartMathPro ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์