การสมัครสอบ SMART-1


วิธีสมัครสอบ SMART-1

น้องๆสามารถสมัครสอบ Smart-1 ได้ผ่านทางระบบ Online เท่านั้น โดยเข้าไปที่เว๊ป SMART CENTER
(คลิกที่นี่) หลังจากสมัครเสร็จ ระบบจะสร้างแบบฟอร์มสำหรับนำไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุ
และเป็นเอกสารแสดงตนในการเข้าสอบด้วย

ใครสมัครสอบ Smart1 ได้บ้าง?

ผู้สมัครสอบจะ เป็นใครก็ได้ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งสามารถ สมัครสอบ Smart 1 ได้
โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 450 บาท/ครั้ง และจะสมัครกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัด
แต่คะแนนที่ได้จะเก็บไว้ใช้ได้เพียง 2 ปี

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการรับตรง 

(คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

คุณสมบัติผู้สมัคร เข้าโครงการรับตรง

(ผู้มีสิทธิ์ยื่นคะแนน Smart-I เข้าโครงการรับตรง)


1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6หรือ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.50ทั้งนี้ผู้สมัครสอบที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 คะแนนเฉลี่ยสะสมคำนวณจากผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา คือ ตั้งแต่ ม.4ภาค 1จนถึง ม.6 ภาค 1และผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมปลาย ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศในวันสอบสัมภาษณ์
3. เป็นผู้ที่ตั้งใจจะเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าศึกษา (โครงการรับตรง)


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม โดยเรียงตามลำดับ คะแนน SMART-I และคะแนนทุกส่วนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละส่วนเป็นดังนี้
- ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 30
- ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ   ร้อยละ 30
- ความสามารถด้านการอ่าน  ร้อยละ 30
- ความรู้รอบตัว   ร้อยละ 10

คณะพาณิชย์ฯ ให้ความสำคัญกับคะแนนทุกส่วน ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมี คะแนน SMART-I สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้คือ
1. คะแนนแต่ละส่วนของ SMART-1 (จากการสอบครั้งเดียวกัน)  ต้องไม่น้อยกว่า 30คะแนน
2. คะแนนรวมเมื่อแปลงเป็นคะแนนสำหรับโครงการรับตรง  ตามค่าน้ำหนักข้างต้นแล้วไม่น้อยกว่า 50  คะแนน จาก 100คะแนน
3. ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษาฯ

>>> ดูสถิติคะแนนสอบ SMART-1 ย้อนหลัง 5 ปี <<< 

ขั้นตอนการสมัครโครงการรับตรง บัญชี-บริหาร ธรรมศาสตร์


1. ตรวจสอบว่ามีผลคะแนน SMART-1 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ และเป็นคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัคร
2. สมัครโครงการรับตรงทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th (พร้อมคณะฯ อื่น) ประมาณเดือน กันยายน  โดยเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาเพียง 1 หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร คือ
หลักสูตร 4ปี - การบัญชี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
หลักสูตร 4ปี - บริหารธุรกิจ (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
หลักสูตรควบ ตรี-โท 5ปีฯ - การบัญชี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)
หลักสูตรควบ ตรี-โท 5ปีฯ - บริหารธุรกิจ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

กำหนดการโครงการรับตรง


ตัวอย่างกำหนดการโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 กันยายน - 1 ตุลาคม 2555 (สมัครพร้อมคณะอื่นๆ)
ยื่นคะแนน SMART-I เพื่อสมัครโครงการรับตรงทาง Internet  www.reg.tu.ac.th
โดยต้องมีผลคะแนน SMART-I  เพื่อใช้ในการคัดเลือกที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำและเป็นคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบถึงวันที่รับสมัคร [โปรดอ่านเงื่อนไขการยื่นคะแนนให้ละเอียดอีกครั้ง]

11 กันยายน - 2 ตุลาคม 2555 (พร้อมคณะอื่นๆ)
ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment (จำนวนเงิน 100 บาท ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและการชำระเงิน หลังชำระเงินค่าสมัคร 3 วันทำการ

30 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซด์ www.reg.tu.ac.th และ www.tbs.tu.ac.th

4 -6 ธันวาคม 2555
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เลือกเวลาที่ต้องการเข้าสอบสัมภาษณ์ ในเบื้องต้นทางอินเทอร์เน็ต ผู้ไม่แจ้งความจำนงถือว่าสละสิทธิโครงการรับตรง (ทาง www.tbs.tu.ac.th)

12 ธันวาคม 2555
ตรวจสอบเวลาเข้าสอบสัมภาษณ์ เนื่องจากคณะฯ อาจเปลี่ยนแปลงเวลาที่แจ้งไว้ เพื่อความเหมาะสม

15-16 ธันวาคม 2555
สอบสัมภาษณ์

4 มกราคม 2556  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
(ทาง www.reg.tu.ac.th และ www.tbs.tu.ac.th)

11-17 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing House ที่ www.cuas.or.th
(มีสิทธิยืนยืนเข้าศึกษาได้เพียง 1 คณะ 1 สถาบันการศึกษา เท่านั้น)

29 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา) ที่ www.reg.tu.ac.th

ดูจากตัวอย่างน้องๆจะเห็นได้ว่า เราสามารถพอจะสรุปคร่าวๆได้ดังนี้

ช่วงเวลาในการยื่นคะแนนสอบและประกาศผลสอบ Smart-I

ยื่นคะแนนสอบ Smart 1 = ประมาณเดือน กันยายน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ = พฤศจิกายน (ปลายเดือน) - ธันวาคม (ต้นเดือน)
สอบสัมภาษณ์ = ประมาณ ธันวาคม (กลางเดือน)
ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน = ประมาณ มกราคม (ต้นเดือน)
ยืนยันสิทธิ = ช่วง มีนาคม (กลางเดือน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ (บริหาร-บัญชี ธรรมศาสตร์) = ในปลายเดือนมีนาคม

*** ยังไงก็ต้องติดตามประกาศอัพเดทจากทางเว็บไซด์ http://smart.bus.tu.ac.th/ อีกทีนะครับ ***

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสอบ Smart-I ได้ที่


Facebook - http://www.facebook.com/SMARTCenterThammasat
Website หลัก - http://smart.bus.tu.ac.th/ 

- พี่ปั้น SmartMathPro

Jho JoJho

Author & Editor

สถาบันติวเลขอันดับ 1 เพื่อสอบ TU STAR - โครงการสอบตรบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย พี่ปั้น SmartMathPro ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์