สรุป ความรู้รอบตัว Smart1 2556-1 (part 5)

ความรู้รอบตัว และ ข่าวอัพเดต ณ.วันที่ 14 มีนาคม 2556 
รวบรวมโดย P’Dear 

ศิลปินแห่งชาติ

• วันศิลปินแห่งชาติ คือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

• แต่เดิมมีกำหนดประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติสาขาละ 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน แต่ในปี2555 มีการตัดข้อกำหนดดังกล่าวออก ดังนั้น จำนวนศิลปินแห่งชาติ อาจจะเกินจำนวน 9 คนก็ได้ ซึ่งเรื่องจำนวนศิลปินแห่งชาตินั้น จะขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องยึดคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติในแต่ละสาขาเป็นหลักสำคัญ

• กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ทั้งนี้ รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2555 ที่ได้รับเชิดชูเกียรติ มีดังต่อไปนี้

สาขาศิลปะการแสดง
1. นางบัวซอน ถนอมบุญ (การแสดงพื้นบ้าน-การขับซอ)
2. นายดอกดิน กัญญามาลย์ (ภาพยนตร์)
3. นายสมส่วน พรหมสว่าง (ดนตรีไทยลูกทุ่ง)
4. นายมนัส ปิติสานต์ (ดนตรีไทยสากล)
5. พันโทเสนาะ หลวงสุนทร (ดนตรีไทย)
6. พันโทวิชิต ให้ไทย (ดนตรีไทย-โยธวาทิต)
7. นายเคล้าน้อย โรจนเมธากุล (การแสดงพื้นบ้าน-หนังตะลุง)
8. ทัศนีย์ ขุนทอง (ดนตรีไทย-คีตศิลป์)

สาขาวรรณศิลป์
1. นางนงไฉน ปริญญาธวัช (นวนิยายและเรื่องสั้น)
2. คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (กวีนิพนธ์)
3. คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (นวนิยาย)
4.นายมกุฏ อรฤดี (นวนิยายและเรื่องสั้น)

สาขาทัศนศิลป์
1. รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข (ประติมากรรม)
2. นางเนื่อง แฝงสีคำ (ประณีตศิลป์)
3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี (สื่อผสม)
4. ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ (จิตรกรรม)

ย้อนกลับ

Jho JoJho

Author & Editor

สถาบันติวเลขอันดับ 1 เพื่อสอบ TU STAR - โครงการสอบตรบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย พี่ปั้น SmartMathPro ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์