สรุป ความรู้รอบตัว Smart1 2556-1 (part 8)

ความรู้รอบตัว และ ข่าวอัพเดต ณ.วันที่ 14 มีนาคม 2556 
รวบรวมโดย P’Dear 

เกร็ดความรู้

• ครม. มีมติให้กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา โดยให้มีทั้งหมด 7 อัตรา มีผลบังคับปีภาษี 2556 มีรายละเอียดดังนี้คือ
- ผู้มีรายได้รายได้ระหว่าง 300,000 บาท แรกจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ต่อปี และรัฐบาลยังคงยกเว้นภาษีสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาท ตามเดิม
- รายได้ช่วง 300,001 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท จะถูกเก็บภาษีร้อยละ 10 เท่ากับอัตราเดิม
- รายได้ช่วง 500,001 ถึง 750,000 เสียภาษี ร้อยละ15 จากอัตราเดิม ที่ร้อยละ20
- รายได้ช่วง 750,001 ถึง 1 ล้านบาท เสียภาษีอัตราร้อยละ 20 เท่าเดิม
- รายได้ช่วง 1,000,001 ถึง 2 ล้านบาท เสียภาษีร้อยละ 25 ลดลงจากร้อยละ30
- รายได้ช่วง 2,000,001 ถึง 4 ล้านบาท เสียภาษีร้อยละ 30 เท่ากับอันตราเดิม
- รายได้ตั้งแต่ 4,000,001 ขึ้นไปเสียภาษีร้อยละ 35 ลดลงจากอันตราปัจจุบันที่ร้อยละ 37

• รัฐบาลปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
- สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปอีกสองรอบระยะเวลาบัญชี ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือ 20% ของกำไรสุทธิ

ย้อนกลับ

Jho JoJho

Author & Editor

สถาบันติวเลขอันดับ 1 เพื่อสอบ TU STAR - โครงการสอบตรบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย พี่ปั้น SmartMathPro ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์